LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGOS

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Sąjungos teisinė forma – asociacija.

3. Sąjungos veiklos laikotarpis – neribotas.

4. Sąjungos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

5. Pagal savo prievoles Sąjunga atsako savo turtu ir neatsako už savo narių prievoles. Sąjungos nariai neatsako už Sąjungos prievoles.

6. Sąjunga turi antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą (-as) kredito įstaigoje (-ose).

7. Sąjunga veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sąjunga gali įstoti į tas tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymams.

8. Sąjungos turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Sąjungos nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis. 

 

II. SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLA

9. Sąjungos funkcijos ir veiklos tikslai:

9.1. Grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjų vienijimas;

9.2. Profesionalaus, aukšto meistriškumo vertimo meno skatinimas, meninio vertimo teorijos ir kritikos puoselėjimas, pradedančiųjų vertėjų ugdymas;

9.3. Savo narių atstovavimas valstybės, tarptautinėse ir užsienio valstybių valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose;

9.4. Savo narių profesinės veiklos koordinavimas;

9.5. Informacijos apie savo narius rinkimas, kaupimas, apibendrinimas ir skelbimas.

10. Sąjungos veiklos sritys:

10.1. sudaryti sutartis su Vyriausybe (ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei savivaldybėmis) dėl ilgalaikių vertimo (meninės kūrybos) rėmimo programų, kūrybinių komandiruočių į užsienio valstybes, valstybinių stipendijų, bendradarbiavimo su kitų šalių vertėjų (meno kūrėjų) organizacijomis ir kt.;

10.2. remti savo narių kūrybą, informuoti visuomenę apie savo veiklą, steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

10.3. organizuoti renginius: vertėjų diskusijas, seminarus, konferencijas vertimo problemoms spręsti, vertimo įgūdžiams tobulinti, naujų verstinių knygų aptarimus, šventes;

10.4. organizuoti konkursus, steigti premijas;

10.5. palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigomis ir organizacijomis, suinteresuotomis aukščiau minėtų ar panašių tikslų įgyvendinimu bei vykdančiomis tokią pat veiklą (vertėjų organizacijomis, centrais, fondais ir pan.);

10.6. įtraukti į veiklą lietuvių literatūros vertėjus į užsienio kalbas;

10.7. įstatymų nustatyta tvarka teikti labdarą ar paramą (būti paramos gavėju), siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus.

11. Siekdama savo tikslų, Sąjunga gali užsiimti tokiomis veiklos rūšimis:

11.1. leidyba;

11.2. knygų leidyba;

11.3. laikraščių leidyba;

11.4. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

11.5. garso įrašų leidyba;

11.6. kita leidyba;

11.7. spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla;

11.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;

11.9. parengiamoji spausdinimo veikla;

11.10. pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla;

11.11. įrašytų laikmenų tiražavimas;

11.12. garso įrašų tiražavimas;

11.13. vaizdo įrašų tiražavimas;

11.14. kompiuterinių laikmenų tiražavimas;

11.15. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba;

11.16. vertimas raštu ir žodžiu;

11.17. mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

11.18. meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas;

11.19. suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas;

11.20. papildomas mokymas;

11.21. visuomeninių organizacijų veikla;

11.22. kitų narystės organizacijų veikla;

11.23. jaunimo organizacijų veikla;

11.24. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;

11.25. kita pramoginė veikla;

11.26. šokių ir pramogų salių ir kitų meno renginių eksploatavimo veikla;

11.27. kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla.

 

III. SĄJUNGOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Sąjungos nariu gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio vertėjas, profesionaliai verčiantis grožinę ir humanitarinę literatūrą, atitinkantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo reikalavimus, išvertęs ir išleidęs ne mažiau kaip dvi knygas arba išvertęs dvi pjeses, kurios vėliau buvo pastatytos teatre, arba paskelbęs ne mažiau kaip šešias svarias poezijos vertimų publikacijas.

13. Sąjungos narius priima Sąjungos Valdyba. Vertėjas, norintis tapti Sąjungos nariu, pateikia prašymą, gyvenimo aprašymą, skelbtų vertimų sąrašą, Valdybai paprašius – savo vertimų pavyzdžius kartu su originalais ir vieno Sąjungos nario rekomendaciją. Prireikus Valdyba sudaro narių priėmimo komisiją. Dėl naujų narių priėmimo sprendžia Valdyba paprasta balsų dauguma. Valdyba neprivalo norinčiam tapti Sąjungos nariu asmeniui nurodyti nepriėmimo priežasties.

14. Sąjungos nariu tampama, kai asmuo sumoka stojamąjį ir metinį nario mokesčius ir yra įtraukiamas į Sąjungos narių registrą.

15. Stojamojo ir metinio nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas atskiru sprendimu.

16. Sąjungos nariai turi tokias teises:

16.1. dalyvauti Sąjungos veikloje ir balsuoti Sąjungos visuotiniame narių susirinkime;

16.2. susipažinti su visais Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;

16.3. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai raštu pranešant Valdybai. Tokiu atveju iki išstojimo sumokėti nario įnašai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas narys turi teisę vėl stoti į Sąjungą tokia tvarka, kokia nustatyta Sąjungos narių priėmimui, bet ne anksčiau kaip po 2 metų;

17. Sąjungos nariai turi tokias pareigas:

17.1. laikytis šių įstatų ir Literatūros vertėjo etikos kodekso;

17.2. laiku mokėti nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį;

17.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;

17.4. pasikeitus gyvenamajai vietai, elektroninio pašto adresui ir kitiems asmens duomenims, pranešti Sąjungos valdybai. To nepadarius, senuoju adresu ar elektroniniu paštu išsiųstas Sąjungos pranešimas ar kitas dokumentas laikomas įteiktu tinkamai.

17.5. laikytis Sąjungos visuotinio narių susirinkimo ar kitų Sąjungos organų sprendimų.

18. Narys gali būti pašalintas iš Sąjungos Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, jei 2 metus iš eilės, nepaisydamas įspėjimo raštu, nesumoka nario mokesčio, pažeidžia Sąjungos įstatus ar Literatūros vertėjo etikos kodeksą. Narys turi teisę apskųsti Valdybos sprendimą Etikos komisijai per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo.

19. Sąjunga gali suteikti Sąjungos garbės nario vardą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečiui, nusipelniusiam literatūros vertėjo profesijai ar jos ugdymui. Garbės narius paprasta balsų dauguma renka Visuotinis narių susirinkimas, Sąjungos valdybai rekomendavus. Garbės narys neturi Sąjungos nario teisių ir pareigų: negali balsuoti Visuotiniame narių susirinkime, negali rinkti ir būti renkamas į valdymo organus, nėra įtraukiamas į narių registrą, bet jam suteikiama galimybė gauti informaciją apie Sąjungos veiklą ir dalyvauti renginiuose.

20. Sąjungos funkcijoms atlikti iš narių renkamas vienkartinis stojamasis mokestis. Sąjungos nariai moka metinį nario mokestį. Vienkartinio stojamojo mokesčio ir įmokos dydį tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

 

IV. SĄJUNGOS ORGANAI IR STRUKTŪRA

21. Sąjungos organai yra:

21.1. Visuotinis narių susirinkimas;

21.2. Valdyba (kolegialus valdymo organas);

21.3. Pirmininkas (vienasmenis valdymo organas);

21.4. Revizijos komisija;

21.5. Etikos komisija.

 

Visuotinis narių susirinkimas

22. Aukščiausias Sąjungos organas yra Visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas Valdybos sprendimu vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip per keturi mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip 1/3 Sąjungos narių reikalavimu, arba Valdybos sprendimu, arba gali būti sušauktas Sąjungos Pirmininko.

23. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą būtina paskelbti Sąjungos tinklalapyje, o Sąjungos narius informuoti raštu (elektroniniu paštu) arba VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo data ir vieta, numatoma darbotvarkė.

24. Sąjungos narys teisę atstovauti susirinkime gali suteikti sudarydamas balso teisės perleidimo sutartį. Balsavimo perleidimo sutartis gali būti sudaryta tik dėl balsavimo viename susirinkime. Įgaliotasis gali atstovauti tik vienam jį įgaliojusiam nariui. Pagal balsavimo teisės perleidimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

25. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Sąjungos narių. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą. Visuotiniame narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių narių balsų yra „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Sąjungos pirmininko balsas. Sprendimui dėl įstatų keitimo ir dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos, taip pat dėl Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų.

26. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvauja.

27. Sprendimai Visuotiniame narių susirinkime priimami atviru balsavimu, jei susirinkimas nenusprendžia kitaip, išskyrus Sąjungos pirmininko ir Valdybos rinkimus. Jie renkami slaptu balsavimu.

28. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo priėmimo dienos.

29. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

29.1. priimti, keisti ir papildyti Sąjungos įstatus;

29.2. slaptu balsavimu rinkti ir atšaukti Sąjungos Pirmininką ir Valdybą;

29.3. rinkti ir atšaukti Revizijos ir Etikos komisijų narius;

29.4. tvirtinti nario stojamojo ir nario metinio mokesčio dydį;

29.5. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

29.6. tvirtinti Literatūros vertėjo etikos kodeksą ir jo pataisas;

29.7. nustatyti Valdybos narių atlyginimo už darbą dydį, jei atlyginimas būtų mokamas;

29.8. priimti sprendimus dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

29.9. priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

29.10. svarstyti Sąjungos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

29.11. atšaukti Valdybos sprendimus;

29.12. priimti sprendimus dėl Sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir rinkti auditorių ar audito įmonę.

 

Valdyba

30. Sąjungos Valdyba yra kolegialus organas. Valdybos narius Visuotinis narių susirinkimas renka trejų metų laikotarpiui. Valdybą sudaro devyni nariai. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo.

31. Sąjungos pirmininkas automatiškai tampa Valdybos nariu ir jos darbui vadovaujančiu pirmininku. Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas.

32. Tas pats asmuo Valdybos nariu gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

33. Valdyba iš savo narių Pirmininko teikimu skiria Pirmininko pavaduotoją (pavaduotojus). Pirmininko pavaduotojas padeda Pirmininkui įgyvendinti jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

34. Valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, ne rečiau kaip šešis kartus per metus, jei Valdyba nenusprendžia kitaip. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių, o teisėtais laikomi sprendimai, už kuriuos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Valdybos pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant – pirmininkaujančio Valdybos posėdžiui Valdybos nario balsas.

35. Valdybos posėdį šaukia Pirmininkas ir prieš savaitę pateikia darbotvarkę Valdybos nariams. Valdyba šaukiama ir tada, kai ne mažiau kaip trys jos nariai raštu reikalauja ir nurodo svarstytiną klausimą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas per 7 darbo dienas. Skubiais klausimais Valdybos posėdis gali būti surengtas ir balsavimas gali būti vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis arba mišriu būdu, daliai Valdybos narių posėdyje dalyvaujant fiziškai, o daliai nuotoliniu būdu – elektroninių ryšių priemonėmis.

36. Už Valdybos darbą Visuotiniam narių susirinkimui atsiskaito Sąjungos pirmininkas.

37. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš Valdybos narių apie tai raštu pranešęs Valdybai. Valdyba Valdybos nario atsistatydinimo klausimą turi išspręsti sekančiame Valdybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Valdybos nario pranešimo gavimo dienos.

38. Valdyba vykdo tokias funkcijas:

38.1. tvirtina Sąjungos Valdybos, Revizijos, Etikos komisijų darbo reglamentus;

38.2. tvirtina Sąjungos pirmininko ir Valdybos rinkimų organizavimo tvarką;

38.3. analizuoja Sąjungos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais Visuotiniam narių susirinkimui ir Pirmininkui;

38.4. tvirtina Sąjungos projektų sąmatas ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

38.5. priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeidžiant įstatymų nustatytos Sąjungos veiklos apribojimų;

38.6. svarsto Valdybos narių, Sąjungos narių ir Pirmininko keliamus klausimus;

38.7. įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

38.8. šaukia eilinius ir neeilinius Visuotinius narių susirinkimus;

38.9. ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį elektroniniu paštu informuoja narius apie Sąjungos veiklą ir vykdomus projektus;

38.10. priima naujus narius ir sprendžia dėl narių šalinimo iš Sąjungos; veda narių apskaitą ir Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatyta tvarka rūpinasi meno kūrėjo statuso suteikimu Sąjungos nariams;

38.11. siūlo Visuotiniam narių susirinkimui priimti garbės narius;

38.12. sudaro darbo grupes aktualiems vertėjų profesinės veiklos klausimams spręsti;

38.13. priima sprendimą stoti į tarptautines vertėjų profesines ir kitas organizacijas, taip pat sprendimą iš jų išstoti.

38.14. Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina savininko, dalininko ar steigėjo teises Sąjungos valdomuose juridiniuose asmenyse, skiria ir atšaukia Sąjungos valdomų juridinių asmenų vadovą bei valdymo organus ir jų narius, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų Sąjungos valdomo juridinio asmens steigimo dokumentams arba Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams.

Pirmininkas

39. Pirmininką Visuotinis narių susirinkimas renka trejų metų laikotarpiui. Tas pats asmuo Pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

40. Pirmininkas be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

40.1. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą;

40.2. parengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą ir pateikia jas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) arba parengia metinė ataskaitą ir pateikia ją Visuotiniam narių susirinkimui ir Juridinių asmenų registrui;

40.3. skelbia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ir auditoriaus išvadą (tais atvejais, kai auditas atliktas) arba metinę ataskaitą Sąjungos interneto svetainėje;

40.4. įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

40.5. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

40.6. veikia Sąjungos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;

40.7. atidaro ir uždaro Sąjungos sąskaitas kredito įstaigose;

40.8. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam narių susirinkimui Valdybai ir Revizijos komisijai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar Sąjungos narių prašymu;

40.9. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;

40.10. praneša Sąjungos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Sąjungos ar jos narių veiklai;

40.11. skelbia viešą informaciją;

40.12. pasirašo Sąjungos vardu sudaromas sutartis, įgaliojimus ir kitokius Sąjungos dokumentus, pasirašo finansinius dokumentus;

40.13. savarankiškai sprendžia kitus operatyvius Sąjungos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos kompetencijai;

40.14. priima į darbą ir atleidžia Sąjungos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareiginius nuostatus;

40.15. atstovauja Sąjungai valstybės valdžios, valdymo ir finansų institucijose, teisme ir santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

40.16. teikia Revizijos komisijai Sąjungos veiklos dokumentus.

41. Pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų, jį pavaduoja Pirmininko pavaduotojas.

42. Pirmininkui atsistatydinus arba negalint vykdyti pareigų, jį laikinai pavaduoja Pirmininko pavaduotojas. Tokiu atveju Valdyba per 2 mėnesius privalo sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą Sąjungos pirmininkui rinkti.

 

Revizijos komisija

43. Revizijos komisija yra Sąjungos priežiūros organas, tikrinantis Sąjungos finansinę veiklą. Revizijos komisiją sudaro trys nariai, renkama Valdybos kadencijos laikotarpiui. Revizijos komisijos nariu negali būti Valdybos narys ar Pirmininkas. Tas pats asmuo Revizijos komisijos nariu gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

 

Etikos komisija

44. Etikos komisija svarsto Sąjungos narių nusižengimus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Literatūros vertėjo etikos kodeksui. Etikos komisiją sudaro trys nariai, renkama Valdybos kadencijos laikotarpiui. Etikos komisijos nariu negali būti Valdybos narys ar Pirmininkas. Tas pats asmuo Etikos komisijos nariu gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

 

V. SĄJUNGOS LĖŠOS, TURTAS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

45. Sąjungos lėšų šaltiniai:

45.1. Nario vienkartinis stojamasis mokestis ir metinės įmokos Sąjungos funkcijoms atlikti;

45.2. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

45.3. Valstybės ir savivaldybės tikslinės paskirtos lėšos;

45.4. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų padovanotos lėšos;

45.5. Gauta parama;

45.6. Kredito įstaigų palūkanos už saugojamas Sąjungos lėšas;

45.7. Pagal testamentą paveldėtas turtas;

45.8. Skolintos lėšos;

45.9. Kitos teisėtai gautos lėšos.

46. Sąjungos turtą sudaro pirktas, dovanotas, patikėjimo būdu gautas, paveldėtas ar kitaip įgytas turtas.

47. Sąjungos turtas gali būti neatlygintinai perduotas panaudos pagrindais.

48. Sąjunga gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik siekdama įgyvendinti Sąjungos tikslus.

49. Likvidavimo atveju likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus, padalinamas Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

50. Sąjungos veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija.

 

VI. SĄJUNGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

51. Sąjungos pranešimai, skelbimai ir kita vieša informacija skelbiama Sąjungos tinklalapyje http://www.llvs.lt arba VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

52. Kai Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka Sąjungos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

53. Sąjungos pranešimai nariams, Sąjungos organų sprendimai, kita reikalinga informacija skelbiama Sąjungos tinklalapyje http://www.llvs.lt arba išsiunčiama Sąjungos nariams elektroniniu paštu, arba skelbiama VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

VII. SĄJUNGOS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

54. Nariui raštišku pareikalavimu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Sąjungos dokumentai pateikiami susipažinti Sąjungos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Sąjungos Pirmininko nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos gali būti siunčiamos registruotu laišku, ar įteikiamos pasirašytinai, ar siunčiamos elektroniniu paštu.

55. Sąjungos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Sąjungos nariams pateikiama neatlygintinai.

 

VIII. SĄJUNGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

56. Sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

57. Sprendimą steigti Sąjungos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Sąjungos filialų ir atstovybių valdymo organų narius, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

 

IX. SĄJUNGOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

58. Sąjungos buveinė keičiama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

X. SĄJUNGOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

59. Jeigu Sąjungoje liko mažiau negu trys nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Sąjunga turi pranešti Juridinių asmenų registrui

60. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

XI. SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

61. Sąjungos įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.

62. Sąjungos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.