Autorių teisių įstatymas

Įstatymo tekstą galima rasti Kultūros Ministerijos tinklalapio skiltyje: Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai


Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 50-1598, i. k. 0991010ISTAIII-1185

Nauja įstatymo redakcija nuo 2003-03-21:

(20 straipsnio 3, 4, 5, 6 dalys įsigalioja nuo 2004-01-01)

Nr. IX-1355, 2003-03-05, Žin., 2003, Nr. 28-1125 (2003-03-21)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ

ĮSTATYMAS

1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185
Vilnius