PAVYZDINĖ AUTORINĖ SUTARTIS
Šią pavyzdinę autorinę sutartį paruošė LLVS, remdamasi LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, daugelio užsienio šalių pavyzdinėmis sutartimis, Europos literatūros vertėjų asociacijos, UNESCO, LR kultūros ministerijos autorių teisių specialistų, juristų rekomendacijomis.
Siūlome naudotis ja visiems ir primename, kad autorius ir leidėjas yra lygiavertės sutarties šalys, pasirašant sutartį kiekviena pusė žiūri savo naudos, taigi kiekvienas vertėjas turėtų žinoti, kokios teisės ir sąlygos jam priklauso, ir reikalauti to iš leidėjų.
(LLVS komentarai - pilkos spalvos.)

Dėl vertėjų teisių ir atlyginimo elektroninės leidybos atveju >>

PAVYZDINĖ

AUTORINĖ VERTIMO SUTARTIS Nr. _

20... m. ............... mėn. ..... d.

Vilnius

.............. [įmonės pavadinimas, kodas], atstovaujama direktoriaus ............. [vardas, pavardė, a. k.], veikiančio pagal įstatus, toliau sutartyje – Leidėjas, ir .............. [vertėjo vardas, pavardė, a.k.], toliau sutartyje – Autorius,

sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Leidėjas užsako, o Autorius įsipareigoja išversti iš ...... kalbos į ......... kalbą kūrinį ............... [autoriaus vardas, pavardė ir knygos pavadinimas originalo kalba] (toliau sutartyje - Kūrinys), kurio apimtis originalo kalba yra iki ....... autorinių lankų, ir perduoti Leidėjui [išimtinę] teisę šį Kūrinį leisti knyga ir platinti [LLVS rekomenduoja neperduoti visų turtinių teisių, o tik leisti knyga ir platinti].

1.2. Autorinį lanką sudaro 40 000 išversto teksto spaudos ženklų [įskaitant tarpus] arba 700 poezijos eilučių. [žr. Lietuvos standartas. Autorystė. Leidyba. Tekstai. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai. LST 1425:1996]

1.3. Leidėjas įsipareigoja išleisti ir platinti Kūrinį per sutartyje numatytą laiką ir sutartyje apibrėžtoje teritorijoje, taip pat šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis sumokėti Autoriui autorinį atlyginimą. 

1.4. Autorius Kūrinio išleidimo teisę perduoda Leidėjui ........  metams nuo viso autorinio atlyginimo išmokėjimo dienos [LLVS rekomenduoja ne daugiau nei 5 metams arba kol galioja Leidėjo įsigytos Kūrinio originalo vertimo teisės].

1.5. Kūrinio papildomi tiražai ir vėlesni leidimai galimi tik esant įvykdytoms sąlygoms, numatytoms šioje sutartyje, arba šalims pasirašius papildomą sutartį [žr. Aut.teisių įstatymo 46 str. 2 p.].

[1.6. Leidžiant kūrinį, išverstą iš kitos rašmenų sistemos kalbos, autorinis atlyginimas Autoriui mokamas pagal atlikto vertimo apimtį, o leidžiant kūrinį, išverstą į kitos rašmenų sistemos kalbą, autorinis atlyginimas vertimo Autoriui mokamas pagal originalo apimtį (šis punktas įtraukiamas tik prireikus).]

2. AUTORIAUS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Autorius įsipareigoja šios sutarties 1.1 p. nurodytą Kūrinį asmeniškai išversti sutartyje numatytu laiku ir perduoti Leidėjui naudotis sutartyje numatytomis sąlygomis.

2.2. Įsipareigoja įteikti Kūrinio rankraštį Leidėjui ne vėliau kaip ............. [data] [Nesileiskite spaudžiami į nerealius terminus. Normali patyrusių vertėjų praktika yra išversti ne daugiau kaip tris lankus vidutinio sudėtingumo teksto per vieną mėnesį, dirbant visą darbo dieną.]

2.3. Įsipareigoja išversti Kūrinį profesionaliai ir meniškai be trumpinimų, papildymų ir kitokių pakeitimų, siekdamas, kad vertimas atitiktų originalo kalba parašytą kūrinį.

2.4. Jeigu Leidėjas, redaguodamas kūrinį, iš esmės pakeičia vertimą, o pataisymai kenkia Kūrinio stiliui ir kokybei arba pažeidžia Autoriaus teises, Autorius turi teisę nutraukti sutartį.

2.5. Kol nepasibaigs šios sutarties galiojimo laikas arba ji nebus nutraukta, Autorius įsipareigoja be Leidėjo raštiško sutikimo neperduoti ar nesuteikti teisių tretiesiems asmenims visą Kūrinį ar jo dalį panaudoti šioje sutartyje numatytu būdu.

2.6. Autorius turi teisę naudotis bet kokiomis techninėmis priemonėmis ir informacijos šaltiniais, būtinais Kūrinio vertimui, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar šios Sutarties reikalavimams.

2.7. Įsipareigoja pateikti naudojamos Kūrinyje kitų autorių medžiagos, iliustracijų, priedų šaltinius arba nuorodas.

2.8. Įsipareigoja įteikti Kūrinį Leidėjui kompiuterio laikmenoje, persiųsti elektroniniu paštu, ..... [įrašyti tinkamą variantą] ar kita sutarta forma, kuri nurodoma sutarties ypatingųjų sąlygų punkte.

2.9. Autorius įsipareigoja perskaityti Leidėjo suredaguoto Kūrinio korektūrą iki ...... [įrašyti datą].

3. LEIDĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Leidėjas įsipareigoja šia sutartimi užsakytą Kūrinį priimti ir įvertinti šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir įteikti Autoriui patvirtinimą raštu. [Leidėjas turi įteikti Autoriui darbų perdavimo-priėmimo aktą]

3.2. Įsipareigoja sutartyje nustatytais terminais bei nustatyta tvarka sumokėti Autoriui autorinį atlyginimą ir iš tos sumos pervesti mokesčius.

3.3. Įsipareigoja išleisti Kūrinį ne vėliau kaip per ........ mėnesius/metus nuo kūrinio įteikimo dienos ........ egz. tiražu. [Leidėjas privalo nurodyti tiražo dydį pagal Aut.teisių įstatymo 44 str. 2 p.]

3.4. Įsipareigoja nedaryti vertime jokių pakeitimų be Autoriaus sutikimo.

3.5. Turi teisę atsisakyti priimti vertimo rankraštį, jeigu vertimas atliktas pažeidžiant šios sutarties ir įstatymų sąlygas. Apie atsisakymą priimti kūrinio vertimą ir atsisakymo priežastis įsipareigoja pranešti raštu ne vėliau kaip per .... [pvz., 20] kalendorinių dienų nuo Kūrinio gavimo dienos. Nepranešus Autoriui per šiame punkte numatytą terminą, Kūrinys laikomas priimtu.

3.6. Prieš spausdinimą įsipareigoja pateikti Autoriui perskaityti Kūrinio maketą. [žr. Aut.teisių įstatymo 46 str. 1.2 p.] 

3.7. Įsipareigoja gauti įstatymo nustatyta tvarka kūrinio originalo autoriaus ar teisių turėtojo leidimą vertimui ir su juo supažindinti vertimo Autorių.

3.8. Įsipareigoja garantuoti, kad Kūrinio komercinis platinimas atitiktų įprastą praktiką leidybos srityje. [žr. Aut.teisių įstatymo 46 str. 1.4 p.]

3.9. Įsipareigoja grąžinti Autoriui išleisto Kūrinio originalą (rankraštį), jo kopiją ar laikmeną, kuriuos autorius perdavė Leidėjui vykdydamas šią sutartį. [žr. Aut.teisių įstatymo 46 str. 1.6 p.]

3.10. Įsipareigoja Autoriaus prašymu suteikti rašytinę informaciją (kartu su ją patvirtinančiais dokumentais) apie išleisto Kūrinio egzempliorių (pirmojo ir papildomo tiražo) skaičių, pajamas, parduotą tiražą bei apskaičiuotą ir išmokėtą autorinį atlyginimą Autoriui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. [žr. Aut.teisių įstatymo 46 str. 1.7 p.]

3.11. Derinti su Autoriumi leidinio apipavidalinimo koncepciją (formatą, viršelį, iliustracijas ir kita). [žr. Aut.teisių įstatymo 45 str. 2 p.]

3.12. Užtikrinti, kad Autoriaus pavardė būtų išspausdinta tituliniame Kūrinio leidimo puslapyje po Kūrinio autoriaus pavardės ir Kūrinio pavadinimo, taip pat knygos metrikoje, visoje reklaminėje Kūrinio medžiagoje (kataloguose, reklaminiuose lankstinukuose, tinklalapiuose ir t. t.), visuose pakartotiniuose leidimuose ir visose apžvalgose bei vertimo citatose taip, kaip tą nurodė vertimo Autorius, nurodyti vertimo Autoriaus teisių apsaugos ženklą.

3.13. Be Autoriaus raštiško sutikimo įsipareigoja neperduoti leidimo teisių trečiajam asmeniui. [žr. Aut.teisių įstatymo 47 str. 3 p.]

3.14. Raštu informuoti Autorių apie prašomą ir gautą finansinę paramą Kūriniui leisti (kartu su paramos pobūdį ir dydį liudijančiais dokumentais), vertimui apmokėti.

3.15. Neišleidus Kūrinio sutartyje nustatytu laiku, įsipareigoja sumokėti vertimo Autoriui visą sutartą autorinį atlyginimą.

3.16. Išleidus Kūrinį, įsipareigoja Autoriui įteikti ....... [pvz., ne mažiau nei 5] nemokamus egzempliorius ir sudaryti jam galimybę įsigyti savo verstų knygų už didmeninę kainą arba su ....... proc. nuolaida.

3.17. Įsipareigoja iš anksto pranešti Autoriui apie ketinamą leisti papildomą tiražą ir leisti Autoriui padaryti Kūrinio pakeitimus, jei Autorius to pageidauja. [žr. Aut.teisių įstatymo 46 str. 2 p.]

3.18. Įsipareigoja įteikti Autoriui Kūrinio originalo egzempliorių, iš kurio turi būti verčiama.

3.19. Leidėjas turi teisę nutraukti sutartį, kai rankraštis atmetamas arba kai vertimo Autorius:
3.19.1. dėl savo kaltės neperdavė Leidėjui kūrinio sutartu laiku;
3.19.2. atsisakė daryti taisymus rankraštyje;
3.19.3. pažeidė įsipareigojimą, numatytą šios sutarties 2.1 punkte.

4.  AUTORINIS ATLYGINIMAS IR ATSISKAITYMAI

[LLVS rekomendacija: už papildomą darbą, pavyzdžiui, rodyklės sudarymą, komentarų paruošimą, santrumpų sąrašo sudarymą, informacijos apie autorių, jo kūrybą ir konkretų kūrinį paruošimą ir pan., leidėjas turi mokėti papildomai, tai turėtų būti įtrauka į sutartį.
Svarstant Autoriaus honoraro dydį ir vertimo įteikimo terminą, leidėjas turi atsižvelgti į verčiamo teksto sudėtingumą (pagal dalyko specifiką ar stilių), į specialaus dalykinio pasiruošimo, tyrinėjimų, papildomos medžiagos, citatų ieškojimo, vertimo iš kitų kalbų nei originalo ir pan. būtinumą.]

4.1. Leidėjas įsipareigoja sumokėti Autoriui atlyginimą už pirmąjį Kūrinio leidimą [pasirinkti arba įrašyti tinkamą]:

4.1.1. ............ Lt už autorinį lanką,
4.1.2. ............ Lt už poezijos eilutę,
4.1.3. ............ Lt už įvado autorinį lanką,
4.1.4. ............ Lt už komentarų autorinį lanką,
4.1.5. ............ Lt už sudarymo autorinį lanką,
4.1.6. ............ Lt už ……….
4.1.7. ........ proc. nuo parduoto knygos egzemplioriaus kainos, jeigu šalys susitaria mokėti autorinį atlyginimą procentais nuo kiekvieno parduoto egzemplioriaus kainos.

4.2. Leidėjas įsipareigoja sumokėti Autoriui atlyginimą už papildomą tiražą/ kitą leidimą [ne mažiau kaip 5 proc. nuo Leidėjo pajamų iš atitinkamo tiražo]:

4.2.1. ............ Lt už autorinį lanką,
4.2.2. ............ Lt už poezijos eilutę,
4.2.3. ............ Lt už įvado autorinį lanką,
4.2.4. ............ Lt už komentarų autorinį lanką,
4.2.5. ............ Lt už sudarymo autorinį lanką,
4.2.6. ............ Lt už (įrašyti).
4.2.7. ............ proc. nuo parduoto knygos papildomo tiražo / kito leidimo egzemplioriaus didmeninės kainos.

4.3. Leidėjas įsipareigoja sumokėti autorinį atlyginimą tokia tvarka:
4.3.1. ......... % avansą pasirašius sutartį;
4.3.2. Likusi suma išmokama aprobavus Kūrinį.

4.3.4. Jeigu Leidėjas nesumoka autorinio atlyginimo nustatytu laiku, už kiekvieną vėlavimo dieną papildomai moka ..... 0,02 proc. delspinigių nuo neišmokėtos autorinio atlyginimo sumos.

4.4. Jeigu Autorius vėluoja įteikti Kūrinį ilgiau nei 3 mėnesius, iš jo sutarto autorinio atlyginimo sumos už neįteiktą dalį išskaičiuojami 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.

[4.5. Jei susitarta mokėti procentus nuo/ir nuo kiekvieno parduoto egzemplioriaus didmeninės kainos, autorinis atlyginimas mokamas kas ........ mėnesius, kol bus parduotas visas tiražas.]

4.6. Autorinis atlyginimas už kiekvieną papildomą tiražą išmokamas ne vėliau kaip per .... [pvz., tris] mėnesius po papildomo tiražo išleidimo.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

5.2. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik šalių raštišku susitarimu.

5.3. Sutarties šalis, gavusi kitos šalies pasiūlymą raštu dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar papildymo, turi atsakyti kitai šaliai per dešimt darbo dienų.

5.4. Sutartis nustoja galioti šiais atvejais:
5.4.1. Pasibaigus terminui, nustatytam šios Sutarties 1.5. punkte.
5.4.2. Šalių susitarimu arba vienašališkai, jeigu kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų, įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį raštu.
5.4.3. Kai Leidėjas atmeta rankraštį kaip neatitinkantį reikalavimų.
5.4.4. Kai Autorius nesutinka su Leidėjo pataisymais.
5.4.5. Kai Autorius pažeidžia įsipareigojimą pats išversti Kūrinį.
5.4.6. Kai Autorius raštu atsisako taisyti aprobuojamą rankraštį.
5.4.7. Kai išpirkus tiražą Leidėjas raštu atsisako pakartotinai išleisti Kūrinį Sutarties galiojimo metu.
5.4.8. Kai, Autoriaus nuomone, kurią jis išdėsto raštu, Leidėjo pataisymai žaloja Kūrinį ir pažeidžia Autoriaus teisę.

5.5. Kai Kūrinys neišleidžiamas per sutartyje nustatytą terminą, Autorius gali nutraukti sutartį net ir tais atvejais, kai nėra Leidėjo kaltės. Sumokėtas pagal sutartį autorinis atlyginimas tokiu atveju lieka Autoriui.

5.6. Šaliai pažeidus šios Sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę reikalauti, kad būtų atstatyta pažeistoji teisė ir atlyginti nuostoliai.

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.
6.2. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms“ taisyklėmis.
6.3. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties arba kitų, su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.

8. YPATINGOSIOS SĄLYGOS
...................................................

9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

LEIDĖJAS                                                                                         AUTORIUS
A.V.

___________________

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas >>

 Ištraukos iš įstatymo: 

14 straipsnis. Autorių asmeninės neturtinės teisės
1. Kūrinio autorius, neatsižvelgiant į jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui, turi šias asmenines neturtines teises:
1) teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, taip pat kitu įmanomu būdu viešai atliekant kūrinį (autorystės teisė);
2) teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas (teisė į autoriaus vardą);
3) teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją (teisė į kūrinio neliečiamybę).
2. Autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims. Po autoriaus mirties asmeninių neturtinių teisių priežiūra įgyvendinama šio Įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
               3. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris nepagrįstai suvaržytų autorių turtinių teisių į šias kompiuterių programas ir duomenų bazes turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir platinti šiuos kūrinius, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai pažeistų autoriaus garbę ar reputaciją.
 
 
15 straipsnis. Autorių turtinės teisės
1. Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:
                1) atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
2) išleisti kūrinį;
3) versti kūrinį;
4) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
5) platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip patimportuojant, eksportuojant;
6) viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
7) viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
8) transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).
2. Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus šio Įstatymo numatytus atvejus).
3. Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje. Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją. Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą, įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamu perduodant kompiuterių tinklais (internete), autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai tiesioginis (gyvas) kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis.
4. Autorius, perdavęs fonogramos gamintojui teisę nuomoti kūrinį, įrašytą į fonogramą, turi neatšaukiamą teisę į tam tikrą autorinį atlyginimą už kūrinio nuomą. Šį atlyginimą moka fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems fonogramos gamintojas perdavė arba suteikė teisę nuomoti fonogramas ar jų kopijas. Ši teisė paprastai įgyvendinama per autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją.
5. Fonogramų gamintojas autoriaus arba autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos prašymu turi suteikti autoriui arba autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai šio straipsnio 4 dalyje nurodytos teisės įgyvendinimui reikalingą informaciją.
6. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai kompiuterių programos nėra pagrindinis platinimo objektas (kompiuterių programos buitinėje technikoje ir kt.).
                7. Išimtinė teisė nuomoti ar teikti panaudai kūrinio originalą ar jo kopiją netaikoma pastatams ir taikomosios dailės kūriniams.
 

 

21 straipsnis. Citavimas
1. Leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą kitame kūrinyje be kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autorių teisių subjekto leidimo, jeigu toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.
2. Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, jeigu jis yra nurodytas kūrinyje, iš kurio citata paimta.
 
39 straipsnis. Autorinės sutartys
1. Pagal autorinę sutartį viena šalis (autorius ar jo teisių turėtojas) perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai (teisių perėmėjui ar licenciatui), o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
2. Šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtines teises autorius gali perduoti kitiems asmenims pagal autorinę sutartį dėl teisių perdavimo arba suteikti pagal autorinę licencinę sutartį (išimtinė arba neišimtinė licencija). Licencija laikoma išimtine tik tuo atveju, jei tai tiesiogiai nurodyta sutartyje. Asmuo, kuriam perduotos autorių turtinės teisės, laikomas autorių turtinių teisių perėmėju.
3. Sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymo, konsultavimo, organizacinių ir techninių paslaugų ar kitokių paslaugų teikimo nelaikomos autorinėmis. Autorinėmis sutartimis taip pat nelaikomos sutartys, kurių dalykas nėra autorių turtinių teisių į kūrinį perdavimas ar suteikimas.
 
40 straipsnis. Autorinių sutarčių sąlygos
1. Autorinėje sutartyje turi būti šios sąlygos:
1) kūrinio pavadinimas (užsienio autorių kūrinių pavadinimai nurodomi ir originalo kalba), išskyrus kolektyvinio administravimo asociacijų išduodamas licencijas;
2) kūrinio apibūdinimas (kūrinio rūšis, pavadinimas, pagrindiniai reikalavimai kūriniui);
3) perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės (kūrinio panaudojimo būdai), licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė licencija);
4) teritorija, kurioje galioja teisių perdavimas ar licencija, suteikianti teisę naudoti kūrinį;
5) teisių perdavimo ar licencijos galiojimo terminas;
6) autorinio atlyginimo dydis, mokėjimo tvarka ir terminai;
7) šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė;
8) kitos sutarties sąlygos.
2. Preziumuojama, kad pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti. Jeigu autorinėje sutartyje nenurodytas turtinių teisių perdavimo ar suteikimo terminas, sutarties šalis gali nutraukti autorinę sutartį prieš vienerius metus raštu pranešusi kitai šaliai apie sutarties nutraukimą. Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyta galiojimo teritorija, laikoma, kad turtinės teisės yra perduotos ar suteiktos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų. Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio ta sutartis buvo sudaryta.
 
41 straipsnis. Autorinė kūrinio užsakymo sutartis
1. Pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja sumokėti autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.
2. Nuosavybės teisė į dailės kūrinį, sukurtą pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį, pereina užsakovui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.
  
43 straipsnis. Leidybos sutartis
1. Leidybos sutartimi autorius ar kitas autorių teisių subjektas perduoda ar suteikia leidėjui už sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą teisę atgaminti spausdinimo ar kitokiu būdu literatūros, mokslo ar meno kūrinį pagaminant pagrįstiems visuomenės poreikiams patenkinti pakankamą egzempliorių kiekį ir teisę juos platinti.
2. Kūrinio rankraštis, jo kopija ar kita laikmena, iš kurių kūrinys atgaminamas, priklauso autoriui nuosavybės teise, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
3. Leidybos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos netaikomos periodiniams leidiniams ir kitiems kolektyviniams kūriniams.
4. Leidybos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos taikomos ir literatūros, mokslo ar meno kūrinio užsakymo atvejais.
 
44 straipsnis. Leidybos sutarties forma ir sąlygos
1. Leidybos sutartis turi būti sudaroma raštu.
2.Leidybos sutartyje, be šio Įstatymo 40 ir 41 straipsniuose nurodytų sąlygų, turi būti nustatyta kūrinio pateikimo tvarka ir (ar) būdas, kūrinio aprobavimo tvarka ir terminai, autorių teisės ir pareigos rengiant kūrinį spaudai (kūrinio pakeitimas, redagavimas, korektūros skaitymas ir kita), didžiausias ir (ar) mažiausias išleidžiamų kūrinio kopijų (egzempliorių) skaičius, jų platinimo tvarka, autoriui perduodamų išleisto kūrinio kopijų (autorinių egzempliorių, kuriais laikomi ne daugiau kaip dešimt išleidžiamo kūrinio kopijų) skaičius ir kitos sąlygos.
  
45 straipsnis. Kūrinio išleidimas knyga
1. Kai kūrinys išleidžiamas knyga, be šio Įstatymo 40 ir 44 straipsniuose nustatytų sąlygų, leidybos sutartyje turi būti nurodyta:
1) kalba ar kalbos, kuriomis kūrinys turi būti išleistas;
2) leidinio apipavidalinimas (formatas, viršelis, iliustracijos ir kita).
2. Jeigu leidybos sutartyje nenurodyta kalba ar kalbos, kuriomis kūrinys turi būti išleistas, leidėjas turi teisę išleisti kūrinį tik originalo kalba.
3. Jeigu leidėjas per penkerius metus nuo kūrinio perdavimo neišleido kūrinio visomis leidybos sutartyje nurodytomis kalbomis, autorius gali nutraukti sutartį dėl kūrinio išleidimo likusiomis kalbomis.
4. Šio straipsnio 3 dalis taikoma ir užsienio autorių kūrinių vertimams į lietuvių bei kitas kalbas.
  
46 straipsnis. Leidėjo pareigos pagal leidybos sutartį
1. Pagal leidybos sutartį leidėjas privalo:
1) išleisti kūrinį sutartu būdu ir forma per sutartyje nustatytą terminą be pakeitimų, kuriems autorius nepritarė, ir ant kiekvieno išleisto kūrinio egzemplioriaus nurodyti autoriaus vardą arba autoriaus nurodytą pseudonimą ar kitą autorių identifikuojančią informaciją;
2) pateikti autoriui susipažinti parengtą išleisti kūrinį, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip;
3) pradėti platinti išleistą kūrinį sutartyje nustatytu laiku ir sąlygomis;
4) užtikrinti, kad kūrinio komercinis platinimas atitiktų įprastą praktiką leidybos srityje;
5) sutartyje nustatytais terminais ir nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti autorinį atlyginimą;
6) grąžinti autoriui išleisto kūrinio originalą (rankraštį), jo kopiją ar kitą laikmeną, iš kurios kūrinys atgamintas, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip;
7) autoriaus prašymu suteikti jam reikalingą rašytinę informaciją kartu su reikiamais dokumentais, nurodančiais išleisto kūrinio egzempliorių skaičių, pajamas, gautas už realizuotus išleisto kūrinio egzempliorius, bei apskaičiuotą autorinį atlyginimą, arba su jų kopijomis.
2. Kūrinio antrasis ir vėlesni leidimai arba papildomi tiražai galimi tik tuo atveju, kai leidybos sutartyje dėl to susitarta ir numatytas atlyginimas autoriui ne mažesnis kaip 5 procentai leidėjo pajamų iš atitinkamo leidimo ar tiražo. Leidėjas privalo apie numatomą kūrinio naują leidimą ar papildomą tiražą iš anksto pranešti autoriui, kad šis per protingą terminą galėtų padaryti reikalingus kūrinio pakeitimus. Šie pakeitimai neturi keisti kūrinio pobūdžio ir neprotingai didinti kūrinio išleidimo išlaidų.
3. Jeigu kūrinys nebuvo išleistas per sutartyje nustatytą terminą, autorius gali nutraukti sutartį net ir tais atvejais, kai nėra leidėjo kaltės. Sumokėtas pagal sutartį autorinis atlyginimas tokiu atveju lieka autoriui. Autorius, patyręs nuostolių, kurių šis autorinis atlyginimas nepadengia, gali prašyti atlyginti šiuos nuostolius.
  
47 straipsnis. Autoriaus pareigos pagal leidybos sutartį
Pagal leidybos sutartį autorius privalo:
1) įteikti kūrinį leidėjui atgaminti tinkama forma sutartyje nustatytu laiku;
2) pateikti savo sukurtą originalų sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį, kuris nepažeidžia kitų asmenų teisių;
3) be leidėjo rašytinio leidimo neperduoti ar nesuteikti teisių į sutartyje nurodytą kūrinį ar jo dalį tretiesiems asmenims, t. y. neleisti panaudoti jį tuo pačiu būdu per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenustatytas, – trejus metus nuo kūrinio išleidimo datos.
  
48 straipsnis. Autorinio atlyginimo pagal autorinę sutartį dydis ir mokėjimo tvarka
1. Pagal autorinę sutartį mokamo autorinio atlyginimo dydis nustatomas šalių susitarimu, jeigu šis Įstatymas nenustato kitaip.
2. Autorinis atlyginimas autorinėje sutartyje nustatomas procentais nuo naudotojo pajamų, gautų už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, konkrečia pinigų suma arba kitu nurodytu būdu. Šalys autorinėje sutartyje gali numatyti autorinio atlyginimo ar jo dalies mokėjimą avansu.
3. Jeigu autorinio atlyginimo dydis nustatytas procentais nuo pajamų, gautų už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, autorius ar kitas autorių teisių subjektas turi teisę gauti informaciją apie kūrinio panaudojimo mastą, naudotojo sudarytas sutartis bei jo pajamas, gautas naudojant kūrinį.

 

 

Nariams

Naujienlaiškis