Narystė

Naujų narių priėmimo kriterijai

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungą (LLVS) sudaro nariai.

LLVS nariu gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio vertėjas, profesionaliai verčiantis grožinę ir humanitarinę literatūrą, atitinkantis Lietuvos Respublikos Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo reikalavimus, išvertęs ir išleidęs ne mažiau kaip dvi knygas arba išvertęs dvi pjeses, kurios vėliau buvo pastatytos teatre, arba paskelbęs ne mažiau kaip šešias svarias poezijos vertimų publikacijas.

LLVS garbės nariai

Sąjunga gali suteikti Sąjungos garbės nario vardą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečiui, nusipelniusiam literatūros vertėjo profesijai ar jos ugdymui. Garbės narius paprasta balsų dauguma renka Visuotinis narių susirinkimas, Sąjungos valdybai rekomendavus. Garbės narys neturi Sąjungos nario teisių ir pareigų: negali balsuoti Visuotiniame narių susirinkime, negali rinkti ir būti renkamas į valdymo organus, nėra įtraukiamas į narių registrą, bet jam suteikiama galimybė gauti informaciją apie Sąjungos veiklą ir dalyvauti renginiuose.

PRIĖMIMO TVARKA

Vertėjas, norintis tapti LLVS nariu, el. paštu pirmiausia prašomas atsiųsti 1-3 punktuose nurodytus duomenis:
1. prašymą (kuriame pagrindžia norą tapti LLVS nariu/-e, taip pat patvirtina susipažinęs/-usi ir sutinkąs/-anti su LLVS įstatais ir Literatūros vertėjo etikos kodeksu),
2. gyvenimo aprašymą,
3. skelbtų vertimų ir publikacijų (recenzijų, straipsnių, interviu ir pan.) bibliografinį sąrašą (taip pat būtinai paminėkite recenzijas ar straipsnius, kuriuose atsiliepta apie Jūsų vertimą (su bibliografiniais duomenimis), gautas premijas ar kitokius įvertinimus už vertimus (taip pat ir užsienyje), paminėkite, jeigu esate įtraukta/s į enciklopediją ar panašaus pobūdžio leidinį ir jeigu jūsų vertimai įtraukti į bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas),
4. Vėliau, Valdybai paprašius, reikės įteikti savo publikuotus vertimus kartu su originalais (bus grąžinta).
5. Valdybai atskirai paprašius - vieno Sąjungos nario rekomendaciją.
Prireikus Valdyba sudaro narių priėmimo komisiją. Valdyba neprivalo nurodyti nepriėmimo priežasties.

Priimdama naujus narius LLVS jiems suteikia meno kūrėjo statusą, šį sprendimą tvirtina kultūros ministras.
Ištraukos iš LR meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso įstatymo ir Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taisyklių >>

Mokesčių dydis

Stojamasis mokestis – 30 EUR, metinis nario mokestis – 20 EUR.

MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

Vertėjas, įstojęs į Sąjungą po liepos 1 d., moka visą stojamąjį mokestį ir pusę, t.y. 10 EUR,  metinio mokesčio.

Vertėjęs, įstojęs į Sąjungą, stojamąjį mokestį sumoka iš karto, o metinį mokestį – per tris mėnesius nuo įstojimo dienos.

 

Nariai einamųjų metų nario mokestį sumoka iki gegužės 1 d. Nario mokestį vėluojantys sumokėti nariai braukiami iš el. naujienų gavėjų sąrašo ir netenka galimybės naudotis tinklalapio "narių zona", kol sumokės mokestį.

Narys turi teisę raštu kreiptis į Valdybą su prašymu atleisti nuo metinio mokesčio, nurodydamas priežastį. Valdyba turi teisę vieneriems metams atleisti narį nuo metinio mokesčio.

Narys gali būti pašalintas iš Sąjungos Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, jei 2 metus iš eilės, nepaisydamas įspėjimo raštu, nesumoka nario mokesčio, pažeidžia Sąjungos įstatus ar Literatūros vertėjo etikos kodeksą.

Nariai, sulaukę 70 metų, atleidžiami nuo metinio mokesčio.

 

LLVS įstatai >> 

Nariams

Naujienlaiškis