RENGIAMA NAUJA ĮSTATŲ REDAKCIJA.

LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGOS

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau – Sąjunga) – tai savarankiškas, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Sąjungos teisinė forma – asociacija.
1.2. Sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir norminiais aktais bei šiais įstatais.
1.3. Sąjunga nuo įstatų įregistravimo dienos yra juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
1.4. Sąjunga veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sąjunga gali įstoti į tas tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymams.
1.5. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Sąjungos prievoles. Sąjungos turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Sąjungos nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.
1.6. Oficialus Sąjungos pavadinimas lietuvių kalba yra Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.
1.7. Sąjungos veikla yra neterminuota, finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. SĄJUNGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA

2.1. Sąjungos tikslai:
2.1.1. Vienyti grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjus;
2.1.2. Skatinti profesionalaus, aukšto meistriškumo vertimo meną, puoselėti meninio vertimo teoriją ir kritiką;
2.1.3. Rūpintis savo narių profesiniais reikalais ir sudaryti sąlygas jų profesiniam tobulėjimui;
2.1.4. Ginti savo narių kūrybines, socialines, autorių teises, atstovauti savo nariams valstybės valdžios, teismo, autorių teisių gynimo ir kitose institucijose;
2.1.5. Atkreipti visuomenės dėmesį į kūrybinį, kultūras siejantį literatūros vertėjų darbą, kelti jo prestižą;
2.1.6. Ugdyti leidėjų ir skaitytojų sampratą apie vertimo kokybę;
2.1.7. Ugdyti pradedančiuosius vertėjus.
2.2. Sąjunga:
2.2.1. Atstovaudama vertėjų asmeniniams ir bendriems neturtiniams bei turtiniams interesams, gali sudaryti sutartis su Vyriausybe (ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei savivaldybėmis) dėl ilgalaikių vertimo (meninės kūrybos) rėmimo programų, kūrybinių komandiruočių į užsienio valstybes, valstybinių stipendijų, bendradarbiavimo su kitų šalių vertėjų (meno kūrėjų) organizacijomis ir kt.;
2.2.2. Remia savo narių kūrybą, informuoja visuomenę apie savo veiklą, steigia visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba;
2.2.3. Organizuoja renginius: vertėjų diskusijas, seminarus, konferencijas vertimo problemoms spręsti, vertimo įgūdžiams tobulinti, naujų verstinių knygų aptarimus, šventes;
2.2.4. Organizuoja konkursus, steigia premijas;
2.2.5. Palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigomis ir organizacijomis, suinteresuotomis aukščiau minėtų ar panašių tikslų įgyvendinimu bei vykdančiomis tokią pat veiklą (vertėjų organizacijomis, centrais, fondais ir pan.);
2.2.6. Įtraukia į veiklą lietuvių literatūros vertėjus į užsienio kalbas;
2.2.7. Savo narių socialinei apsaugai gerinti gali steigti labdaros ir paramos fondus.
2.3. Siekdama savo tikslų, Sąjunga gali užsiimti tokiomis veiklos rūšimis:
2.3.1. Leidyba;
2.3.2. Knygų leidyba;
2.3.3. Laikraščių leidyba;
2.3.4. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
2.3.5. Garso įrašų leidyba;
2.3.6. Kita leidyba;
2.3.7. Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla;
2.3.8. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;
2.3.9. Parengiamoji spausdinimo veikla;
2.3.10. Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla;
2.3.11. Įrašytų laikmenų tiražavimas;
2.3.12. Garso įrašų tiražavimas;
2.3.13. Vaizdo įrašų tiražavimas;
2.3.14. Kompiuterinių laikmenų tiražavimas;
2.3.15. Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba;
2.3.16. Vertimas raštu ir žodžiu;
2.3.17. Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
2.3.18. Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas;
2.3.19. Suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas;
2.3.20. Papildomas mokymas;
2.3.21. Visuomeninių organizacijų veikla;
2.3.22. Kitų narystės organizacijų veikla;
2.3.23. Jaunimo organizacijų veikla;
2.3.24. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
2.3.25. Kita pramoginė veikla;
2.3.26. Šokių ir pramogų salių ir kitų meno renginių eksploatavimo veikla;
2.3.27. Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla.

3. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sąjungos nariu gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio vertėjas, profesionaliai verčiantis grožinę ir humanitarinę literatūrą, atitinkantis Lietuvos Respublikos Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo reikalavimus, išvertęs ir išleidęs ne mažiau kaip dvi knygas arba išvertęs dvi pjeses, kurios vėliau buvo pastatytos teatre, arba paskelbęs ne mažiau kaip šešias svarias poezijos vertimų publikacijas.
3.2. Sąjungos narius priima Sąjungos valdyba. Vertėjas, norintis tapti Sąjungos nariu, pateikia prašymą, gyvenimo aprašymą, skelbtų vertimų sąrašą, Valdybai paprašius – savo vertimų pavyzdžius kartu su originalais ir vieno Sąjungos nario rekomendaciją. Prireikus Valdyba sudaro narių priėmimo komisiją. Dėl naujų narių priėmimo sprendžia Valdyba paprasta balsų dauguma. Valdyba neprivalo norinčiam tapti Sąjungos nariu asmeniui nurodyti nepriėmimo priežasties.
3.3. Sąjungos nariu tampama, kai asmuo sumoka stojamąjį ir metinį nario mokesčius ir yra įtraukiamas į Sąjungos narių registrą.
3.4. Stojamojo ir metinio nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas atskiru sprendimu.
3.5. Sąjungos nariai turi tokias teises:
3.5.1. Dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime su vieno sprendžiamojo balso teise;
3.5.2. Rinkti ir būti išrinkti į Sąjungos valdymo organus;
3.5.3. Susipažinti su visais Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.5.4. Teikti pasiūlymus, dalyvauti Sąjungos veikloje;
3.5.5. Reikšti ir ginti savo nuomonę visais Sąjungos veiklos klausimais;
3.5.6. Remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
3.5.7. Naudotis Sąjungos sukaupta įvairiopa informacija;
3.5.8. Gauti iš Sąjungos patarimų autorių teisių gynimo ir kitais su kūryba ir vertimo veikla susijusiais klausimais;
3.5.9. Susipažinti su Sąjungos narių sąrašu;
3.5.10. Rekomenduoti narius;
3.5.11. Išstoti iš Sąjungos apie tai raštiškai pranešę Valdybai. Tokiu atveju iki išstojimo sumokėti nario įnašai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas narys turi teisę vėl stoti į Sąjungą tokia tvarka, kokia nustatyta Sąjungos narių priėmimui, bet ne anksčiau kaip po 2 metų;
3.5.12. Kitas teisės aktuose ir Sąjungos įstatuose nustatytas teises.
3.6. Sąjungos nariai turi tokias pareigas:
3.6.1. Laikytis šių įstatų ir Literatūros vertėjo etikos kodekso;
3.6.2. Dalyvauti Sąjungos veikloje, padėti įgyvendinti sąjungos tikslus ir uždavinius;
3.6.3. Mokėti nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį;
3.6.4. Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
3.6.5. Rūpintis vertėjo profesijos visuomeniniu prestižu;
3.6.6. Būti lojalūs savo kolegoms ir solidarūs su jais;
3.6.7. Pasikeitus gyvenamajai vietai, elektroninio pašto adresui ir kitiems asmens duomenims, pranešti Sąjungos valdybai. To nepadarius, senuoju adresu ar elektroniniu paštu išsiųstas Sąjungos pranešimas ar kitas dokumentas laikomas įteiktu tinkamai.
3.7. Narys gali būti pašalintas iš Sąjungos Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, jei 2 metus iš eilės, nepaisydamas įspėjimo raštu, nesumoka nario mokesčio, pažeidžia Sąjungos įstatus ar Literatūros vertėjo etikos kodeksą. Narys turi teisę apskųsti Valdybos sprendimą Etikos komisijai per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo.
3.8. Sąjunga gali suteikti Sąjungos garbės nario vardą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečiui, nusipelniusiam literatūros vertėjo profesijai ar jos ugdymui. Garbės narius paprasta balsų dauguma renka Visuotinis narių susirinkimas, Sąjungos valdybai rekomendavus. Garbės narys neturi Sąjungos nario teisių ir pareigų: negali balsuoti Visuotiniame narių susirinkime, negali rinkti ir būti renkamas į valdymo organus, nėra įtraukiamas į narių registrą, bet jam suteikiama galimybė gauti informaciją apie Sąjungos veiklą ir dalyvauti renginiuose.

4. SĄJUNGOS ORGANAI IR STRUKTŪRA

4.1.  Sąjungos organai yra:

4.1.1.  Visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2.  Valdymo organai: Valdyba ir Pirmininkas;
4.1.3.  Revizijos komisija;
4.1.4.  Etikos komisija.

Visuotinis narių susirinkimas

4.2.  Aukščiausias Sąjungos organas yra Visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas Valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Sąjungos narių. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą.

4.3. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Pakartotinis susirinkimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
4. 4. Sprendimai Visuotiniame narių susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, t. y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių narių balsų yra „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Sąjungos pirmininko balsas.
4.5. Sprendimai Visuotiniame narių susirinkime priimami atviru balsavimu, jei susirinkimas nenusprendžia kitaip, išskyrus Sąjungos pirmininko ir Valdybos rinkimus. Jie renkami slaptu balsavimu.
4.6. Sprendimai reorganizuoti ar likviduoti Sąjungą yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių.
4.7. Sprendimai dėl Sąjungos įstatų papildymų ir keitimo yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių.
4.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo priėmimo dienos.
4.9. Į susirinkimą Valdybos sprendimu kviečiami visi Sąjungos nariai, skelbiant apie jį ne vėliau kaip prieš 2 savaites Sąjungos tinklalapyje ir visiems Sąjungos nariams elektroniniu paštu ar kitomis teisės aktuose rašytinei formai prilyginamomis priemonėmis.
4.10. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas Sąjungos pirmininko, Valdybos sprendimu arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Sąjungos narių.
4.11. Visuotinis narių susirinkimas:
4.11.1. Priima, keičia ir papildo Sąjungos įstatus;
4.11.2. Slaptu balsavimu renka ir atšaukia Sąjungos Pirmininką ir Valdybą;
4.11.3. Atviru balsavimu renka ir atšaukia Revizijos ir Etikos komisijas;
4.11.4. Atšaukia Valdybos narius, Pirmininką, Revizijos ir Etikos komisijų narius, neatliekančius savo pareigų, pažeidusius Sąjungos įstatus ar Literatūros vertėjo etikos kodeksą;
4.11.5. Išklauso ir patvirtina Sąjungos veiklos programą ir ataskaitą; įvertinęs Valdybos ir/arba Pirmininko veiklą neigiamai, atšaukia šiuos valdymo organus ir skelbia naujus rinkimus;
4.11.6. Tvirtina nario stojamojo ir nario metinio mokesčio dydį;
4.11.7. Tvirtina Literatūros vertėjo etikos kodeksą ir jo pataisas;
4.11.8. Suteikia papildomus įgaliojimus Valdybai, jei tai neprieštarauja Asociacijų įstatymui, kitiems teisės aktams ar šiems įstatams;
4.11.9. Nustato Valdybos narių atlyginimo už darbą dydį, jei atlyginimas būtų mokamas;
4.11.10. Priima sprendimus dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.11.11. Tvirtina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę;
4.11.12. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.11.13. Svarsto Sąjungos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
4.11.14. Sprendžia kitus Pirmininko, Valdybos, Revizijos, Etikos komisijos pateiktus klausimus.

Valdyba

4.12. Sąjungos Valdyba yra kolegialus renkamas Sąjungos valdymo organas, kurį sudaro 3 metams Visuotinio narių susirinkimo išrinkti 9 nariai. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali eiti šių pareigų.
4.13. Sąjungos pirmininkas automatiškai tampa Valdybos nariu ir jos darbui vadovaujančiu pirmininku. Visuotinis narių susirinkimas tvirtina visą Valdybą in corpore.
4.14. Asmuo gali būti renkamas Valdybos nariu ne daugiau kaip 3 kadencijoms iš eilės.
4.15. Valdyba iš savo narių Pirmininko teikimu skiria Pirmininko pavaduotoją (pavaduotojus). Pirmininko pavaduotojas padeda Pirmininkui įgyvendinti jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
4.16. Valdyba tvarko visą Sąjungos veiklą ir yra atskaitinga Visuotiniam narių susirinkimui. Jei, pasibaigus kadencijai, naujos sudėties Valdyba neišrenkama, esamos sudėties Valdyba tęsia savo veiklą, kol bus išrinkta naujos sudėties Valdyba.
4.17. Valdyba ar jos nariai pradeda veiklą pasibaigus Valdybą ar jos narius išrinkusiam Visuotiniam narių susirinkimui.
4.18. Valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, ne rečiau kaip 6 kartus per metus. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.
4.19. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma; kiekvienas narys turi vieną balsą.
4.20. Už veiklą Valdyboje jos nariams gali būti mokamas atlyginimas, jeigu tokį nustato Visuotinis narių susirinkimas
4.21. Už Valdybos darbą Visuotiniam narių susirinkimui atsiskaito Sąjungos pirmininkas.
4.22. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš Valdybos narių apie tai raštiškai pranešęs Valdybai.
4.23. Valdyba:
4.23.1. Tarp Visuotinių narių susirinkimų organizuoja Sąjungos veiklą, laikydamasi šių įstatų ir vykdydama Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
4.23.2. Tvirtina Sąjungos valdybos, Revizijos, Etikos komisijų darbo reglamentus;
4.23.3. Tvirtina Sąjungos pirmininko ir valdybos rinkimų organizavimo tvarką;
4.23.4. Rūpinasi Sąjungos ūkine-finansine veikla; nustato disponavimo turtu bei lėšomis tvarką ir sprendžia lėšų panaudojimo klausimus; tvirtina Sąjungos projektų sąmatas ir lėšų panaudojimo ataskaitas;
4.23.5. Pateikia Revizijos komisijai Sąjungos veiklos dokumentus;
4.23.6. Šaukia eilinius ir neeilinius Visuotinius narių susirinkimus; pateikia Sąjungos veiklos metinę ataskaitą Visuotiniam narių susirinkimui ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos; už veiklą visos kadencijos laikotarpiu atsiskaito Visuotiniame rinkiminiame narių susirinkime; šias ataskaitas skelbia Sąjungos tinklalapyje;
4.23.7. Ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį elektroniniu paštu informuoja narius apie Sąjungos veiklą ir vykdomus projektus;
4.23.8. Priima naujus narius ir sprendžia dėl narių šalinimo iš Sąjungos; veda narių apskaitą ir Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatyta tvarka rūpinasi meno kūrėjo statuso suteikimu Sąjungos nariams;
4.23.9. Siūlo Visuotiniam narių susirinkimui priimti garbės narius;
4.23.10. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką;
4.23.11. Nagrinėja Sąjungos narių pasiūlymus dėl Valdybos ir Pirmininko veiklos;
4.23.12. Sudaro darbo grupes aktualiems vertėjų profesinės veiklos klausimams spręsti;
4.23.13. Sprendžia, ar stoti į tarptautines vertėjų profesines ir kitas organizacijas, ar iš jų išstoti;
4.23.14. Priima sprendimus dėl Sąjungos buveinės keitimo;
4.23.15. Pagal kompetenciją sprendžia kitus klausimus.

Pirmininkas

4.24. Renkamas 3 metų kadencijai Visuotiniame narių susirinkime.
4.25. Pirmininko pareigas vienas asmuo gali eiti ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.
4.26. Pirmininkas:
4.26.1. Organizuoja Valdybos veiklą ir atsako už visuotinių narių susirinkimų bei Valdybos posėdžių sušaukimą, užtikrina sprendimų vykdymą;
4.26.2. Kviečia Valdybos posėdžius reguliariai, ne rečiau kaip 6 kartus per metus;
4.26.3. Veikia Sąjungos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Jei planuojamo sudaryti sandorio vertė viršija 10 000 litų sumą, pirmininkas, prieš sudarydamas sandorį, privalo gauti Valdybos pritarimą;
4.26.4. Atidaro ir uždaro Sąjungos sąskaitas kredito įstaigose;
4.26.5. Sąjungos valdybos nustatyta tvarka disponuoja Sąjungos turtu ir lėšomis;
4.26.6. Atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam narių susirinkimui Valdybai ir Revizijos komisijai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar Sąjungos narių prašymu;
4.26.7. Pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;
4.26.8. Praneša Sąjungos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Sąjungos ar jos narių veiklai;
4.26.9. Organizuoja viešos informacijos skelbimą;
4.26.10. Pasirašo Sąjungos vardu sudaromas sutartis, įgaliojimus ir kitokius Sąjungos raštus, pasirašo finansinius dokumentus;
4.26.11. Savarankiškai sprendžia kitus operatyvius Sąjungos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos kompetencijai;
4.26.12. Priima į darbą ir atleidžia samdomus darbuotojus;
4.26.13. Atstovauja Sąjungai valstybės valdžios, valdymo ir finansų institucijose, teisme ir santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
4.26.14. Už savo darbą atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.
4.27. Pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų, jį pavaduoja Pirmininko pavaduotojas.
4.28. Pirmininkui atsistatydinus arba negalint vykdyti pareigų, jį laikinai pavaduoja Pirmininko pavaduotojas. Tokiu atveju Valdyba per 2 mėnesius privalo sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą Sąjungos pirmininkui rinkti.

 Revizijos komisija

4.29. Revizijos komisija yra kolegialus Sąjungos organas iš 3 narių, renkamas Visuotiniame narių susirinkime Valdybos kadencijos laikotarpiui. Revizijos komisija išsirenka pirmininką. Revizijos komisijos nariu negali būti Valdybos narys ar Pirmininkas.
4.30. Revizijos komisija:
4.30.1. Kontroliuoja Sąjungos finansinę veiklą;
4.30.2. Tikrina Valdybos veiklos teisėtumą ir buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;
4.30.3. Atlieka Sąjungos veiklos patikrinimą Visuotinio narių susirinkimo pavedimu ar Valdybos prašymu;
4.30.4. Pateikia Visuotiniam narių susirinkimui ataskaitą apie patikrinimo rezultatus.
4.31. Revizijos komisijos pirmininkas stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose.

Etikos komisija

4.32. Sąjungos Etikos komisija svarsto Sąjungos narių nusižengimus Įstatams ir Literatūros vertėjo etikos kodeksui. 3 narių Etikos komisija renkama Visuotiniame narių susirinkime Valdybos kadencijos laikotarpiui. Etikos komisijos nariu negali būti Valdybos narys ar Pirmininkas.

Kiti struktūriniai padaliniai

4.33. Valdybos sprendimu gali būti sudaromos specialios komisijos atskiriems renginiams, apdovanojimams organizuoti, rezultatams vertinti ar kitiems tikslams. Tokios komisijos nėra Sąjungos organas. Komisijų nariais gali būti Sąjungos nariai, Valdybos nariai, Pirmininkas, Sąjungos garbės nariai, kiti asmenys.

5. SĄJUNGOS LĖŠOS, TURTAS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

5.1.  Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai, vertybiniai popieriai, leidyklos, spaustuvės, socialiniai ir labdaros objektai bei kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šiuose įstatuose nustatytų šaltinių lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

5.2.  Sąjungos lėšas sudaro:

5.2.1.  Nario mokesčiai ir rėmėjų įnašai;
5.2.2.  Fizinių asmenų, labdaros bei kitų organizacijų skirtos, paaukotos lėšos ir turtas;
5.2.3.  Kredito įstaigų palūkanos už saugojamas Sąjungos lėšas;
5.2.4.  Lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;
5.2.5.  Kitos teisėtai gautos lėšos.

5.3.  Sąjungai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju ir tik įstatymuose numatyta apimtimi, kai tuo siekiama įgyvendinti Sąjungos įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Sąjungos lėšos naudojamos pagal sąmatas leidybai, atlyginimams mokėti, švietėjiškai veiklai, narių komandiruotėms, organizacinei ir ūkinei veiklai, renginiams organizuoti, mokesčiams mokėti, sutartiniams įsipareigojimams vykdyti bei kitiems įstatuose numatytiems tikslams.

5.4.  Likvidavimo atveju likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus, padalinamas Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo nustatyta tvarka.

6. SĄJUNGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS

6.1. Šie įstatai gali būti pakeisti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip dviejų trečdalių Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.
6.2. Sąjungos įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. SĄJUNGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS, LIKVIDAVIMAS

7.1. Sąjunga Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti reorganizuojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2. Sąjunga gali būti pertvarkoma Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
7.3. Sąjunga likviduojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
7.4. Sprendimai dėl reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo priimami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip dviejų trečdalių Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų dauguma.

8. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sąjungos filialai ir atstovybės steigiamos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatytos tvarkos.
8.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo paskiriami filialo ar atstovybės valdymo organų nariai, nurodoma jų paskyrimo ir atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar atstovybės nuostatai.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sąjungos pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami elektroniniu paštu ir kitomis teisės aktuose numatytomis rašytinei formai prilyginamomis priemonėmis ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas (reikalingas) viešas pranešimų skelbimo būdas, jie skelbiami Sąjungos tinklalapyje http://www.llvs.lt/.
9.2. Nariui pareikalavus raštu, Sąjungos pirmininkas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su bet kokia informacija apie Sąjungos veiklą.
9.3. Jei kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
9.4. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.