Piasecka, Beata

Piasecka, Beata
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš lietuvių, rusų, ukrainiečių kalbų į lenkų kalbą.
Žanrai: proza, esė, straipsniai.
Dalykinės sritys: humanitariniai ir socialiniai mokslai.
El.p.: beata@unitedlinux.lt


Gimė 1972 10 01 Vilniuje.1996 m. baigė magistro studijas Varšuvos universiteto Polonistikos fakultete. Nuo 1998 m. dirbo Vilniaus universitete, dėstė lenkų kalbos bei vertimo pradmenų ir tekstų redagavimo studijų dalykus. Nuo 2004 m. mokslinio žurnalo „Respectus Philologicus“ bendradarbė. Verčia mokslinę ir grožinę literatūrą, publicistiką. Pirmoji vertimo publikacija 2000 m. 

 

Vertimai almanachuose, antologijose

Laiko pamestrys / Чаляднiк часу / Czeladnik czasu. Vilnius: Lietuvių rašytojų sąjungos fondas, Homo Liber, 2010.
Petrošius, Donatas. Brief an Miłosz / List do Miłosza in: Briefe an Miłosz / Listy do Miłosza. Berlin: Halma-network, 2011, p. 153-165.
Gruszka-Zych, Barbara, Jonuškaitė, Birutė. Mūsų poetas / Nasz poeta. Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.

Kita literatūra

Knygos

Venclova, Tomas. Wilno. Przewodnik (Vilnius. Vadovas po miestą). Vilnius: R. Paknio leidykla, 2001.
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy (Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai). Kraków: Universitas, 2006.
Alma i Valdas. Nasz los – Litwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose (Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose), sud. Jūratė Trilupaitienė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010, p. 133–216.
Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia lubelska: idea i jej kontynuacja, sud. Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011.
Venclova, Tomas. Wilno. Przewodnik biograficzny (Vilniaus vardai). Warszawa: PIW, 2013.Jedzinskaitė-Kuizinienė, Ieva. Gobeliny Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai). Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2013.
Lesmaitis, Gediminas. Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV-drugiej połowie XVI wieku (LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje - XVI a. antrojoje pusėje). Warszawa: Neriton, 2013.

Knygų santraukų vertimai

Griškaitė, Reda. Michał Baliński: walka o Historię? [In:] Mykolas Balinskis: kova dėl Istorijos?. Vilnius: Eugrimas, 2005, p. 207–217.
Moravskis, Stanislovas. Iš visur po truputį. I tomas. Nuo Merkinės iki Kauno. Parengė Reda Griškaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 561–575.
Kalbų varžybos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai. Parengė, iš lotynų kalbos išvertė, įvadą ir komentarus parašė prof. Eugenija Ulčinaitė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010, p. 9–71.
Janoniėnė, Rūta, Purlys, Evaldas. Sapiegų rūmai Antakalnyje. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus dailės akademija, 2012, p. 222–230.
Tyla, Antanas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas: XVI amžiaus antroji pusė–XVII amžiaus vidurys. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012, p. 213–217.
Tiškevičius, Konstantinas. Neris ir jos krantai. parengė Reda Griškaitė. Vilnius: Mintis, 2013, p. 487–491.

 

 

Nariams

Naujienlaiškis