Rusų k. tekstai „Noriu versti 2014“

EKSPERTO IŠVADOS

Šiemet poetinius vertimus iš rusų kalbos atsiuntė 5 dalyviai. Tai nėra daug, ypač turint omenyje, jog dauguma iš jų pasirinko, mano nuomone, lengviausią variantą – F. Tumanskio „Paukštę“. Tik vienintelis dalyvis – RU2 – sugebėjo išversti net tris eilėraščius. Išties „Paukštė“ atrodo paprastas, grakštus, skaidrus eilėraštis, todėl daugelis pamanė, kad jį išversti nesunku. Ir be reikalo. Ilgainiui versdamas poeziją įsitikinau, kad juo paprastesnis ir trumpesnis yra eilėraštis, tuo sunkiau jį išversti, todėl pradedantiems poezijos vertėjams visad patariu pradėti nuo verlibru parašytų kūrinių. Vėliau, įgudus ir įgijus šiokio tokio meistriškumo, galima pereiti ir prie ritmizuotos ir rimuotos poezijos.
Tačiau pradėdamas konkrečiau nagrinėti dalyvių vertimus, pirma norėčiau trumpai išdėstyti keletą teorinių prielaidų, kuriomis rėmiausi vertindamas dalyvių atsiųstus tekstus.

Pasaulyje egzistuoja dvi poezijos vertimo mokyklos – rytietiška ir vakarietiška. Rytietiška – tai pirmiausia rusų, baltarusių, ukrainiečių ir daugelio Rytų Europos šalių vertimo mokykla, vadinasi, pagal tokį apibrėžimą ir lietuvių. Ši mokykla tiksliai išlaiko originalo formą, kartu mėgindama išsaugoti originalo ritminį, fonetinį, morfologinį, sintaksinį, kompozicinį, prasminį ir kitus lygmenis. Šiuo atveju vertimas dažnai primena kūrybingą eilėraščio atpasakojimą, tačiau dėl formos nekyla abejonių, nes ji bemaž tokia pat, kaip ir originalo. Vakarietiškoji mokykla elgiasi priešingai: nutarusi, jog visą daugialypę eilėraščio įvairovę perteikti neįmanoma, ji apsiriboja įvaizdžių ir prasminių atitikmenų lygmeniu. Atsiranda pažodiniai ir beveik pažodiniai vertimai, kuriuose į originalą sudarančių dalių sampyną nekreipiama dėmesio. Tipiškas tokio vertimo pavyzdys yra dar 1981 m. išleistas Oskaro Milašiaus eilių rinkinys su pažodiniais Valdo Petrausko vertimais. Savaime suprantama, jog ir toks vertimas gali būti labai naudingas: jis supažindina su autoriumi, jo temomis, motyvais ar leitmotyvais, su jo tropų ar stilistinių figūrų sistema, taip pat praverčia literatūros tyrinėtojams ir studentams bei žmonėms, besimokantiems kalbų. Tačiau jis neatlieka pagrindinės funkcijos: netampa neatskiriamu gimtosios poezijos faktu ir nesuteikia tokio pat estetinio malonumo kaip originalas. Tokie pažodiniai vertimai būna griozdiški, nususinti, supaprastinti, lyg Bethoveno trečioji simfonija, pagrota vienu pirštu išklerusiu pianinu. Skaitant tokį vertimą apima nuostaba, netgi nusivylimas: už ką tas Milašius (arba Baudelaire’as, Mandelštamas, Rilke, Yeatsas ir t.t.) yra taip garbinamas ir vertinamas savo šalies poezijos mėgėjų ir literatūros tyrėjų? Nes nėra nei Baudeleaire’o, Goethes, Mandelštamo, Pasternako ar kurio nors kito didžio poeto be jų intonacijos, be ritmo, be jų garsovaizdžio, be prasmių sandūrų, be papildomų prasmės atspalvių ir netikėtų sąsajų, kurios atsiranda susikryžiavus įvairiems eilėraščio lygmenims. Štai čia ir pasireiškia rytietiškosios vertimo mokyklos pranašumas. Nors ir su nuostoliais, ji sugeba atkurti įvairius lygmenų sąryšius, kurie užtikrina eilėraščio gyvybę. Akivaizdu, jog tuomet vertimas plaukia natūraliai, glosto akį ir ausį, jį norisi kartoti, mokytis atmintinai, jis organiškai įsilieja į savosios tautos poeziją ir tampa jos dalimi. Tiesa, tai būna gana retai. Ir rytietiškoje mokykloje netrūksta prastų, grafomaniškų, painiai suraizgytų ir logiškai absurdiškų vertimų, tačiau būna ir įstabių sėkmių (tarkim, Lino Brogos atlikti Jurgio Baltrušaičio ar Jono Strielkūno verstas Tiutčevas).

Tikiuosi, kad dalyviai jau suprato, kad aš, kaip ekspertas, esu griežtas rytietiškos mokyklos šalininkas. Laikausi nuostatos, jog klasikinė eilėdara atskleidžia tiek autoriaus, tiek vertėjo meistriškumą. Todėl reikia kruvino darbo, kad ritmas ir rimas netrukdytų minčiai ir jos neiškreiptų. O kas gi šiais laikais pasiryžęs iš kailio nertis? Sprendžiant iš atsiųstų vertimų (ir apskritai iš poezijos vertimų kultūrinėje-literatūrinėj spaudoje) mažai kas.
Tai liudija ir konkursui pateikti vertimai.
Apie kiekvieną – trumpai.

Pagirtina, kad RU1 išlaikė prasminį originalo lygmenį, originalo metrą (keturpėdį jambą) ir skiemenų skaičių (9 nelyginėse ir 8 lyginėse eilutėse), tačiau sėkmingai susitvarkyti su kitu svarbiu eilėraščio aspektu – rimais – jam nelabai pavyko: visiškai nesirimuoja pirmojo ketureilio nelyginės eilutės (atvėriau/dainą), o kiti rimai nėra tokie tikslūs ar skambūs kaip originale – dangaus/nežinau, mėlynėje – mane. Nors antrojo ketureilio nelyginių eilučių rimas yra tikslus (skęsdama/skrisdama) ir atitinka originalą, bet originalo nelyginių eilučių rimai yra moteriški (утопая/улетая; kirčiuojami antri nuo galo skiemenys), o vertime, atvirkščiai, vyriški – skrisdamà/ skęsdamà, ir todėl vertimas palieka iki galo neužbaigto ir nenušlifuoto darbo įspūdį. Gaila, kad vertėjas nepamėgino išversti dar vieno eilėraščio, kuris leistų susidaryti tikslesnį vaizdą apie jo kaip vertėjo sugebėjimus.

RU2, kaip minėjau, išvertė net tris eilėraščius. Pastangos pagirtinos, darbo vaisiai – nelabai. Vertėjas gerai perteikė tik vieną originalo lygmenį – prasminį, todėl jo vertimas praverstų nebent dvikalbei antologijai, ypač asmenims gerai nemokantiems rusų kalbos ir norintiems suprasti, ką byloja eilėraštis; F. Tumanskio eilėraščio neišlaikytas nei ritmas (pvz. originale aiškiai kala jambas, o vertime – pirma eilutė – amfibrachis, antra – chorėjinė, trečioji gerokai sutrumpinta – jambinė ir t.t.), nei rimas (jei antrame ketureilyje nelyginės eilutės susirimavo, tai, mano galva, greičiau laimingas atsitiktinumas, o ne valinga pastanga), nei kiti subtilesni (sąskambiai, intonacija ir t.t.) formos dalykai; V. Solovjovo simbolistinį eilėraštį perteikti pavyko geriau, tačiau stengiantis išlaikyti ritmą kai kur per daug nukrypta nuo prasmės (pavyzdžiui, vertimo pabaigoje – tiktai tai, kas iš širdies į širdį/kalba nebylia šneka, poetiškiau ir kiek tiksliau būtų galima versti kaip vien tik ką širdis pasako/širdžiai nebylia kalba; trečiasis – O. Mandelštamo eilėraštis – dalyviui akivaizdžiai buvo per sunkus, todėl šlubuoja net pažodinis prasminis lygmuo (originalo antroji eilutė pažodžiui skamba taip – vaisiaus, nukritusio nuo medžio; dalyvio vertime atsiranda nupuolę(?) medžio vaisiai (daugiskaita vietoj vienaskaitos), ir šis nevykęs pakaitalas sumenkina biblines eilėraščio aliuzijas, nes verčiant būtina atpažinti kertinius žodžius ir sąryšius bei žūtbūt juos išlaikyti vertime); немолчного напева grakščiau ir geriau būtų versti kaip netylančios gaidos, giesmės ar galų gale tarp netylančių balsų, bet tik ne tokia gremėzdiška konstrukcija kaip tarp balsingųjų motyvų.

RU3 tinka bemaž tokios pat išvados kaip ir RU1, tik vertimas yra gerokai prastesnis. Iškart kliūva nevienodas eilučių skaičius (ypač per ilga pirmojo ketureilio trečioji eilutė – sugrąžinau žalioms giraitėms giesmininkę (13 skiemenų, kai originale tik 9); du besipjaunantys vietininkai švytėjime žydrynės danguje; be to, tokia kanceliarinė vertimo pradžia kaip nelaisvę vakar užsimojau sunaikinti tinka greičiau biurokratinei ministerijos veiksmų programai (maždaug tokiu stiliumi: mes nutarėme sunaikinti nelaisvę; užsimojome išrauti su šaknimis neraštingumą ir pan.), o ne poetiniam vertimui; visa tai liudija, jog vertėjas nejaučia kalbos ir įvairių jos stilistinių registrų; be to mėgindamas susitvarkyti su ritmu ir rimu, jis pražiūrėjo ir kitus ne mažiau svarbius aspektus – kalbos logiką ir eilėraštį sudarančių pradų dermę; galbūt ilgainiui versdamas jis išmoks tai suderinti, tačiau tokia perspektyva man rodosi tolima.

RU4 – be komentarų; chrestomatinis pavyzdys kaip nereikėtų versti poezijos; dalyvis nesugebėjo net tiksliai išversti eilėraščio pavadinimo – originale yra ne šiaip paukštis (птица), o птичка – daiktavardis su mažybine priesaga. Kiti dalyviai su tuo sėkmingai susitvarkė: RU1 – paukštukė, RU2 – paukštelis, o RU3 ir RU5 – paukštė.

RU5 vertimui būdingos bemaž tokios pačios ydos, kaip ir RU1, tik sunkesnės. Savo dangaus kalinės yra dviprasmis ir be konteksto nesuprantamas vertimas (iškart norisi klausti: savo kalinės ar savo dangaus; ar dangus gali įkalinti ir pan.); be to, šis vertėjas tikriausiai turi labai skvarbias akis, nes jo manymu, laisvę galima regėti. Galiu įsivaizduoti ar suprasti, kad galima regėti veidą, akis, net ateitį, bet laisvę paprastai galima tik atgauti, pelnyti, pažinti ar pan., bet ją regėti – na, nebent tik sapne ar kaip alegorinę laisvės figūrą. Ir išvis kam taip sudėtingai versti: juk originale tiesiog sakoma – aš laisvę jai grąžinau. Žinoma, skirtingos kalbos turi skirtingas fonologines sistemas, ir tie žodžiai kurie rimuojasi viena kalba, vargu ar visom prasmėm sutaps ir rimuosis kita kalba, todėl tenka gerokai pavargti norint pateikti pakenčiamą vertimą. Deja, dalyviui – dėl laiko, atkaklumo, tiesiog dėl patirties stokos – vertimas nepavyko.

Galutinė išvada. Kruopščiai pasvėręs visus už ir prieš ir peržvelgęs dalyvių kitomis kalbomis vertimus, skelbti kurį nors dalyvį laureatu ar skirti paskatinamąjį prizą už rusiškus vertimus, deja, negaliu.

Lanis Breilis (Linas Rybelis)

 

TEKSTAI ORIGINALO KALBA IR EKSPERTO L. RYBELIO VERTIMAI

 

 

 

Федор Антонович Туманский

 

 

 

ПТИЧКА

 

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

1827

Paukštytė

Sparnuotai kalinei narvelio
Atvėriau vakar aš duris.
Miškams jos grąžinau giesmelę,
Paleidau laisvėn ją – lai skris.

Saulėtą dieną vos išvydus,
Dangun pakilo ji aukštai,
Ir ten iš džiaugsmo taip pragydo,
Lyg melstųs už mane tiktai.

 

Владимир Соловьев

 

 

 

Милый друг, иль ты не видишь

 

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

1892

Mielas drauge, ar tau matos

Mielas drauge, ar tau matos,
Jog kas regima mums šiapus –
Vien tik atšvaitas, šešėliai
Nuo nematomo anapus?

Mielas drauge, ar tau girdis,
Kad mūs šurmulys palaidas
Vien tik džiugesio akordų
Iškraipytas, silpnas aidas?

Mielas drauge, ar tau jaučias,
Kad pasauly víena valdo –
Vien tik ką širdis pasako
Širdžiai per nebylią maldą?

 


Осип Мандельштам

***

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

***

Slopiu ir atsargiu garsu
Krentąs nuo medžio vaisius dunkstels
Tykioj, slaptoj miškų paunksnėj,
Netylančioj dermėj balsų...

1908

 

Арсений Тарковский

 

Страус в 1913 году

 

Показывали страуса в Пассаже.

Холодная коробка магазина,
И серый свет из-под стеклянной крыши,
Да эта керосинка на прилавке -
Он ко всему давным-давно привык.
Нахохлившись, на сонные глаза
Надвинул фиолетовые веки
И посреди пустого помещенья,
Не двигаясь, как чучело, стоял,
Так утвердив негнущиеся ноги,
Чтоб можно было, не меняя позы,
Стоять хоть целый час, хоть целый день
Без всякой мысли, без воспоминаний.

И научился он небытию
И ни на что не обращал вниманья -
Толкнет его хозяин или нет,
Засыплет корму или не засыплет,
И если б даже захотел, не мог
Из этого оцепененья выйти.

1945

 

KONKURSO DALYVIŲ VERTIMAI

RU1
Fiodoras Antonovičius Tumanskis
Paukštukė

Aš vakar tamsiąją atvėriau
Belaisvės mano iš dangaus:
Giraitėms grąžinau aš dainą,
Aš laisvę jai sugrąžinau.

Ir ji pradingo, skęsdama
Dienos spindžios mėlynėje,
Taip uždainavo skrisdama -
Tarytum meldės už mane.

1827

_________________________________

RU2
Fiodoras Antonovičius Tumanskis
Paukštelis

Atvėriau aš vakar kalėjimą
Savo kalinės, skrajūnės:
Aš gojams dainę,
Laisvę gražinau aš jai.

Išnyko ji, paskęsdama
Dienos žydrynės spindesy,
Ir užgiedojo taip, nuskrisdama,
Lyg melstųsi ji už mane.

1827


Vladimiras Solovjovas
Mielas drauge, argi nematai

Mielas drauge, argi nematai,
Tai ką regim -
Tai tik atspindys, tiktai šešėliai,
Neregimo akimis.

Mielas drauge, argi negirdi,
Triukšmas kasdienos trankus –
Tai tik atgarsis iškreiptas,
Sąskambių iškilmingųjų.

Mielas drauge, argi nejauti,
Kad tik viena visame pasauly-
Tiktai tai, kas iš širdies į širdį,
Kalba nebylia šneka.

1892


Osipas Mandelštamas

Garsas atsargus ir nebylus,
Nupuolę medžio vaisiai,
Tarp balsingųjų motyvų
Gilioj miško tylumoj

1908

__________________________

RU3
Федор Антонович Туманский
(Fiodor Antonovič Tumanskij)
PAUKŠTĖ

Nelaisvę vakar užsimojau sunaikinti
Skraiduolės kalinės manos:
Sugrąžinau žalioms giraitėms giesmininkę,
Jai laisvę suteikiau dainos.

Ir ji išnyko, ji tiesiog ištirpo
Švytėjime žydrynės danguje,
Ir šitokia giesmė ore suvirpo,
Lyg būtų tai malda jos už mane.

1827
________________________________

RU4
Paukštis

Ištirpo jos kalėjimas vakaro skliaute
Juk ją įkalinęs ilgai glaudžiaus
Aš gražinau tą saldų balsą gojui
Jai sprukt padėdamas iš kambario tamsaus...
Štai jį išskrido
Ir tarsi angelas giedojo danguje,
Paskęsdama žydėjime dienos margosios
Jį prašė Dievo atleidimo už mane
____________________________________

RU5
Fiodoras Antonovičius Tumanskis
Paukštė

Atvėriau vakar belangę,
Savo dangaus kalinės:
Grąžinau miškams josios dainą,
Mano paukštė vėl laisvę regės.

Išsyk toji nėrė, išnyko,
Mėlynam dienos danguje,
Ir taip uždainavo nuskridus,
Lyg minėtų mane maldoje.

(1827)