„Noriu versti“ 2012 latvių k. vertimai

 

                Ekspertės išvados  
 
Konkurso „Noriu versti“ dalyviams gal ir sudėtinga iš kūrinio, šiuo atveju – romano fragmento, suvokti ir perteikti autoriaus sumanymą, tačiau visi pateikti vertimai daugiau ar mažiau atitinka originalo turinį. Mano nuomone, ištrauka konkurso dalyviams (-ėms) pasirodė lengva, ir jie reikiamai neįsigilino į autoriaus jauseną.
Originalo tekstas suprastas teisingai, tik ne visiems pasisekė suteikti tinkamą lietuvišką išraišką.
Žymesnių patrumpinimų arba papildymų (išskyrus LAT12) nėra.
Kai kurių dalyvių vertimai pernelyg pažodiniai, todėl kartais pasitaiko lietuvių kalbai nebūdingų sintaksės konstrukcijų.
Perskaičiusi vertimus supratau, kad dalyviai (-ės) visiškai pasikliovė latvių – lietuvių žodynu, neatkreipdami dėmesio į tai, kad jame ne visuomet galima rasti tikslių atitikmenų.
Vertimai parodė, kad latvių kalbą dalyviai (-ės) moka neblogai, geba suvokti teksto prasmę, tačiau pritrūksta kalbinių ir vertimo įgūdžių. Dėl to lietuviškas tekstas kartais skamba nenatūraliai ir nepatraukliai.
Kūrinio pavadinimą, išskyrus LAT11, dalyviai išvertė tiksliai, tačiau autoriaus vardas ir pavardė turėtų atitikti originalą, šiuo atveju – Egils Lukjanskis. Net septyni vertėjai autoriaus vardą sulietuvino (Egilis, Egilas).
Tekstuose gausu gramatinių ir „žioplumo“ klaidų.
Gana sudėtinga išskirti vieną iš trylikos vertimų kaip geresnį, vieni dalyviai (-ės) geriau išvertė vienas, kiti – kitas vietas, bet puikaus vertimo taip ir nebuvo. Kaip geresnius galima paminėti LAT10, LAT6, LAT7.
 
Panagrinėkime būdingiausius netikslumus.
 
LAT1
Jau pirmame sakinyje  keletas netikslumų.  
Lėtai ir atsargiai šuo apėjo aplink (klaidingai panaudotas veiksmažodžio priešdėlis ap-) pašiūrę (šķūnis = daržinė), kelis kartus pauostinėjo (dažninis veiksmažodis pauostinėjo, todėl kelis kartus nebereikia) orą, po to sustojo ir įsitempęs (tai būsenai yra ir daugiau vaizdingesnių žodžių) akimis sekė žmogų.
Panašias klaidas darė LAT2, LAT3, LAT6, LAT8.
Vietoje Eik šen! turi būti – Eikš čia! – (Regnaras duoda komandą) įsakmiu balsu šūktelėjo Regnaras.
Sakinyje „Suns pieglauda ausis, nogūlās uz vēdera un atkal iesmilkstējās“ dvylika dalyvių išvertė pažodžiui atsigulė ant pilvo, tik LAT2 išvertė tiksliau – prigludo prie žemės.
Septintos pastraipos sakinyje „Net atrodo įmanoma (gremėzdiška konstrukcija), kad kada nors priklausęs buvusiam namų šeimininkui Martiniui, tačiau jam numirus praėjusiais metais, paleistas į laisvę ir visą šį laiką bastęsis aplink niekur nerasdamas, nei ramybės, nei šilumos ir dabar pagaliau sugrįžęs, kad čia praleistų likusias dienas.“ – Sunkus, gremėzdiškas sakinys, nesuderinti laikai, nemotyvuotas neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų ir veiksmažodžio vartojimas.
Sakinyje „Atvykai(!!!) pačiu laiku“ – kreipiamasi į šunį kaip į žmogų. Tą pačią klaidą darė LAT3 ir LAT4.
Originalo sakinį „Suņa acis bija dzidras...“ išvertė „Šuns akys buvo žydros...“, turėtų būti - skaidrios.
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT2
Sakinyje „... bet tiek arti dar nei sykio nebuvo priėjęs.“ (Turi būti: taip arti dar nė sykio nebuvo priėjęs.  Dalelytė „nei“ vartojama, kai neiginys pasikartoja).
Kitame sakinyje „... bet niekada tau nebūsiu šeimininku...“ (su veiksmažodžiobūti“formomis nevartojamas įnagininko linksnis, turi būti vardininkas:  nebūsiu šeimininkas).
O sakinyje „... ir mudu prieš užmingant (turi būti: prieš užmigdami) vienas kitam seksime pasakas...“
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT3
Sakinyje „Šuo... kelis kartus apuostęs (pauostęs) orą, sustojo...“ (apuostyti galima tik konkretų daiktą).
Kitame sakinyje „Regnaras padėjo kirvį į šalį ir atsisėdo ant malkų kaladės“(kaladė – neteiktinas žodis, turi būti: trinka; malkų – nereikalingas  žodis, nes trinka ir yra daiktas, ant kurio viskas kapojama).
Sakinyje „... šuo padėjo galvą Regnaro delne (ant Regnaro delno) ir užmerkė akis, tarytum sau ( sako ne sau, o mintimis perduoda žmogui) sakydamas...“
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT4
Sakinyje „...tyrinėdamas šliaužiojo (geriau tiktų LAT7 variantas: landžiojo) aplink namą...“
Kitame sakinyje „– Nebijok! – taikiai (turi būti: raminamai) pasakė Regnaras. – Eikš drąsiai!“
Pasakymas „... pautinėjo už ausies...“ išverstas pažodžiui, bet lietuvių kalboje neatitinka prasmės, geriau tiktų LAT6 variantas: pakasė paausį arba LAT7: pakasė už ausies.
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT5
Pirmajame sakinyje kartojasi tos pačios klaidos kaip ir kituose vertimuose: „... šuo apėjo malkinę (turi būti: daržinę), apuostė orą (pauostė)...“
„... atsisėdo ant malkų kaladės (ant trinkos)...“
„- Nebijok! – raminančiai (raminamai) tarė Regnaras. – Ateik (eikš) drąsiai!“
„...kai jis praitais (praeitais) metais numirė (mirė)...“
„...mes būsime draugais...“ (draugai – veiksmažodis „būti“ vartojamas su vardininko linksniu)
Yra skyrybos ir rašybos klaidų.
 
LAT6
„Lėtai ir atsargiai šuo apėjo aplink...“ (klaidingas veiksmažodžio priešdėlis ap-).
„...atsisėdo ant malkų kaladės...“ (ant trinkos).
„...bet niekada nebūsiu tavo šeimininku.“ (turi būti vardininkas: nebūsiu šeimininkas).
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT7
„Lėtai ir atsargiai šuo apėjo apie (klaidingas veiksmažodžio priešdėlis ap-) malkinę (turi būti: daržinę)...“
„... atsisėdo ant malkų trinkos...“ (žodis malkų nereikalingas).
„Netgi, galimas dalykas, jis kažkada priklausė...“ (tikslesnis LAT10 variantas: Visai tikėtina, kad...)
„... šuo įdėjo (padėjo) galvą į Regnaro delną (ant Regnaro delno)...“
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT8
Sakinio „Tu esi ieradies visīstākajā laikā“ vertimas „Tu esi seniai atkeliavęs“ neatitinka prasmės.
Sakinyje „... bet pa vakariem tu nāksi pie manis...“ išversta „... o po vakarienės tu ateisi...“ (turi būti: ...o vakarais tu ateisi...)
Sakinyje „... ir mums žiema nepaliks tokia ilga...“ (turėtų būti: neatrodys).
Gretimame sakinyje „... šuo panardino galvą Regnaro delnuos...“ (panardinti galima į skystį, į purų sniegą ar į pūkus; o veiksmažodis „panardino“ reikalauja prielinksnio „į“ su galininku).
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT9
Pirmajame sakinyje „Lėtai ir apdairiai (turėtų būti: atsargiai)šuo apturseno (turi niekinamą atspalvį, pagal originalą jis atsargiai apėjo) pašiūrę (turi būti: daržinę)...“
Teksto vertime du kartus pavartotas veiksmažodis sucypė, tebecypdamas netinka(cypia pelės, šuo inkščia arba unkščia).
Sakinyje „... o vakarais atsliūkinsi (neigiamas atspalvis, netinkamas sinonimas žodžiui ateisi) į mano kambarį...“
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT10
„Lėtai ir atsargiai šuo apėjo aplink (klaidingas veiksmažodžio priešdėlis ap-) daržinę...“
„...atsisėdo ant kaladės...“ (ant trinkos)
„... ir taip pat ten visada bus maisto...“ (ėdalo)
„...o praeitais metais jam numirus...“ (šiam mirus)
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT11
Tris kartus neteisingai parašytas veikėjo vardas – Reignaras (turi būti Regnaras).
Kiti netikslumai: „... šuo apėjo malkinę...“ (daržinę);
„... padėjo šalin kirvį (į šalį) ir atsisėdo ant kaladės (ant trinkos)...“
„... ir visą šį laiką bastėsi (neigiamas atspalvis) aplink...
„... visuomet turėsi ko ėdamo...“ (ėdalo)
„... jis padėjo galvą Regnaro delne...“ (ant Regnaro delno).
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT12
Netikslumai:
 „... apėjo (klaidingai pavartotas priešdėlis ap-) aplink pastogę (daržinę) ir sustojęs įsistebeilijo (vertėtų paieškoti tinkamesnio sinonimo) į žmogų.“
„... bet šiam pernai numirus (labiau tiktų: mirus), buvo paleistas...“
„... ir galiausiai sugrįžęs (geriau būtų: sugrįžo), kad čia praleistų likusias dienas...“
„... protingai pasielgei – radai tinkamiausią laiką...“ (atsiradai tinkamiausiu laiku)
„... prisiminsim įvairiausius nutikimus ar iš tavo, ar iš mano gyvenimo...“ (turi būti: ir iš tavo, ir iš mano gyvenimo).
Vertime yra skyrybos klaidų.
 
LAT13
Netikslumai:
„... atsargiai apėjęs tvartą (daržinę), kelis kartus apuostęs

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2019 m. verstinės humanitarinės literatūros knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis