Irena Balčiūnienė

LONDONO VIETOVARDŽIAI

Padėka
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos vardu noriu padėkoti kilniaširdžiams talkininkams, nepagailėjusiems laiko, sveikatos, išminties, kuriant lietuvišką Londoną. Pirmiausiai redaktoriui Petrui Kimbriui, išmazgiusiam sunkiausius mazgus – bažnyčių pavadinimus. Taip pat kunigui Vaclovui Aliuliui, kalbininkėms Aistei Pangonytei, Ritai Trakymienei, Ritai Urnėžiūtei.
Ačiū ir visiems LLVS nariams, atsiuntusiems siūlymų, prieštaravimų, abejonių. Pravertė kiekviena pastaba.

Vietovardžių adaptavimo principai

Yra žmogaus gyvenimo ir veiklos sričių (eismo, mandagumo, rašybos ir pan.), kur nusistatymas vienodai arba panašiai elgtis tokiomis pačiomis aplinkybėmis yra naudingas ir pageidautinas. Nors daug kas pasaulio vietovardžių perrašymą lietuviškai laiko tuščiu ir neįveikiamu darbu, jis po truputį juda pirmyn. Kurdami adaptavimo nuostatus, taikytinus anglų grožinės literatūros vertimams, bandėme:
1. Atminti, kad grožinės literatūros vertimai – tai ne tarimo žodynai, turistiniai žinynai arba mokslinė literatūra.
2. Pasiguosti, kad londoniečiai patys įvairiai taria savo vietovardžius.
3. Paklusti apytikriam (rule of thumb), o ne trūkumų turinčiam fonetinio tikslumo principui, kad lietuvio ausiai būtų maloniau, o akiai paprasčiau.
4. Paisyti jau sukurtų ir vietovardžių žodynuose (Europa, Amerika) vartojamų taisyklių.
5. Vengti svetimybių ir, įsigilinus į istorinį kontekstą, stengtis rasti lietuvišką atitikmenį.
6. Vartoti gretybes pagal kūrinio dvasią arba laiką.
7. Rašyti didžiąsias, mažąsias raides ir kabutes, kaip nurodo VLKK nustatytos normos, kad neišprotėtume pabandę tai daryti patys.
 
Pastaba. Idant nebūtų manoma, jog nuostatai – tai bandymas proto siaurumą užvaduoti burnos platumu, ir prisimenant, kad „paikas nuoseklumas yra tikras kipšas nematantiems toliau savo nosies“, leidžiama didžioms sieloms laužyti taisykles ir siūlyti geresnes.
R. W. Emerson: A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do.
 
Patarimai
1.Kas laikytina tradicija
Į šį sąrašą stengtasi įtraukti kuo mažiau, kad ir per klaidą „įprastais“ tapusių vietovardžių, kitaip sakant tik tuos, kuriuos pakeitus per didelis skaičius žmonių patirtų vidinį pasipriešinimą. Nors pravartu prisiminti juokingai trumpą lietuviškos „tradicijos“ amžių arba daugybę kartų perrašytus Vilniaus vietovardžius, kai vis kita valdžia ženklino miestą, palikdama savo pėdsakus.
Taigi iš tradicijos, kurios ribas brėžia susitarimas, siūloma rašyti: Londonas, Bendruomenių rūmai, Grinvičas, Ist Endas, Vest Endas, Haid Parkas, Kovent Gardenas, Taueris, Templis, Vaterlo.
 
2. Kaip elgtis su šventųjų ir karalių vardais
Anglų tauta turi labai gerbtiną paprotį šventųjų, rečiau karalių vardais vadinti ne tik bažnyčias, bet ir rūmus, pilis, miestus ir miestų kvartalus, universitetų kolegijas, gatves, aikštes, tiltus, dokus, geležinkelio stotis, parkus, ligonines, muges, klubus ir net mums sunkiai įsivaizduojamus dalykus – futbolo klubus, greituosius traukinius, daržoves, restoranus, prekes.
Lietuvių tauta susikūrė labai brangintiną taisyklę šventųjų ir karalių vardus visada lietuvinti. Todėl adaptuojant šiuos vietovardžius siūloma vartoti tradicines lietuviškas karalių ir šventųjų vardų formas, o jei ranka nekyla rašyti šventasis, -oji, švenčiausiasis, -ioji, vartoti sent ir vardažodžio perrašą (St. James Palace – Šv. Jokūbo rūmai / Sent Džeimso rūmai, St. Pancras Parish Church – Šv. Pankracijaus / Sent Pankraso parapijos bažnyčia).
Dar reikėtų prisiminti:
a/ žodžių tvarką: vietovės vardas, sudarantis tikrinio pavadinimo dalį, rašomas priekyje (Laukų Šv. Martyno bažnyčia, Česnakų kalno Šv. Jokūbo bažnyčia, Klarkenvelo Šv. Jono bažnyčia), o įvairūs pažyminiai (aukštutinė / žemutinė, naujoji / senoji, mažoji / didžioji), prievardžiai ir pan., rašomi po tikrinio vardo (Šv. Baltramiejaus didžioji bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos aukštutinė bažnyčia, Šv. Jokūbo Jaunesniojo bažnyčia, Šv. Kotrynos Aleksandrietės bažnyčia, Šv. Magno Kankinio bažnyčia).
b/ rašybos taisyklę: kai minimas šventojo, kaip kadaise gyvenusio asmens, vardas, santrumpa šv. ar žodžiai šventasis, šventoji pradedami mažąja raide; didžioji raidė rašytina įvardijant vienuolyną, bažnyčią, gatvę, aikštę ar pan. (Šv. Andriejaus bažnyčia, Vakarų Šv. Dunstano bažnyčia, Švč. Trejybės bažnyčia).
c/ gramatinę formą – santrumpa šv. slepia įvardžiuotinę (ne paprastąją) formą: šventasis, -oji, švenčiausiasis,-ioji.
 
             3. Atkreipti dėmesį – paminklas ar memorialas
Tarptautinį pavadinimą memorial patartina pasitikrinti, paieškojus nuotraukos arba aprašymo, nes kartais angliškai nedidukas paminklėlis pavadinamas memorialu.
 
4. Ar visada tik gatvė?
Miestai kūrėsi palei kelius, takus ir kelelius, ir tik vėliau atsirado nemažai žodžių, nusakančių iš jų atsiradusias gatves: avenue, alley, close, drive, lane, street, road, row, way. Verčiant juos į lietuvių kalbą reiktų nepamiršti lietuviškų žodžių įvairovės: aklagatvis, alėja, gatvė, gatvelė, kelias, keliukas, plentas, prospektas, skersgatvis. Prie įžymiųjų gatvių The Mall – Malas, Pall Mall Street – Pal Malas, The Strand – Strandas, kai objektas aiškus iš konteksto, galima nepridurti žodžio gatvė.
 
5. Žodžio house vertimas
Žodis be galo senas, susijęs su angliška tradicija house „namu“ vadinti daugelį dalykų: tai ir parlamento rūmai (House of Commons ir House of Lords), įstaigos, bažnyčios (house of God), religinės brolijos, pastatai, kuriuose įsikūrusios diplomatinės atstovybės (India House, Australia House), specialios paskirties pastatai, kolegijos, teatrai, kino teatrai (picture house), pensionai, bendrabučiai, įstaigos, net angliškos aludės pub pavadinimas yra public house trumpinys, ir t. t. Turint visa tai galvoje, nekyla abejonių, kokie atidūs turime būti versdami šį vietovardžio dėmenį.
 
6. Dažniau kilmininkas, o ne rūšinis būdvardis
Pvz.: Marmuro (ne Marmurinė) arka, Vakarų (ne Vakarinė) Šv. Dunstano bažnyčia.
 
7. Didžiųjų raidžių vartojimo lietuvių kalboje taisyklės
Tikrinio įstaigos, organizacijos pavadinimo tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide (Vaistininkų gildijos rūmai, Barbakano menų centras), o tikrinio geografijos, topografijos pavadinimo visi savarankiški žodžiai rašomi didžiąja raide, išskyrus tą, kuris nusako objektą (Berlingtono Sodų gatvė, Holando Parko kelias, Senoji Bondo gatvė.
 
8. Balsiai ir priebalsiai
a – a, ne e (Hampton – Hamptonas, Paddington – Padingtonas), taip pat baigmenyje -amas, (Buckingham – Bakingamas)
o – o, ne e (Rumford Road –Ramfordo kelias)
s – s, ne z (Kensington – Kensingtonas,Islington – Islingtonas, Wandsworth – Vondsvortas); taip pat baigmenyje -house (Limehouse – Laimhausas, Chaterhouse – Čeiterhausas)
new, jei verčiam – naujasis, -oji  (Newgate Street – Naujųjų Vartų gatvė); jei perrašom – niu (Newham – Niuhamas)
ea, ee – i, ne y
oo – u, ne ū
Kai kas mano, kad dabartinė VLKK taisyklė – originalo rašyba aiškiai neišreikštus ilguosius balsius žymėti i, u – kertasi su sveiku protu (East End – Ist Endas, Tooley – Tulis). Kenčiantiems dėl negalėjimo žymėti balsių ilgumo, vertėtų prisiminti, kad lazda turi du galus. Bent vienu klausimu nereikia sukti galvos! Be to, palikta galimybė ilguosius rašyti baigmenyse -yras, -ūras, -ūra.
 
Baigiamoji išvada
Kad lengviau įveiktume psichologinį nepasitenkinimą, dažniau prisiminkime gyvenimo dėsnį: jei žmogus ko nors šiame pasaulyje neišmano, dažniausiai dėl to kančių nepatiria. Ramiai vakare gula, be rūpesčių ryte kelia. Bet išgirdęs siūlymą pakeisti įprotį (vietoj misteris sakyti ponas, vietoj ū rašyti u) arba laikytis taisyklės, pajunta nepakeliamą kančią, nepagydomą galvos skausmą, norą priešgyniauti.
Nesijaudinkim, dėl vienokio arba kitokio mūsų susitarimo Londonas tikrai nesugrius.
 

LONDON PLACE-NAMES - LONDONO VIETOVARDŽIAI

The Thames – Temzė
South Bank – Pietinis krantas
Albert Embankment – Alberto krantinė
Victoria Embankment – Viktorijos krantinė

East End – Ist Endas (Londono rytinė dalis)
West End – Vest Endas (Londono vakarinė dalis)

RELIGIOUS BUILDINGS – BAŽNYČIOS IR KITI RELIGINIAI PASTATAI

Westminster Abbey – Vestminsterio abatija
Westminster Cathedral – Vestminsterio katedra
St. Paul's Cathedral – Šv. Pauliaus katedra
Southwark Cathedral – Sadarko katedra
All Hallows –Visų Šventųjų bažnyčia
All Saints – Visų Šventųjų bažnyčia
Chapel of St. John – Šv. Jono koplyčia
Christ Church – Kristaus bažnyčia
Holy Trinity – Švč. Trejybės bažnyčia
Methodist Chapel – Metodistų koplyčia
Old Church – Senoji bažnyčia
Queen's Chapel – Karalienės koplyčia
St. Andrew's – Šv. Andriejaus bažnyčia
St. Anne and St. Agnes – Šv. Onos ir Agnietės bažnyčia
St. Anne Limehouse – Laimhauso Šv. Onos bažnyčia
St. Bartholomew-the-Great – Šv. Baltramiejaus didžioji bažnyčia
St. Benet's, Paul’s Wharf – Šv. Pauliaus prieplaukos Šv. Benedikto bažnyčia
St. Bride's – Šv. Brigitos bažnyčia
St. Clement Danes – Danų Šv. Klemenso bažnyčia
St. Cyprian's – Šv. Kiprijono bažnyčia
St. Dunstan-in-the-West – Vakarų Šv. Dunstano bažnyčia
St. George's – Šv. Jurgio bažnyčia
St. Helen – Šv. Elenos bažnyčia
St. James’s Garlickhythe – Česnakų kalno Šv. Jokūbo bažnyčia
St. James's – Šv. Jokūbo bažnyčia
St. James-the-Less – Šv. Jokūbo Jaunesniojo bažnyčia
St. John's – Šv. Jono bažnyčia
St. John's Clerkenwell – Klarkenvelo Šv. Jono bažnyčia
St. John's Parish Church – Šv. Jono parapijos bažnyčia
St. Catherine Cree – Šv. Kotrynos Aleksandrietės bažnyčia
St. Luke's – Šv. Luko bažnyčia
St. Magnus the Martyr – Šv. Magno Kankinio bažnyčia
St. Margaret's – Šv. Margaritos bažnyčia
St. Margaret Pattens – Medpadžių / Metpadininkų Šv. Margaritos bažnyčia
St. Margaret's – Šv. Margaritos bažnyčia
St. Martin-in-the-Fields – Laukų Šv. Martyno bažnyčia
St. Mary Abchurch –Švč. Mergelės Marijos aukštutinė bažnyčia
St. Mary Aldermary –Švč. Mergelės Marijos seniausioji bažnyčia
St. Mary-at-Hill – Pakalvio /Kalvos Papėdės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
St. Mary-le-Bow – Arkų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
St. Mary-le-Strand – Strando Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
St. Mary Woolnoth – Vulnoto Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
St. Pancras Parish Church – Šv. Pankracijaus parapijos bažnyčia
St. Paul's – Šv. Pauliaus bažnyčia
St. Peter ad Vincula – Šv. Petro Įkalinimo bažnyčia
St. Peter upon Cornhill – Kornhilio Šv. Petro bažnyčia
St. Peter's – Šv. Petro bažnyčia
St. Sepulchre – Šv. Kapo bažnyčia
St. Stephen – Šv. Stepono bažnyčia
St. Stephen's Chapel – Šv. Stepono koplyčia
St. Vedast's – Šv. Vedasto bažnyčia
Temple Church – Šventyklos bažnyčia
Wesley's Chapel – Veslio koplyčia

CEMETERIES - KAPINĖS

Abney Park Cemetery – Abnio Parko kapinės
Brompton Cemetery – Bromtono kapinės
East London Cemetery – Rytų Londono kapinės
Kensal Green Cemetery – Kensal Grino kapinės
Highgate Cemetery – Haigeito kapinės
West Norwood Cemetery – Vakarų Norvudo kapinės

SECULAR BUILDINGS – PASAULIETINIAI PASTATAI

Apothecaries' Hall – Vaistininkų gildijos rūmai
Bank of England – Anglijos bankas
Barbican (Arts) Centre – Barbakano menų centras
British Library – Britų biblioteka
Buckingham Palace – Bakingamo rūmai
Burlington Arcade – Berlingtono Arkada
Carlyle's House– Karlailio namai (-muziejus)
Charlton House– Čarltono rūmai
Chiswick House – Čiziko rūmai
Clarence House – Klarenso rūmai
Crosby Hall – Krosbio namai
Custom House – Muitinė
Fishmongers‘ Hall – Žuvų pardavėjų gildijos rūmai
Foreign and Commonwealth Office – Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerija
George Inn – „Džordžo” užeiga
Globe Theatre – „Gaublio” teatras
Guildhall – Rotušė
Guy's Hospital – Gajaus ligoninė
Hampton Court Palace – Hamptono dvaro rūmai
Hogarth's House – Hogarto namai (-muziejus)
Home Office – Vidaus reikalų ministerija
Horse Guards – Raitosios gvardijos rūmai
Houses of Parliament – Parlamento rūmai
House of Commons – Bendruomenių rūmai
House of Lords – Lordų rūmai
Imperial Institute Tower – Imperijos instituto bokštas
Johnson's House – Džonsono namai(-muziejus)
Keats's House – Kitso namai(-muziejus)
Kensington Palace – Kensingtono rūmai
Kenwood House – Kenvudo rūmai (-muziejus)
Lambeth Palace– Lambeto rūmai
Lancaster House – Lankasterio namai
Leighton House – Leitono namai (-muziejus)
Mansion House – (Londono) Mero rezidencija
Marlborough House – Molboro rūmai
Mayflower Inn – „Meiflauerio” užeiga
Middlesex Guildhall – Midlsekso rotušė
Old Bailey / Central Criminal Court – Senasis Beilis / Aukščiausiasis baudžiamasis teismas
Privy Council – Slaptoji karalienės taryba
Queen Elizabeth's Hunting Lodge – Karalienės Elzbietos (var. Elžbietos) medžioklės namelis
Royal Albert Hall – Karališkoji Alberto salė
Royal Courts of Justice – Karališkieji teisingumo rūmai
Royal Court Theatre – Karališkasis rūmų teatras
Royal Exchange / Stock Exchange – Karališkoji birža / Fondų birža
Royal Festival Hall – Karališkoji koncertų salė
Royal Opera House– Karališkoji opera
Science Museum – Mokslo muziejus
St. Bartholomew's Hospital – Šv. Baltramiejaus ligoninė
St. James’s Palace – Šv. Jokūbo rūmai
Somerset House – Somerseto rūmai
Staple Inn – Vilnos pirklių užeiga
Syon House – Siono rūmai
Telecom Tower – Telekomo bokštas
The Temple – Templis
Tower of London – Londono Taueris
Victoria and Albert Museum – Viktorijos ir Alberto muziejus

MONUMENTS AND SIGHTS – PAMINKLAI, KITOS ĮŽYMYBĖS

Admiralty Arch – Admiraliteto arka
Albert memorial– Alberto paminklas
Big Ben – Didysis Benas
Boadicea – Boudikos paminklas
The Cenotaph – Nežinomojo kareivio kapas
Statue of Charles I – Karolio I paminklas
Statue of Charles II – Karolio II paminklas
Cleopatra's Needle – obeliskas „Kleopatros adata” / Kleopatros Adata
Crystal Palace – Krištolo rūmai
Eros's Fountain – Eroto fontanas
London eye – apžvalgos ratas „Londono akis”/ Londono Akis
Machine Gun Corps Memorial – Kulkosvaidžių korpuso paminklas
Marble Arch – Marmuro arka
The Monument – Didžiojo Londono gaisro paminklas
Nelson's Column – Nelsono kolona
Paddington Bear – Padingtono meškiukas
Peter Pan – Piteris Penas
Statue of Richard I – Ričardo I paminklas
Roosevelt Memorial – Ruzvelto paminklas
Royal Artillery War Memorial – Karališkosios artilerijos karo paminklas
Shakespeare Monument – Šekspyro paminklas
Statue of King William III – Karaliaus Vilhelmo III paminklas
Statue of the Duke of York – Jorko hercogo paminklas
Temple Bar Memorial – Templio vartų paminklas
Victoria Monument – Viktorijos paminklas
Wellington Arch / Constitution Arch – Velingtono arka / Konstitucijos arka
Wellington Monument – Velingtono paminklas
Whittington Memorial – Vitingtono paminklas

MUSEUMS – MUZIEJAI

Battle of Britain Museum – Mūšio už Britaniją muziejus
Bethnal Green Museum – Betnal Grino muziejus
British Museum – Britų muziejus
British Museum of Natural History – Britų gamtos istorijos muziejus
Broomfield House Museum – Brumfildo kraštotyros muziejus
The Clockmaker's Company Museum – Laikrodininkų bendrovės muziejus
Commonwealth Institute – Britanijos tautų sandraugos institutas
Courtauld Institute Galleries – Kortouldo meno instituto galerijos
Dulwich College Picture Gallery – Dalidžo paveikslų galerija
Fenton House – Fentono namai (-muziejus)
Foundling Hospital Museum – Pamestinukų prieglaudos muziejus
Geffrye Museum – Džefrio muziejus
Geological Museum – Geologijos muziejus
Goldsmith's Hall – Auksakalių bendrovės muziejus
Guildhall Art Gallery – Rotušės meno galerija
Hayward Gallery – Heivardo galerija
Imperial War Museum – Imperijos karo muziejus
Jewish Museum – Žydų muziejus
Jewel Tower – Brangenybių bokštas
London Dungeon –Londono požemio kalėjimas
Madame Tussaud’s – Madam Tiuso muziejus
Mall Galleries – Malo gatvės galerijos
London Transport Museum – Londono transporto muziejus
Museum of Leathercraft – Odos dirbinių muziejus
Museum of London – Londono muziejus
Museum of the Chartered Insurance Institute – Gaisrų draudimo muziejus
Museum of Mankind – Žmonijos muziejus
National Army Museum – Nacionalinis kariuomenės muziejus
National Gallery – Nacionalinė galerija
National Portrait Gallery – Nacionalinė portreto galerija
National Postal Museum – Nacionalinis pašto muziejus
Percival David Foundation of Chinese Art – Davido Persivalio kinų meno fondas
Pollock's Toy Museum – Poloko žaislų muziejus
Public Record Office – Nacionalinis archyvas
Queen's Gallery – Karalienės galerija
Royal Academy – Karališkoji dailės akademija
Royal College of Music – Karališkoji konservatorija /karališkasis muzikos koledžas
Royal College of Surgeons – Karališkosios chirurgų kolegijos muziejus
Royal Fusiliers' Museum /Royal Regiment of Fusiliers (London) Museum – Karališkųjų šaulių (fuzilierių) muziejus
Royal Geographical Society – Karališkoji geografų draugija
Royal Mews – Karališkosios arklidės
Royal Pharmaceutical Society's Museum – Karališkosios farmacininkų draugijos muziejus
Science Museum – Mokslo muziejus
The Sherlock Holmes Museum – Šerloko Holmso muziejus
Soane Museum – Souno muziejus
South London Art Gallery – Pietų Londono meno galerija
Tate Gallery – Teito galerija
Tower of London – Tauerio muziejus
Victoria and Albert Museum – Viktorijos ir Alberto muziejus
Wallace Collection – Voliso rinkinio muziejus
Wellcome Institute for the History of Medicine – Velkomo medicinos istorijos institutas
Wellington Museum – Velingtono namai(-muziejus)
William Morris Gallery – Viljamo Moriso galerija

PARKS – PARKAI, SODAI

Battersea Park – Batersio parkas
Bedford Park – Bedfordo parkas
Broomfield Park – Brumfildo parkas
Buckingham Palace Gardens – Bakingamo rūmų sodai
Bushy Park – Krūmų parkas
Green Park – Žaliasis parkas
Greenwich Park – Grinvičo parkas
Hampstead Heath –Hampstedo Viržynas
Hampton Court Park – Hamptono dvaro parkas
Holland park – Holando parkas
Hyde Park – Haid Parkas
Kensington Gardens – Kensingtono sodai
King Edward Memorial Park – Karaliaus Edvardo memorialinis parkas
Regent's Park – Regento parkas
Richmond Park – Ričmondo parkas
Royal Botanic Gardens /Kew Gardens – Karališkasis botanikos sodas /Kju sodai
St. James's Park –Šv. Jokūbo parkas
Syon Park – Siono parkas
Victoria Park – Viktorijos parkas

BRIDGES – TILTAI

Albert Bridge – Alberto tiltas
Battersea Bridge – Batersio tiltas
Blackfriars Bridge – Dominikonų tiltas
Charing Cross Bridge – Čaringo Kryžkelės tiltas
Chelsea Bridge – Čelsio tiltas
Hammersmith Bridge – Hamersmito tiltas
Lambeth Bridge – Lambeto tiltas
London Bridge – Londono tiltas
Millennium Bridge – Tūkstantmečio tiltas
Southwark Bridge – Sadarko tiltas
Tower Bridge – Tauerio tiltas
Vauxhall Bridge – Voksolo tiltas
Waterloo Bridge – Vaterlo tiltas
Westminster Bridge – Vestminsterio tiltas

St.Katharine Docks – Šv. Kotrynos dokai

AERODROMES – ORO UOSTAI

Gatwick – Gatviko oro uostas
Heathrow – Hitrou oro uostas
London City – Londono Sičio oro uostas
Luton – Lutono oro uostas
Stansted – Stanstedo oro uostas

RAILWAY STATIONS – GELEŽINKELIO STOTYS

Charing Cross – Čaringo kryžkelės geležinkelio stotis
Paddington – Padingtono geležinkelio stotis
St. Pancras – Šv.Pankracijaus geležinkelio stotis
Vauxhall – Voksolo stotis geležinkelio stotis

MARKETS – TURGŪS

Covent Garden – Kovent Gardeno turgus
Portobello Road – Portobelo kelio turgus

STREETS – GATVĖS

Abchurch Lane – Aukštutinės bažnyčios skersgatvis/gatvelė
Adam Street – Adamų gatvė
Aerodrome Road – Oro uosto kelias
Albany Street – Olbanio gatvė

Baker Street – Beikerio gatvė
Blackfriars' Lane –Dominikonų skersgatvis / gatvelė
Blackfriars Road – Dominikonų kelias
Bloomsbury Street – Blumsberio gatvė
Bloomsbury Way – Blumsberio kelias
Bond Street – Bondo gatvė
Bow Street – Lenktoji gatvė
Brick Lane – Plytų skersgatvis / gatvelė
Broad Sanctuary –Šventovės Plačioji gatvė
Brompton Road – Bromtono gatvė
Burlington Gardens – Berlingtono Sodų gatvė
Burlington Lane – Berlingtono skersgatvis / gatvelė
Byward Street – Baivardo gatvė

Chancery Lane – Kanclerio skersgatvis
Charing Cross – Čaringo Kryžkelė
Charing Cross Road – Čaringo Kryžkelės kelias
Charlton Road – Čarltono kelias
Chaterhouse – Čeiterhauso gatvė
Cheapside – Čipsaido gatvė
Cheyne Row – Čeinio gatvė / alėja
Church Lane – Bažnyčios skersgatvis
City Road – Sičio kelias
College Road – Kolegijos kelias
Commercial Street – Komercijos gatvė
Cork Street – Korko gatvė
Covent Garden – Kovent Gardeno gatvė
Cromwell Road – Kromvelio kelias

Downing Street – Dauningo gatvė

Eastcheap – Istčipo gatvė
Euston Road – Justono kelias
Exhibition Road – Parodos kelias/prospektas

Fleet Street –Laivyno gatvė
Forest Road – Miško kelias
Foster Lane – Fosterio skersgatvis

Glenworth Street – Glenvorto gatvė
Great Russell Street – Raselo Didžioji gatvė
Great St. Helens – Šv. Elenos Didžioji gatvė
Great Tower Street –Tauerio Didžioji gatvė
Gresham Street – Grešamo gatvė
Grosvenor Road – Grovnerio kelias

Holborn Street – Holborno gatvė
High Street – Didžioji gatvė
High Holborn – Holborno Didžioji gatvė
Hogarth Lane – Hogarto skersgatvis
Holland Park Road – Holando Parko kelias
Holborn Street – Holborno gatvė

Jermyn Street – Džermino gatvė

Kensington Gore – Kensingtono Pleišto gatvė
Kensington High Street – Kensingtono Didžioji gatvė
Kings Road – Karaliaus kelias
King Edward Street – Karaliaus Edvardo gatvė
King William Street – Karaliaus Vilhelmo gatvė
Kingsland Road – Kingslando kelias / plentas

Lambeth Road – Lambeto kelias
Leadenhall Street – Lednholo gatvė
Lombard Street – Lombardo gatvė
London Road – Londono kelias
Lothbury – Lotberio gatvė
Lower Thames Street – Temzės Žemupio gatvė

Maple Street – Klevų gatvė
Mall, the – Malas/ Pėsčiųjų takas
Margaret Street – Margaritos gatvė
Marylebone Road – Marilebono kelias
Milbank Street – Milbanko gatvė

Newgate Street – Naujųjų Vartų gatvė

Old Bailey – Senojo Beilio gatvė
Old Bond Street – Bondo Senoji gatvė
Old Church Street – Senosiosios Bažnyčios gatvė
Old Street – Senoji gatvė

Pall Mall Street – Pal Malas
Park Lane – Parko skersgatvis
Peckham Road – Pekamo kelias
Piccadilly Street – Pikadilio gatvė
Pimlico Road – Pimliko kelias
Poultry Street – Paukščių gatvė

Prince Consort Road – Karalienės vyro gatvė / Princo konsorto gatvė

Queen Victoria Street – Karalienės Viktorijos gatvė

Regent Street – Regento gatvė
Rangers Road – Girininkų kelias
Rotherhithe Street – Roderio Prieplaukos gatvė
Rotten Row – Roten Rou / (Karaliaus kelias) jodinėjimo alėja
Royal Hospital Road – Karališkosios Ligoninės gatvė
Rumford Road – Ramfordo kelias / plentas

Shaftesbury Avenue – Šaftsberio prospektas
Sloane Street – Slouno gatvė
Southwark Bridge Road – Sadarko Tilto kelias
St. Annes Lane – Šv. Onos skersgatvis
St. George's Street – Šv. Jurgio gatvė
St. James‘s Sreet – Šv. Jokūbo gatvė
St. Martin‘s Lane – Šv. Martyno skersgatvis
St. Michael‘s Alley – Šv. Mykolo takas
St. Thomas Street – Šv. Tomo gatvė
Strand, the – Strandas
Stable Yard –Arklidžių gatvė

Threadneedle Street – Trednidlo gatvė
Throgmorton Street – Trogmortono gatvė
Tooley Street – Tulio gatvė
Tottenham Court Road – Totnamo Rūmų kelias

Upper Thames Street –Temzės Aukštupio gatvė

Vauxhall Bridge Road – Voksolo Tilto kelias
Vere Street – Viero gatvė
Victoria Street – Viktorijos gatvė

Walbrook – Volbruko gatvė
Warwick Way – Voriko gatvė
West Smithfield – Vakarų Smitfildo gatvė
Whitehall – Vaitholo gatvė
Woodland Close – Vudlando aklagatvis
Woodlawn Road – Vudlono kelias/ plentas

Woodleigh Avenue – Vudlio prospektas
Woodleigh Gardens – Vudlio Sodų gatvė
Woodman Lane – Vudmano skersgatvis
Woodman Parade – Vudmano Promenada
Woodman Street – Vudmano gatvė
Woodmans Grove – Vudmano Giraitės gatvė
Woodmans Mews – Vudmano Arklidžių gatvė

SQUARES – AIKŠTĖS

Belgrave Square – Belgreivo aikštė
Bloomsbury Square – Blumsberio aikštė
Brompton Squire – Bromtono aikštė
Brunswick Square – Bransviko aikštė
Charterhouse Square – Čarterhauso aikštė
Eaton Square – Itono aikštė
Gordon Square – Gordono aikštė
Gough square – Gofo aikštė
Grosvenor Square – Grovnerio aikštė
Hyde Park Corner – Haid Parko Kampas
Leicester Square – Lesterio aikštė
Manchester Square – Mančesterio aikštė
Parliament square – Parlamento aikštė
Piccadilly Circus – Pikadilio aikštė
Queen Square – Karalienės aikštė
Russell Square – Raselo aikštė
St. James's Square – Šv. Jokūbo aikštė
Tower Hill – Tauerio kalvos aikštė
Trafalgar Square – Trafalgaro aikštė
Woburn Square –Voberno aikštė

33 LONDON BOROUGHS – 33 LONDONO RAJONAI

Barking and Dagenham – Barkingas ir Dagenamas
Barnet – Barnetas
Bexley – Bekslis
Brent – Brentas
Bromley – Bromlis
Camden – Kamdenas
Croydon – Kroidonas
Ealing – Ilingas
Enfield – Enfildas
Greenwich – Grinvičas
Hackney – Haknis
Hammersmith and Fulham – Hamersmitas ir Fulamas
Haringey – Haringėjus
Harrow – Harou
Havering – Heiveringas
Hillingdon – Hilingdonas
Hounslow – Haunslou
Islington –Islingtonas
Kensington and Chelsea – Kensingtonas ir Čelsis
Kingston upon Thames – Kingstonas prie Temzės
Lambeth – Lambetas
Lewisham – Luišamas
Merton – Mertonas
Newham – Niuhamas
Redbridge – Redbridžas
Richmond upon Thames – Ričmondas prie Temzės
Southwark – Sadarkas
Sutton – Satonas
The City of London – Londono Sitis
Tower Hamlets – Tauer Hamletsas
Waltham Forest – Voltamo Miškas
Wandsworth – Vondsvortas
Westminster – Vestminsteris

HISTORICAL TOWN QUARTERS AND SUBURBS – ISTORINIAI MIESTO KVARTALAI IR PRIEMIESČIAI

Belgravia – Belgreivija
Battersea – Batersis
Bethnal Green – Betnal Grinas
Bloomsbury – Blumsberis
Camberwell – Kambervelis
Camden Town – Kamden Taunas
Chinatown – Kinų kvartalas
Fitzrovia – Ficrovija
Fulham – Fulamas
Mayfair – Meiferas
Marylebone – Marilebonas
Mile End – Mail Endas
Notting Hill – Noting Hilas
Paddington – Padingtonas
Parsons Green – Parsons Grinas
Pimlico – Pimlikas
Soho – Sohas
South Kensington – Pietų Kensingtonas
St. John’s Woods – Sent Džons Vudsas / Šv. Jono Miškai
Wimbledon – Vimbldonas

 

T.p. žr.
Bučiūtė, Diana. Paryžiaus vietovardžiai

Nariams

Naujienlaiškis