Sideravičius, Rimantas. Puškinas ir Lietuva. Vaga, 1976.

 

Vytauto Kubiliaus atsiliepimas apie šią knygą:

Po rimtų V. Mykolaičio-Putino ir K. Korsako studijų sunku ką nors nauja ir reikšminga pasakyti tema – Puškinas ir Lietuva. Rimantas Sideravičius, tai pačiai temai paskyręs monografiją, surado nežinomų A Puškino kūrinių vertimų, peržiūrėjęs rusišku alfabetu išleistas lietuviškas knygas. Jis išaiškino, kad K Binkis yra kelių nepasirašytų vertimų autorius. Puškino kūrybos atbalsių tyrinėtojas aptiko Z. Gėlės rankraštiniame palikime. Knygoje apžvelgta ir panagrinėta tarybinio laikotarpio A. Puškino kūrybos vertimai, ko išsamiau nebuvo padaryta V. Mykolaičio-Putino ir K. Korsako darbuose, rašytuose 1949 metais.
R. Sideravičiaus monografija yra apžvalginio pobūdžio. Čia aiškiai ir paprastai išdėstomos svarbiausios žinios apie A. Puškino kūrinių vertimus, sekimus, kūrybos komentarus kritikoje. Autorius, bent pirmoje darbo dalyje, nesigilina į sudėtingesnes vertimo meno ir lietuvių poetikos problemas. Jis nebando konkretinti įžvalgios V. Mykolaičio-Putino pastabos: „Jo kūryba, tarsi kokia podirvio srovė, maitino ir stiprino mūsų literatūros augimą." A. Puškino poveikio sferos tyrinėtojas nepraplečia naujais vardais ar kūriniais, kurie nebūtų žinomi iš V. Mykolaičio-Putino ir K. Korsako studijų.
Antrojoje monografijos dalyje nagrinėdamas tarybinio laikotarpio į vertimus, R. Sideravičius įdomiai sugretina originalą ir vertimą tonalumo aspektu, paliečia epiteto, sintaksės, ritmikos klausimus. Tai brandžiausia knygos dalis literatūrinės analizės požiūriu. Tačiau ir šioje dalyje nėra visiškai įveikta pagrindinė darbo silpnybė – pernelyg bendras, nekonkretūs poetikos dalykų nusakymas, šabloniškos, paviršutiniškos charakteristikos.
Deklaruodamas poetinio vertimo principus, R. Sideravičius pasisako prieš pažodiškumą. Teoriškai pateisindamas nukrypimus nuo originalo, jis vis dėlto vadovaujasi daugiausia pažodiškumo ar bent maksimalaus tikslumo kriterijais, nagrinėdamas konkrečius tekstus. Tai savotiškas šio darbo vidinis prieštaravimas.
Apžvalginio pobūdžio darbai reikalingi. Ir R. Sideravičiaus monografija, parašyta su palengva stiprėjančia literatūrine kultūra, bus naudinga besidomintiems lietuvių literatūriniais ryšiais ir vertimo menu.

Vytautas Kubilius