50 GERIAUSIŲ PRANCŪZŲ HUMANITARINĖS LITERATŪROS VERTIMŲ

 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2018-uosius paskelbė prancūzų literatūros metais, taip siekdama atkreipti skaitytojų dėmesį į gausius visame pasaulyje itin populiarios prancūziškai parašytos literatūros klodus. Šia proga sąjungos ekspertai nutarė sudaryti šimto geriausių prancūzų grožinės literatūros knygų, išverstų į lietuvių kalbą, sąrašą, kuriuo Lietuvos skaitytojui siekiama padėti susigaudyti plačioje ir gilioje prancūzų literatūros jūroje ir atsakyti į paprastą ir kartu sudėtingą klausimą: nuo ko gi pradėti skaityti prancūzų literatūrą?

Atlikus šį nemenką darbą paaiškėjo, kad sumanymas buvo vis dėlto ne iki galo įgyvendintas, nes nuošalyje liko nė kiek ne mažiau vertingas prancūzų humanitarinės literatūros vertimų masyvas, kuriame ne tik epochiniai prancūzų filosofijos ir kultūrologijos perlai, bet ir pasaulinės semiotikos žvaigždės Algirdo Juliaus Greimo tekstai. Taigi buvo nutarta atrinkti ir sudaryti, tik šįsyk ne šimtuką, bet penkiasdešimtuką – proporciškai mažesnį svariausių ir didžiausią įtaką Lietuvos kultūrai padariusių leidinių sąrašą.

Pirminį vertimų publikacijų sąrašą vėlgi sudarė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai, jo apimtis – apie 600 pozicijų iš tokių teminių sričių kaip filosofija, istorija, kalbotyra, kultūrologija, literatūros mokslas, menas, religija, sociologija ir teisė. Bendrojo sąrašo sudarymo principai lėmė sprendimą penkiasdešimtuką rinkti tik iš publikuotų knygų, neįtraukiant periodinių leidinių, su vienintele išimtimi. Sąrašo priekyje nurodomas vienas periodinio leidinio pavadinimas – tai garsusis Baltų lankų žurnalas, pasižymintis milžiniška svarių prancūziškų humanitarinių tekstų vertimų konsteliacija. Be to, nutarta visus Greimo veikalus ir jų vertimus išskirti kaip vieną atskirą poziciją su nuoroda į A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro puslapyje pateiktą išsamią bibliografiją.

Pakartotina ir pabrėžtina, kad penkiasdešimtuke nėra jokio hierarchiškumo: sąrašas sudėtas abėcėlės tvarka ir nenumeruotas.

Šį sąrašą sudarė garsūs humanitarai, neabejotini savo mokslo srities autoritetai: meno istorikė, dailėtyrininkė, tapytoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, istorikas, filosofas, religijotyrininkas, diplomatas prof. dr. Vytautas Ališauskas, literatūrologas, tekstologas, Bažnyčios istorikas prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius ir istorikas medievistas, akademikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Projektą koordinavo Paulius Garbačiauskas.

 


 

Sąrašas

 

· Baltos lankos: tekstai ir interpretacijos, serialinis leidinys; red. Vytautas Kavolis, Arūnas Sverdiolas, Saulius Žukas ir kt.; Nr. 1–39. Vilnius: Baltos lankos, 1991–2013.

·Greimas, Algirdas Julius. Lietuviškų publikacijų bibliografija ir atviros prieigos archyvas: http://www.semiotika.lt/greimo/bibliografija/

 

· Ariès, Philippe. „Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje: esė rinkinys“ [Essais sur l’histoire de la mort en Occident: du Moyen Âge à nos jours]; iš prancūzų kalbos vertė Birutė Gedgaudaitė, Dalia Šarkūnaitė. Vilnius: Baltos lankos, 1993.

· Baltrušaitis, Jurgis. „Fantastiškieji viduramžiai: Antika ir egzotizmai gotikos mene“ [Le Moyen Âge fantastique: Antiquités et exotismes dans l’art gothique]; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. Vilnius: Vaga (Atviros Lietuvos knyga), 2001.

· Barthes, Roland. „Camera lucida: pastabos apie fotografiją“ [La chambre claire : Note sur la photographie]; iš prancūzų kalbos vertė Agnė Narušytė. Kaunas: Kitos knygos, 2012.

· Baudrillard, Jean. „Simuliakrai ir simuliacija“ [Simulacres et simulation]; iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus, 2-oji patais. laida. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2009.

· Bergson, Henri. „Kūrybinė evoliucija“ [L’Évolution créatrice]; iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius. Vilnius: Margi raštai (Atviros Lietuvos knyga), 2004.

· Bourdieu, Pierre; Wacquant, Loïc J. D. „Įvadas į refleksyviąją sociologiją“ [versta iš: An Invitation to Reflexive Sociology; orig. antr.: Réponses : pour une anthropologie réflexive]; iš anglų kalbos vertė Vilija Poviliūnienė. Vilnius: Baltos lankos (Atviros Lietuvos knyga), 2003.

· Brague, Rémi. „Ekscentriškoji Europos tapatybė“ [Europe, la voie romaine]; iš prancūzų kalbos vertė Regina Matuzevičiūtė, Kristina Kazakevičiūtė. Vilnius: Aidai, 2001.

· Braudel, Fernand. „Kapitalizmo dinamika“ [La dynamique du capitalisme]; iš prancūzų kalbos vertė Agnė Nastopkaitė. Vilnius, Baltos lankos (Atviros Lietuvos knyga), 1995.

· Camus, Albert. Rinktiniai esė [Essais]: „Išvirkščioji ir geroji pusės“ [L’Envers et l’Endroit]; „Jungtuvės“ [Noces]; „Sizifo mitas“ [Le Mythe de Sisyphe]; „Laiškai bičiuliui vokiečiui“ [Lettres à un ami allemand (1943-1944)]; „Aktualijos I: 1944–1948 metų kronika“ [Actuelles I, chroniques 1944-1948]; „Aktualijos II: 1948–1953 metų kronika“ [Actuelles II, chroniques 1948-1953]; „Vasara“ [L’Été]; „Kalbos, pasakytos Švedijoje“ [Discours de Suède (1957)]; „Atsakymai Jeanui Claude’ui Brisville’ui“ [Réponses à Jean-Claude Brisville]; iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. Vilnius: Baltos lankos (Atviros Lietuvos knyga), 1993.
Taip pat: „Maištaujantis žmogus“ [L’Homme révolté]; iš prancūzų kalbos vertė Vytautas Bikulčius, Vilnius: Kronta, 2006.

· Chagall, Marc. „Mano gyvenimas“ [Ma vie]; iš prancūzų kalbos vertė Irena Ubienė. Vilnius: Versus aureus, 2011.

· Derrida, Jacques. „Apie gramatologiją“ [De la grammatologie]; iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Keršytė. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba (Atviros Lietuvos knyga), 2006.

· Descartes, René. „Sielos aistros“ [Passions de l’âme]; iš prancūzų kalbos vertė Linas Rybelis. Vilnius: Pradai, 2002.

· Descartes, René. Rinktiniai raštai: „Proto vadovavimo taisyklės“ [Regulae ad directionem ingenii (Règles pour la direction de l’esprit)]; „Samprotavimas apie metodą [Discours de la méthode]“; „Metafiziniai apmąstymai“ [Meditationes de prima philosophia (Méditations métaphysiques)]; „Filosofijos pradai“ [Principia philosophiae (Les Principes de la philosophie)]; iš prancūzų kalbos vertė Gvidonas Bartkus, Petras Račius. Vilnius: Mintis, 1978.
Taip pat: „Samprotavimas apie metodą: teisingai nukreipti savo protą ir ieškoti tiesos moksluose“ [Discours de la méthode: pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences]; dalis teksto gretut. liet., pranc.; į lietuvių kalbą vertė Gvidonas Aloizas Bartkus. Vilnius: Jonas ir Jokūbas, 2017.

· Duby, Georges. „Katedrų laikai: menas ir visuomenė, 980–1420“ [Le Temps des cathédrales. L’Art et la société (980-1420)]; iš prancūzų kalbos vertė Simona Skaisgirytė-Makselienė ir Rasius Makselis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla (Atviros Lietuvos knyga), 2004.

· Durkheim, Émile. „Elementarios religinio gyvenimo formos: toteminė sistema Australijoje“ [Les Formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie]; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė, Jonė Ramunytė. Vilnius: Vaga (Atviros Lietuvos knyga), 1999.

· Eliade, Mircea. „Amžinojo sugrįžimo mitas: archetipai ir kartotė“ [Le Mythe de l’éternel retour]; iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius. Vilnius: Mintis (Atviros Lietuvos knyga).

· Foucault, Michel. „Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas“ [Surveiller et punir. Naissance de la prison]; iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus. Vilnius: Baltos lankos (Atviros Lietuvos knyga), 1998.

· Foucault, Michel. „Diskurso tvarka: inauguracinė paskaita Collège de France, perskaityta 1970 metų gruodžio 2 dieną“ [L’Ordre du discours]; iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus. Vilnius: Baltos lankos (Atviros Lietuvos knyga), 1998.

· Frank, Joseph. „Atsiminimai apie Vilnių“ [Mémoires biographiques], 2 t.; iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė. Vilnius: Mintis, 2001–2015.

· Grabar, André. „Krikščioniškoji ikonografija: Antika ir Viduramžiai“ [Les Voies de la création en iconographie chrétienne: Antiquité et Moyen Age]; iš prancūzų kalbos vertė Aušra Grigaravičiūtė. Vilnius: Aidai, 2003.

· Hadot, Pierre. „Antikos filosofija – kas tai?“ [Qu’est-ce que la philosophie antique?]; iš prancūzų kalbos vertė Aušra Grigaravičiūtė. Vilnius: Aidai, 2005.

· La Rochefoucauld, François de. „Įvairūs apmąstymai“ [Réflexions ou sentences et maximes morales]; iš prancūzų kalbos vertė Danutė Povilavičiūtė ir Vytautas Povilaitis. Vilnius: Mintis, 2002.

· Laurentin, René. „Bernadetos gyvenimas“ [Vie de Bernadette]; iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis. Vilnius: Aidai, 2000.

· Le Goff, Jacques. „Skaistyklos gimimas“ [La Naissance du purgatoire]; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Skersytė. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2005.

· Le Goff, Jacques. „Viduramžių vaizduotė: esė“ [L’Imaginaire médiéval]; iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė. Vilnius: Alma littera (Atviros Lietuvos knyga), 2003.

· Le Roy Ladurie, Emmanuel. Oksitanijos kaimas Montaju: 1294–1324 metai [Montaillou, village occitan de 1294 à 1324]; iš prancūzų kalbos vertė Liucija Baranauskaitė, Virginijus Baranauskas. Vilnius: Algimantas (Atviros Lietuvos knyga), 2005.

· Levinas, Emmanuel. „Apie Dievą, ateinantį į mąstymą“ [De Dieu qui vient à l’idée]; iš prancūzų kalbos vertė Agnė Judžentytė, Nijolė Keršytė, Regina Matuzevičiūtė, Aušra Pažėraitė. Vilnius: Aidai (Atviros Lietuvos knyga), 2001.

· Levinas, Emmanuel. „Laikas ir Kitas“ [Le Temps et l’Autre]; iš prancūzų kalbos vertė Viktoras Bachmetjevas. Vilnius: Jonas ir Jokūbas, 2017.

· Lévi-Strauss, Claude. „Laukinis mąstymas“ [La Pensée sauvage]; iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus. Vilnius: Baltos lankos, 1997.

· Lyotard, Jean-François. „Postmodernus būvis: ataskaita apie žinojimą“ [La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir]; iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus, vertimą peržiūrėjo ir pataisė Nijolė Keršytė; 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2010.

· Maalouf, Amin. „Kryžiaus žygiai arabų akimis“ [Les Croisades vues par les Arabes]; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Žalgaitė-Kaya. Vilnius: Aidai, 2006.

· Manent, Pierre. „Žmogaus miestas“ [La Cité de l’homme]; iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius. Vilnius: Margi raštai (Atviros Lietuvos knyga), 2005.

· Marion, Jean-Luc. „Atvaizdo dovana: žiūrėjimo meno metmenys“ [La Croisée du visible]; iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Keršytė. Vilnius: Aidai, 2002.

· Merleau-Ponty, Maurice. „Akis ir dvasia“ [L’œil et l’esprit]; iš prancūzų kalbos vertė Arūnas Sverdiolas. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2005.

· Merleau-Ponty, Maurice. „Juslinio suvokimo fenomenologija“ [La Phénoménologie de la perception]; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Skersytė ir Nijolė Keršytė. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2018.

· Montaigne, Michel de. „Esė“ [Les essais]; iš prancūzų kalbos vertė Danguolė Droblytė; 2-oji patais. ir papild. laida. Vilnius: Tyto alba, 2011.

· Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. „Apie įstatymų dvasią“ [De l’esprit des loix]; iš prancūzų kalbos vertė Vita Malinauskienė. Vilnius: Mintis, 2004.

· Pascal, Blaise. „Mintys“ [Pensées]; iš prancūzų kalbos vertė Anicetas Tamošaitis; specialioji redaktorė Nijolė Keršytė. Vilnius: Aidai, 1997.

· Piaget, Jean. „Vaiko kalba ir mąstymas: vaiko logikos tyrinėjimai“ [Le Langage et la pensée chez l’enfant]; iš prancūzų kalbos vertė Aušra Grigaravičiūtė. Vilnius: Aidai, 2002.

· Pranciškus Salezas, šventasis. „Išganymo kelias: Filiotėja“ [Introduction à la vie dévote]; naują laidą paruošė K. A. Matulaitis. Chicago, Ill.: Lietuviškos knygos klubas, 1967 (Kaunas : Marijonų talkininkų centro l-kla, 2002).

· Ricœur, Paul. „Apie vertimą“ [Sur la traduction]; iš prancūzų kalbos vertė Paulius Garbačiauskas. Aidai, 2010.

· Ricœur, Paul. „Egzistencija ir hermeneutika: interpretacijų konfliktas“ [Le Conflit des interprétations. Essais d’herméneutique]; sudarė, iš prancūzų kalbos vertė ir įvadinį straipsnį parašė Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Baltos lankos (Atviros Lietuvos knyga), 2001.

· Rousseau, Jean-Jacques. Rinktiniai raštai: „Samprotavimas Dižono akademijos pateiktu klausimu ‘Ar mokslų ir menų atgimimas sukilnino papročius?’“ [Discours qui a remporté le prix à l’Académie de Dijon. En l’année 1750. Sur cette Question proposée par la même Académie : Si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs]; „Samprotavimas apie žmonių nelygybės kilmę ir pagrindus“ [Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes]; „Apie visuomenės sutartį, arba politinės teisės principai“ [Du contrat social, ou Principes du droit politique]; iš prancūzų kalbos vertė Laurynas Algimantas Skūpas. Vilnius: Mintis, 1979.

· Sartre, Jean-Paul. „Egzistencializmas – tai humanizmas“ [L’existentialisme est un humanisme]; iš prancūzų kalbos vertė Goda Bulybenko. Vilnius: Vaga, 2016.

· Saussure, Ferdinand de. „Bendrosios kalbotyros kursas“ [Cours de linguistique générale]; parengė, redagavo, komentavo ir įvadinį straipsnį parašė Bonifacas Stundžia; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

· Taine, Hippolyte. „Meno filosofija“ [Philosophie de l’art], 2 t.; vertė Kazimieras Masiliūnas. Kaunas: Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1938–1940. T. 1: „Apie meno kūrinio esmę“; „Apie meno kūrinio gaminimą“; „Renesanso tapyba Italijoje“; „Niderlandų tapyba“. T. 2: „Graikų skulptūra“; „Apie idealą mene“.

· Teilhard de Chardin, Pierre. „Žmogaus fenomenas“ [Le Phénomène humain]; iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius. Vilnius: Mintis, 1995.

· Teresė, Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido, šventoji. „Žengiu į gyvenimą: paskutiniai pokalbiai“ [J’entre dans la vie: derniers entretiens]; iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis. Vilnius: Aidai, 1999.
Taip pat: „Vienos sielos istorija: autobiografiniai rankraščiai“ [Histoire d’une âme: Manuscrits autobiographiques]; iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis; 3-iasis leid. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011.

 

Rėmėjai