AMAT VICTORIA CURAM. KONKURSAS LENKŲ IR LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJAMS!

Tautoms pažinti viena kitą dažniausiai padeda kultūra. Muzika ir menas vartoja universalią kalbą, tačiau kaimynų literatūrai suprasti reikia gero vertėjo. Lietuvoje vis dar trūksta lenkų literatūros vertėjų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai – lietuvių literatūros į lenkų kalbą. Siekiant paremti pradedančiuosius vertėjus ir paskatinti juos imtis nelengvo literatūrinio vertimo į kaimyno kalbą, organizuojamas konkursas „Amat victoria curam” („Pergalė reikalauja triūso“).

Dėl nuolat dažnėjančių rašytojų, leidėjų ir literatūrinių žurnalų darbuotojų kontaktų, literatūros festivalių ir akademinių filologinių centrų veiklos lenkų ir lietuvių bendradarbiavimas grožinės literatūros srityje plėtojamas gana intensyviai. Vienas šių plėtotojų – Vilniaus universiteto Polonistikos centras – šiemet pažymi savo veiklos 25 metų sukaktį. Nors polonistams ir lituanistams mokyti dedama daug pastangų, Lietuvoje vis dar trūksta norinčiųjų imtis sunkaus ir reiklaus vertėjo darbo. Dėl to Lietuvoje ir Lenkijoje verčiama nedaug kaimynų grožinės literatūros. Lenkų ir lietuvių literatūrinių bei leidybinių ryšių raida reikalauja ir naujų, ypač jaunų vertėjų.

Todėl Vilniaus akademinės ir kūrybinės institucijos – Respublikinė lenkų rašytojų draugija, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Vilniaus universiteto Polonistikos centras, remiami „Orlen Lietuva“ ir Lenkijos instituto Vilniuje, rengia pirmąjį viešąjį lenkų literatūros vertėjų į lietuvių kalbą ir lietuvių literatūros vertėjų į lenkų kalbą konkursą „Amat Victoria Curam”, tai yra „Pergalė reikalauja triūso”. Konkursas yra svarbus dviejų institucijų, skatinančių lenkų ir lietuvių bendradarbiavimo literatūros srityje plėtrą, – Vilniaus universiteto Polonistikos centro 25 metų ir Respublikinės lenkų rašytojų draugijos 10 metų – sukakčių minėjimo elementas.

Konkursas organizuojamas dviem kategorijomis: lietuvių literatūros kūrinių vertimas į lenkų kalbą ir lenkų literatūros kūrinių vertimas į lietuvių kalbą. Dalyvavimo konkurse sąlyga: konkurso dalyviai privalo pateikti iki šiol neverstų lenkų autorių kūrinių fragmentų vertimus į lietuvių kalbą arba iki šiol Lenkijoje neišleistų lietuvių autorių į lenkų kalbą. Konkursinius darbus vertins patyrusių literatūros vertėjų komisija.

Konkurso laureatų laukia vertingi piniginiai ir daiktiniai apdovanojimai, jų vertimai bus spausdinami lenkų ir lietuvių literatūrinėje spaudoje. Apdovanojimų įteikimas įvyks lapkričio pabaigoje Vilniuje, iškilmingame literatūros renginyje, kuriame bus viešai paskelbti geriausi vertimai.

Dalyvavimas konkurse nemokamas ir atviras visiems vertėjams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, neribojant jų amžiaus, kurie dar neturi išleistų verstų knygų. Darbai konkursui pateikiami arba siunčiami paštu į Lietuvos rašytojų sąjungos būstinę Vilniuje iki 2019 metų rugsėjo 30 dienos. Detalus konkurso reglamentas pateikiamas organizatorių internetinėse svetainėse.

Organizatoriai:

Respublikinė lenkų rašytojų draugija, Lietuvos rašytojų sąjunga / Lithuanian Writers' Union, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir VU Polonistikos Centras.

Partneriai:

Pisarze.pl ir Naujoji Romuva.

Apdovanojimų steigėjai:

Orlen Lietuva“ ir Lenkijos institutas Vilniuje - Instytut Polski w Wilnie.

 

Reglamentas:


1. Konkursas rengiamas dviejų kategorijų:
1.1. Lietuvių literatūros kūrinių vertimas į lenkų kalbą.
1.2. Lenkų literatūros kūrinių vertimas į lietuvių kalbą.
2. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvoje gyvenantys vertėjai (amžius neribojamas), kurie neturi išleistos savo verstos knygos. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti abiejose konkurso kategorijose.
3. Dalyvavimo 1.1 konkurso kategorijoje – lietuvių literatūros kūrinių vertimo į lenkų kalbą – sąlygos:
3.1. Dalyvis turi išversti į lenkų kalbą kūrinį arba kūrinius, parašytus lietuvių kalba, arba didesnio kūrinio fragmentą, kurie iki šiol nebuvo išspausdinti lenkiškai. Verčiamą tekstą dalyvis pasirenka pats.
3.2. Išversto teksto apimtis: proza – 5400–7200 ženklų (3–4 mašinraščio puslapiai po 1800 ženklų), poezija – 40–60 eilučių.
3.3. Dalyvis turi pateikti spausdintus originalius tekstus, nurodydamas jų autorių ir pavadinimą, taip pat tų pačių tekstų vertimo į lenkų kalbą mašinraštį.
4. Dalyvavimo 1.2 konkurso kategorijoje – lenkų literatūros kūrinių vertimo į lietuvių kalbą – sąlygos:
4.1. Dalyvis turi išversti į lietuvių kalbą kūrinį arba kūrinius, parašytus lenkų kalba, arba didesnio kūrinio fragmentą, kurie iki šiol nebuvo išspausdinti lietuviškai. Verčiamą tekstą dalyvis pasirenka pats.
4.2. Išversto teksto apimtis: proza – 5400–7200 ženklai (3–4 mašinraščio puslapiai po 1800 ženklų), poezija – 40–60 eilučių.
4.3. Dalyvis turi pateikti spausdintus originalius tekstus, nurodydamas jų autorių ir pavadinimą, taip pat tų pačių tekstų vertimo į lietuvių kalbą mašinraštį.
5. Abiejų kategorijų konkurso dalyviai iki 2019 m. rugsėjo 30 d. turi atsiųsti arba patys atnešti medžiagą, nurodytą atitinkamai 3 ir 4 Reglamento punkte, į Lietuvos rašytojų sąjungą (Vilnius LT-01101, Sirvydo g. 6). Ant voko, be būtino teksto, turi būti įskaitomai užrašyta „Konkursas „Amat victoria curam”. Į voką dalyvis turi įdėti kitą užklijuotą voką su savo vardu, pavarde ir kontaktais (telefono numeris, elektroninis arba pašto adresas).
6. Konkursinius darbus vertins nepriklausomų literatūros vertėjų, atstovaujančių konkurso organizatoriams, komisija.
7. Abiejų kategorijų konkurso laureatai gaus tokio dydžio apdovanojimus:
a) I vieta – du šimtai penkiasdešimt (250) €.
b) II vieta – šimtas penkiasdešimt (150) €.
c) III vieta – šimtas (100) €.
8. Papildomai abiejų kategorijų I vietos laureatai bus apdovanoti daiktiniais prizais – elektroninėmis skaityklėmis.
9. Apdovanoti lenkų literatūros vertimai bus publikuoti ketvirtiniame žurnale „Naujoji Romuva”. Apdovanoti lietuvių literatūros vertimai bus publikuoti dvisavaitiniame portale Pisarze.pl.
10. Apdovanojimai bus teikiami lapkričio pabaigoje, per iškilmingą literatūros vakarą, kurio metu apdovanoti vertimai bus pristatyti viešai. Vakaro data konkurso dalyviams bus pranešta atskirai.AMAT VICTORIA CURAM. KONKURS DLA TŁUMACZY POLSKIEJ I LITEWSKIEJ LITERATURY


Wzajemnemu poznawaniu się narodów służy w dużej mierze kultura. Muzyka i sztuka przemawiają językiem uniwersalnym, lecz do zrozumienia literatury sąsiadów potrzebny jest już dobry tłumacz. Na Litwie wciąż brakuje tłumaczy literatury polskiej na język litewski i litewskiej na polski. W celu wsparcia początkujących tłumaczy i zachęcenia ich do podjęcia trudu literackiego przekładu na język sąsiada, organizowany jest konkurs „Amat victoria curam” (Zwycięstwo wymaga troski).

Współpraca polsko-litewska w zakresie wzajemnej popularyzacji literatury pięknej rozwija się intensywnie dzięki coraz częstszym kontaktom pisarzy, wydawców i redakcji czasopism literackich, a także festiwalom literatury i działalności akademickich ośrodków filologicznych. Jeden z nich, Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, obchodzi w tym roku ćwierćwiecze działalności. Mimo ogromnych wysiłków wkładanych w kształcenie polonistów i lituanistów, wciąż brakuje na Litwie rąk do trudnej i wymagającej pracy tłumacza. Przekłada się to na niewielką liczbę tłumaczonych na język sąsiada książek dostępnych na Litwie i w Polsce. Rozwój polsko-litewskich kontaktów literackich i wydawniczych wymaga zaangażowania coraz większej liczby nowych, zwłaszcza młodych tłumaczy.

Dlatego też wileńskie instytucje akademickie i twórcze - Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego ze wsparciem Orlen Lietuva oraz Instytutu Polskiego w Wilnie organizują pierwszy otwarty konkurs dla tłumaczy literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski pod hasłem „Amat Victoria Curam”, czyli „Zwycięstwo wymaga troski”. Konkurs stanowi ważny element obchodów 25-lecia Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i 10-lecia Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich, instytucji zasłużonych dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: przekładu litewskich utworów literackich na język polski oraz przekładu polskich utworów literackich na język litewski. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie przez uczestników tłumaczeń fragmentów utworów polskich autorów, które dotąd nie były publikowane w przekładzie litewskim bądź utworów autorów litewskich, dotychczas nie wydanych w Polsce. Oceni je komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a nagrodzone przekłady zostaną opublikowane w polskiej i litewskiej prasie literackiej. Wręczenie nagród odbędzie się w Wilnie pod koniec listopada na uroczystej gali literackiej, podczas której zostaną publicznie zaprezentowane nagrodzone przekłady.

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich tłumaczy zamieszkałych na stałe na Litwie, bez ograniczeń wiekowych, którzy nie mają jeszcze w dorobku wydań książkowych własnych przekładów. Prace konkursowe należy złożyć lub wysłać pocztą do 30 września 2019 r. do siedziby Związku Pisarzy Litwy w Wilnie. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy:

Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

Partnerzy:

dwutygodnik Pisarze.pl i kwartalnik Naujoji Romuva.

Fundatorzy nagród:

Orlen Lietuva oraz Instytut Polski w Wilnie.


Regulamin:


http://www.lenkukultura.lt/wp-content/uploads/2013/02/Amat-victoria-curam-regulamin.docx
1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a) przekład litewskich utworów literackich na język polski,
b) przekład polskich utworów literackich na język litewski.
2. Udział w obu kategoriach konkursu jest otwarty dla wszystkich tłumaczy zamieszkałych na Litwie, bez ograniczeń wiekowych, którzy nie mają w dorobku wydań książkowych własnych przekładów. Każdy uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach konkursu.
3. Warunki udziału w kategorii a) – przekład litewskich utworów literackich na język polski:
a) Uczestnik jest zobowiązany do przełożenia na język polski utworu lub utworów literackich powstałych w języku litewskim, bądź fragmentów dłuższych utworów, które dotąd nie zostały opublikowane w języku polskim. Uczestnik sam wybiera teksty do tłumaczenia.
b) Łączna objętość tłumaczonych tekstów powinna się mieścić w granicach od 5 400 do 7 200 znaków (3-4 standardowe strony maszynopisu po 1800 znaków) tekstu zwartego lub od 40 do 60 wersów tekstu wierszowanego.
c) Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wydruku tekstów oryginalnych oraz podania ich autorów i tytułów, a także maszynopisu przekładu tych samych tekstów na język polski.
4. Warunki udziału w kategorii b) – przekład polskich utworów literackich na język litewski:
a) Uczestnik jest zobowiązany do przełożenia na język litewski utworu lub utworów literackich powstałych w języku polskim, bądź fragmentów dłuższych utworów, które dotąd nie zostały opublikowane w języku litewskim. Uczestnik sam wybiera teksty do tłumaczenia.
b) Łączna objętość tłumaczonych tekstów powinna się mieścić w granicach od 5 400 do 7 200 znaków (3-4 standardowe strony maszynopisu po 1800 znaków) tekstu zwartego lub od 40 do 60 wersów tekstu wierszowanego.
c) Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wydruku tekstów oryginalnych oraz podania ich autorów i tytułów, a także maszynopisu przekładu tych samych tekstów na język litewski.
5. Uczestnicy konkursu w obydwu kategoriach są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku materiałów wymienionych odpowiednio w pp. 3 i 4 regulaminu do siedziby Związku Pisarzy Litwy, ul. Sirvydo 6, LT01101 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas „Amat victoria curam”. Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres elektroniczny lub zamieszkania).
6. Prace konkursowe oceni komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury, reprezentujących organizatorów konkursu oraz niezależnych.
7. Laureaci konkursu w każdej z obu kategorii otrzymają nagrody w następującej wysokości:
a) I miejsce – 250 euro
b) II miejsce – 150 euro
c) III miejsce – 100 euro
8. Dodatkowo, laureaci I miejsca w obu kategoriach otrzymają nagrodę rzeczową w postaci czytnika e-booków.
9. Nagrodzone przekłady literatury polskiej zostaną opublikowane w kwartalniku Naujoji Romuva. Nagrodzone przekłady literatury litewskiej w zostaną opublikowane w dwutygodniku Pisarze.pl.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w końcu listopada na uroczystej gali literackiej, podczas której zostaną publicznie zaprezentowane nagrodzone przekłady. Uczestnicy konkursu zostaną o gali poinformowani dodatkowo.

Nariams

Naujienlaiškis