Gimtoji kalba  2009 m. Nr. 2, p. 12–19.

 

 

 
Recenzija
 
 
John Katzenbach. Pamišėlio istorija. Iš anglų kalbos vertė Ieva Pukelytė. Vilnius: Tyto alba, 2006.
 

 

 

Neseniai perskaičiau Džono Katcenbacho „Pamišėlio istoriją“. Knygą vertė Ieva Pukelytė, redaktoriaus pavardė nenurodyta. Galimas daiktas, jo nė nebuvo – gal leidėjai manė, kad vertėja puikiai moka lietuvių kalbą ir redaguoti jos vertimo visai nereikia. Tačiau skaitant knygą susidarė įspūdis, kad geras redaktorius, mokantis dar ir anglų kalbą, būtų tikrai pravertęs.

 

Paimkime kad ir veiksmažodinių daiktavardžių vartojimą. Atrodo, vertėja juos labai mėgsta ir nelaiko jokia kalbos blogybe, nors dažnai sakiniai, išversti kitomis priemonėmis, būtų skambėję kur kas geriau: nepaisantį nuolatinių seselės praktikantės pastangų sulaikyti jį nuo nusiskandinimo (–neleisti jam nusiskandinti) 284; Taigi, kai ji pro juos pražingsniuodavo, pacientai sekdavo akimis, nenutraukdami savo murmėjimo ir vapėjimo nei rankų drebėjimo (ką reikštų nutraukė savo rankų drebėjimą?Priminsiu: kūrinys ne humoristinis – tai psichologinis trileris) 190; Ką manai apie stalo teniso sužaidimą (–partiją)? (ar nebūtų natūraliau: Gal pažaistume stalo tenisą?) 478; Vyras ir vėl nepratarė nė garso. Tik sukėlė tylų kėdės, ant kurios sėdėjo, girgždėjimą (–tyliai sugirgždino kėdę) 314.

 

Vertimas stulbina pažodiškumu: Du vyrai, kurie vežė jį į ligoninę, kelionės metu tylėjo, tik kartais ką nors sumurmėdavo apie nesezoninį orą 32 (galima spėti, kad kalbama apie tam metų laikui neįprastą orą); Tačiau aš to nepadariau, to papildomo stumtelėjimo (judesio? kalbama apie tai, kaip žmogus nepasistengė išsilaisvinti) 128; Jis vėl pavaikštinėjo kambario gale, tarsi judėjimas pridėtų tempo jo mintims (–būtų spartinęs mąstymą) 268; Nuo to laiko likau pabudęs (–nebemiegojau), kol atvyko policija 134.

 

Vertėjai dažnai pakiša koją iš pažiūros visai nekaltas anglų kalbos žodis place. Jis iš tikro gali būti verčiamas vieta, bet kartais ta vieta prašosi sukonkretinama: Žvelgdama iš aukštybių, praskrendanti varna tikrai pamanytų, jog koledžas ir ligoninė – tai daugmaž ta pati vieta. Tasai paukštis neįžvelgtų, kokios išties skirtingos tos vietos iš vidaus 21 (mechaniškai išvertus anglišką place vieta, net neaiški pirmo sakinio prasmė. Kas norėta pasakyti: kad koledžas ir ligoninė yra šalia, vienoje vietoje? Ar kad koledžas ir ligoninė panašūs? Antru atveju bent jau buvo galima pavartoti žodį įstaigos).

 

Dažnai vietą galima versti tiesiog čia ar ten: Paukštelis nukeliavo kažkur toli už išsekimo ribų, į vietą (–ten), kur valdė mintis apie tai, ką jis bandė nuveikti naktį 591.

 

Deja, visokių vietų vertime – nors vežimu vežk:

 

– Mes esame čia, šioje pamišusioje vietoje, ir žinai, kas būtų neįmanoma, Liusi?

 

Ji neatsakė.

 

– Neįmanoma būtų stengtis primesti išorinio pasaulio pagrįstumo ir organizuotumo šiai vietai. Šita vieta pamišusi, taigi mums reikalingas tyrimas [...]. Tai privers visą šią vietą atsistoti ant ausų 276.

 

Kartais turi būti išradingiau verčiamas angliškas žodis things: Tą dieną dalykai (–padėtis, reikalai)gerokai susikomplikavo, ar ne? 337.

 

Nesiseka versti žodį figure: Francis liko stovėti lyg priaugęs vietoje, žvelgdamas į figūrą, kabančią laiptinėje 471–472 (figūra čia – moters lavonas); ją tądien mačiau dar gyvą, tą krauju aptekusią figūrą (–moterį), kurią išsivežė užtrauktame lavonmaišyje 122; Pamačiau atsidarančias duris, ir kažkokia figūra (–žmogysta) įėjo 136; Tėvas Kalahanas yra asmeninis kardinolo asistentas, – tarė Gulptililis, rodydamas į figūrą, sėdinčią (–žmogų, sėdintį) šalia kardinolo. Ten buvo pusamžis, praplikęs vyriškis... 355.

 

Pažodiškai verčiamas žodis manner: Kleo lyg tikra imperatorienė sugebėdavo nusakyti dalyko esmę pačia valdingiausia ir įsakmiausia maniera (ypač valdingai ir įsakmiai) 142; Palaidokime jį Romos aukštuomenės maniera (–kaip Romos didiką) 459; maniera, kuria Piterio akys (–žvilgsnis, kuriuo Piteris) raižė koridorių pirmyn ir atgal, prieštaravo jo tingiai pozai 289–290.

 

Apsigaunama ir su kitais anglų kalbos žodžiais: ar išmokome savo eilutes (=tekstą, vaidmenį), ar įsiminėme choreografijos (=šokio) judesius539; Jei Angelas girdėjo balsus, liepiančius jam pulti Trumpą Blondinę ir tas kitas moteris, tai tuomet neteisinga būtų manyti, kad jis turi būti toks stiprus, kaip siūlo (–spėja, teigia, leidžia suprasti) Piteris 227; Franciui nebuvo nepatogu ir netgi nejuto šalčio užuominos (=visai, nėkiek nejuto šalčio)591 (žodis hint bepagrindinės „užuominos“ reikšmės turidar „žymės, trupučio“ reikšmę); pabrėžė kiekvieną žodį, tarsi kalbėdama su ypač lėtu (=nenuovokiu) vaiku 264 (slow pagrindinė reikšmė „lėtas“, bet jis dar gali reikšti „nenuovokus, negabus, bukaprotis“); Šio vyro atveju, jaunoji (=mažoji) mergaitė buvo kaimyno dukra, kuri dažnai su juo erzinamai žaisdavo315 (young anglų kalboje reiškia ne tik „jaunas“, bet ir „mažas“ – kaip yra ir šiame sakinyje); Pamišėlis gurkštelėjo iš stiklinės vandens, porą sykių smarkiai pamosikavo rankomis, rodydamas į orą priešais save, baksnojo kaulėtu pirštu, tarsi į asmens krūtinę (=kam nors į krūtinę), nors nieko priešais jį nebuvo 90 (person’s chest – nebūtinai asmens krūtinė); ar nemanai, kad imti interviu iš kiekvieno praeityje smurtavusio paciento ar netgi iš tokių, kurie ir ligoninėje įvykdė vieną ar du išpuolius, nebus visiškai nevaisinga? (įvykus nusikaltimui, tyrėjaine ima interviu iš liudytojų, o juos apklausia)267.

 

Elementari pradedančiųjų vertėjų klaida – it verčiamas tai nė nesusimąsčius, kokį anksčiau pavartotą žodį jis pakeičia: Kai Piteris [...] įėjo į daktaro Gulptililio laukiamąjį, jis išgirdo pakeltą psichiatro balsą, spiegiantį iš susierzinimo ir vargiai tramdomo pykčio. Tai (=Balsas)sklido iš kabineto vidaus 490; Neilgai trukus visi pacientai ir personalas jau žinojo apie Liusi Džons buvimąAmersto pastate. Tai buvo ne vien tai, kaip ji rengėsi: laisvos tamsios kelnės ir megztinis, visur nešiojosi su savimi odinį lagaminėlį, taip drausmingai, tartum tyčia nepaisytų apsileidusio ligoninės būdo (?). Tai nebuvo vien jos ūgis ir laikysena, ar išskirtinis randas ant veido, kas skyrė ją nuo įprastinių gyventojų 190 (reikia redaguoti arba iš naujo versti visą pastraipą).

 

Kai įvardis they vartojamas kalbant apie neapibrėžtus asmenis arba šiuo žodžiu įvardijami asmenys kalbamuoju atveju nesvarbūs, jo versti nereikia: Ar prisimeni sakęs „Tai viską išlygina“ prieš tai, kai jie tave areštavo (=prieš tai, kai tave suėmė; prieš tai, kai buvai suimtas)? 361.

 

Reikia atidžiau versti junginius su žodžiais across, down: Tačiau Francis pamatė, kaip Napoleonas atsikelia ir niurnėdamas skverbiasi skersai kambario (=per kambarį) savo apvalainu kūnu 181 (across verstinas skersai ar pan.tik tais atvejais, kai kryptis išties svarbi); Tada kresnasis apsauginis greitai nubėgo koridoriumi žemyn (=tolyn, pirmyn) 109–110 (sunku patikėti, kad pastatokoridorius nuožulnus); klausė savęs, ar, eidamas žemyn (=tolyn, pirmyn) šiuo tuneliu [...] 569 (knygoje minimas tunelis jungia kelis pastatus, tad jis negali eiti žemyn ar gilyn).

 

Neatpažinti frazeologiniai junginiai: Ak, daktare! – jos balsas buvo tik truputį drovesnis už riksmą323 (shy dažniausiai iš tiesų reiškia „drovų“,bet junginys su of (to be shy of something) reiškia „trūkti“, „stokoti“, taigi knygos veikėja žodžius ne pasakė, o vos ne išrėkė);Turite įsidėmėti: kai viskas bus pasakyta ir padaryta, tai aš, mano brolis, seselės ir daktarai bei dauguma pacientų, nors ir ne visi, tai va – mes vis dar būsime čia, o jūs nebe 175 (after all is said and done gali būtiverčiama labai paprastai – galų gale ar pan.); tarė Didysis Juodukas tonu, nepaliekančiu vietos ginčytis 518 (čia pažodiškai išverstas posakis to leave no room for something, reiškiantis „neleisti“); dauguma tavo pažįstamų žmonių galvoja, jog tavo veiksmai buvo... kokie? Sakykime, neatitinkantys charakterio. Ar tai teisingas apibūdinimas? – Gaisrininkas, sukeliantis gaisrą. Gerutis katalikas vaikinukas, kuris sudegina bažnyčią. Žinoma. Neatitinkantys charakterio – man taip tinka 357–358 (out of character – tiesiog netinkami, nederami); Kodėl jums dviem nesuplanavus susitikti mano kabinete prieš pietus, ir mes palyginsime užrašus228 (to compare notes – tai keistis nuomonėmis); klausydamasis, kaip kalba kitas pacientas, Francis pradėjo matyti dalykus301; Tačiau mane labiausiai gąsdino tai, kad pradėjau matyti dalykus apie Angelą 335 (to see things vaidentis, čia –įsivaizduoti).

 

Nerasta gyvesnių atitikmenų veiksmažodžiui ignore: Dauguma atsargiai stebėjo juos praeinančius. Kai kurie ignoravo (– nekreipė dėmesio). Niekas nenusišypsojo 57; Žmona dvi dienas verkė be perstojo, o jis buvo priverstas išdrožti griežtą pamokslą, kuris iš esmės buvo ignoruojamas (–kurio iš esmės niekas nesiklausė), ir skirti griežtą bausmę 166.

 

Vertėja neieškojo tikslesnių atitikmenų ir kitiems vadinamiesiems tarptautiniams žodžiams: Piteris negalėjo pamatyti, ką padarė kardinolas. Jis spėjo, jog anas truputį krustelėjo ranką ar linktelėjo galvą. Tai buvo mažutė detalė (–smulkmena), tačiau kažkas tuo momentu (–tą akimirką) pasisuko teisinga linkme 361; atpasakojo visas kitas pokalbio su trimis kunigais detales (–smulkmenas) 363 (iškalbinga statistika: knygoje yra 43 detalės ir tik 6 smulkmenos, taigi lietuvių kalba pralaimi 6:43); Kartais linija (–riba), skirianti sapnus ir tikrovę, labai miglota 207; Pone Paukšteli, ši nuostabi jauna ledi vardu panelė Rait, o jos miela kompanionė vadinasi panelė Vinčel 59 (anglų lady šiais laikais beveik be išimties lietuviškai bus verčiamas ledi tik tada, kai turimas galvoje aristokratiškas titulas. Žodžių junginys young lady verstinas panelė ar pan.); panelė Džons sakė, kad ji turi ypatingą kvalifikaciją, tinkamą šiai pozicijai(=šioms pareigoms) 261; Jis ištiesė kairę ranką, vos vos palietė Francio petį, kad įsidėmėtų jo poziciją (–padėtį) rūsyje (arba: kad įsidėmėtų, kurioje rūsio vietoje jis yra)572; pamačiau, kokį progresą padariau (– kaip toli pažengiau) rašydamas ant sienos 189; Nusikaltimo scena (=vieta) profesionaliai ištirta 153–154; Tada, kai jis jau ketino duoti signalą (–ženklą) traukti takeliu atgal į Amerstą 458; Žmogus, kurį aš ir panelė Džons persekiojame, gali būti labiau disciplinuotas (–drausmingesnis), negu manome. – Ak, taip. Disciplinuotas žudikas. [...] Tačiau iš to nedidelio kiekio (–negausios) literatūros, kurią man pavyko perskaityti apie šią istorinę asmenybę, aš sužinojau, kad jis, rodos, buvo netgi labai nedisciplinuotas 493; Durų daužymas iš moterų pusės darėsi vis intensyvesnis (–Moterų pusės durys buvo daužomos vis smarkiau) 112; Turite vykdyti savo tyrimą taip privačiai (–slaptai), kaip tik įmanoma, nors bijau, kad gandai ir spėlionės pasklis beveik akimirksniu 171; Ji giliai įkvėpė ir susikoncentravo (–sutelkė dėmesį) į žaidimą 202; Jis – galvotas žmogus, labai šaltakraujis ir tikslus, pamanė Piteris, o tai kontrastavo (–kirtosi) su jo suktais klausimais (arba: prieštaravo jo suktiems klausimams) 359; Ji sakė, kad tikisi sukurti pavyzdinį skyrių, kurį galėtų kopijuoti (–kuriuo galėtų sekti)kiti apygardos ir šalies teisininkai (arba: kuris būtų pavyzdys kitiems apygardos ir šalies teisininkams) 261.

 

Kartais sakinį su tarptautiniu žodžiu net sunku suprasti: Ką jūs ketinate daryti dėl neadekvačių (–per mažų) maisto porcijų, patiekiamų valgymų metu (–valgant; sakinio dalį po kablelio galima ir visai išbraukti)? 323.

 

Pamirštama laikų derinimo taisyklė. Anglų kalboje tais atvejais, kai pagrindiniame sakinyje pavartotas vienas iš būtųjų laikų, šalutiniame sakinyje nebegali būti vartojamas esamasis. Tačiau į lietuvių kalbą reikia versti taip, kaip reikalauja kontekstas ir logika: savo trumpos apžvalgos metu (–žvalgydamasis, dairydamasis) pamačiau, jog kambarys turėjo langą (=kad kambaryje yra langas) 595; Tačiau tai nebuvo taip svarbu, kaip parodyti, kad nupieštasis Francis sugebėjo (–geba) jausti, svajoti, trokšti, turėjo (–turi) visas emocijas 232; Francis matė, kaip ponas Blogis veržiasi jų kryptimi, o seselė Klaidelė su kita sesele irgi skubėjo (–skuba) pro pacientų sambūrį 92; Atsisuko ir pamatė, jog pirmasis sanitaras buvo (–yra; arba išvis praleisti veiksmažodį) didžiulis, aukštesnis nei šešių su puse pėdų, ir, ko gero, svėrė (–sveria; svorio) arti trijų šimtų svarų 34.

 

Pastarasis sakinys verčia pasvarstyti, kokius matavimo vienetus vartoti – angliškus (pėdos, coliai, svarai) ar mums įprastesnius (metrai, centimetrai, kilogramai). Manau, skaityti vertimą būtų buvę kur kas paprasčiau, jei vertėja būtų pavertusi angliškus matavimo vienetus mums įprastais – juk angliški žodžiai čia neturi kokios nors svarbios stilistinės funkcijos, o ne vienam skaitytojui neabejoju, teko pasukti galvą, kokio ūgio ir svorio tas sanitaras... Kartais tiesiog glumsti nežinodamas, kokius matavimo vienetus reikia turėti galvoje: Jis nusekė poną Mūzį Amersto pastato penktojo aukšto koridoriumi. Čia buvo išrikiuota pusė tuzino šeši su devyniais dydžio vienučių [...] 56 (kas turima galvoje: jardai (veiksmas vyksta Amerikoje), pėdos?); Francis pamatė, kaip iš jo išėmė pluoštą didelių, aštuonių su dešimt, spalvotų nuotraukų 157 (pirma mintis – tos nuotraukos mažos, bet paskui prisiminiau, kad vertėja pasirinkusi angliškus matus, tad, matyt, turimi galvoje coliai...).

 

Galima buvo paieškoti natūraliau lietuviškai skambančių keiksmų: Gal praleidote dar ką nors sušiktai svarbaus? 118; Tada staiga visi aplink ima linkčioti galvomis ir sakyti „Taip ir maniau...“, nes tai atrodo sušiktai akivaizdu 487.

 

Vertimo stilius, švelniai tariant, prastokas: Ji paskambino detektyvams, kurie laikė suėmę Stypeną, ir pasiteiravo apie tai. Jie buvo ypač nesugebantys padėti (=Jie visiškai nesugebėjo padėti) 242; Įprastas knarkimas ir verkšlenimas, tai jau seniai buvo tapę (–seniai tapę) naktiniais miegamojo akordais, nedavė jam ramybės 183; Kai kurie vyrai dėvėjo švarkus ir kaklaraiščius, kurie netiko (–ir ryšėjo nepriderintuskaklaraiščius),ir Francis žinojo, kad jie taip apsirengė stengdamiesi sudaryti gerą įspūdį 502.

 

Žodžiai truputis ir truputėlis šiaip jau nėra jokia blogybė, bet „Pamišėlio istorijoje“ jų akivaizdžiai per daug: Jis pažvelgė į gydytoją, nutaisiusį truputį klausiančią išraišką 43; Aš išsikepiau porą karštų sumuštinių su sūriu, prisipyliau šalto vandens iš čiaupo į tik truputėlį nešvarią stiklinę 123; Buvo atsargus, cypianti įtampa dingo iš psichiatrijos direktoriaus balso ir grįžo pataikaujantys, truputį angliški tonai 153; Truputį paklaikusiai gestikuliuodama, Liusi šiek tiek atgavo kvapą 247; Aukštasis vyras sutikdamas truputį linktelėjo galvą 99; Taigi, – truputį juokdamasis (–kikendamas?) pasakė jis, – išeina taip, kaip ir įtariau, Paukštelis mato 274; balsavo už demokratus ir truputėlį alpo dėl Kenedžių 305; Kleo truputėlį pasipurtė, visa sudrebėdama 136; Žurnalistas truputį pamojavo, o Liusi Džons droviai šyptelėjo172; Piteris truputį padvejojo, staiga palinko pirmyn. Koridoriumi artinosi Liusi, ir Piteris jai truputėlį pamojavo, kai ji žengė arčiau Francio 449.

 

Vengiant įkyriojo trupučio buvo galima prisiminti sinonimus šiek tiek, mažumėlę, vartoti būdvardžius ar prieveiksmius su priesaga -ok-, pavyzdžiui, truputį keisti (–keistoki), truputį liūdnai (–liūdnokai), veiksmažodžius su priesagomis -telėti, -terėti.

 

Esama tautologijos atvejų: paaugliai vaikai laikydavosi tam tikro ritualo 164; tas planas buvo toks geras pradedamasis gambitas, kokį tik ji galėjo įsivaizduoti 282 (gambitas – šachmatų arba šaškių partijos pradmė, Terminų bankas); kuris tuo laiko periodu galėdavo būti savaitgaliais išleistas namo 225; Aš tiesiog pamaniau, kad kritiška situacijos padėtis suteiks šiokią tokią veiksmų laisvę 211.

 

Netrūksta logikos klaidų: Gaisrininko balsas, rodos, prasiskverbė pro Evanso nustebimą, ir tasai pasisuko Piterio link 480 (nustebimas pasisuko Piterio link?); Mažasis Juodukas linktelėjo, siekė telefono ir tučtuojau pamatė, kad tai naudinga nebus – nupjauti laidai 563; Rankeną pasuko, tačiau durys nepajudėjo, todėl pajuto, kad jas tvirtai laiko skląstis 542; Jis smogė kaire ranka ir taip brūkštelėjo Angelui per smakrą, o tuomet, suvokimo protrūkio metu, Piteris suprato, kad netoliese turi būti ir žudiko gerklė 579; Įdomu, kad ir ponas Evansas šįryt manęs paprašė to paties maždaug dėl tos pačios priežasties. – Didieji protai panašiai mąsto, – atsakė Piteris su neslepiamu sarkazmu. – Aš atsisakiau vykdyti jo reikalavimą (prašymas ir reikalavimas – ne tapatūs dalykai) 195; Už sodo buvo dar viena žemės atkarpa, ilgas stačiakampis81 (ar stačiakampis (dvimatis) gali būti atkarpa (vieno mato)?Geriau būtų tikęs plotelis, lopinėlis ar pan.).

 

Derėtų geriau išmanyti lietuvių kalbos skaitvardinę dešimtmečių raišką: Galbūt tai buvo įmanoma tūkstantis aštuonišimtaisiais (=devynioliktajame amžiuje), kai psichologija vos dar kūrėsi 156; prieš penkiasdešimt metų buvo perstatytas, paskui vėl rekonstruotas keturiasdešimtųjų pabaigoje bei šešiasdešimtųjų pradžioje (=penktojo dešimtmečio pabaigoje ir septintojo pradžioje) 241. Sintaksės klaida: Pas mus nėra (=Neturime) tokios piliulės, kuri galėtų tave pagydyti, Piteri 527.

 

Apstu klaidingų tariamosios nuosakos formų: Netgi kai jam būdavo blogiausia, o vakar tai tikrai buvo baisesnis nei bet kada, vis tiek į jį nepanašu. Stypena rodytų, šauktų, ardytųsi. (=būtų rodęs, šaukęs, ardęsis). Nemanau, kad jis žudė131; Tu nebūtum šiąnakt čia atėjęs, jei nežinotum (=nebūtum žinojęs), kad yra atsarginis išėjimas 565; Netgi jo balsai suklego pritardami, tarsi ir jie suprastų (=būtų supratę) gresiantį pavojų pavirsti dar vienu veidu koridoriuje 370; Neatrodo, jog Stypena būtų galėjęs padaryti tokį dalyką, – tarė jis. – Tai atrodo daug baisiau negu jis kada nors galėtų pasielgti135(negana to, kad pavartota klaidinga forma, sakinys dar ir labai sunkiai suprantamas).

 

Kai kur tariamoji nuosaka vartojama ten, kur jos nereikia: ir Piterio veidą iškreipė žiaurus įniršis, kai jis suko kresnojo vyriškio ranką taip, kad ši galėtų (=galėjo) netgi lūžti 383.

 

Netikusi sakinio žodžių tvarka: Toks jausmas, tarsi tau ne ant kairės rankos būtų apvyniotas kraujo spaudimo matuoklis, o ant juosmens, ir tada stipriai jį pumpuotų (–Toks jausmas, tarsi kraujospūdžio matuoklis būtų apvyniotas ne ant kairės rankos, o ant juosmens, ir dar stipriai pumpuojamas) 10; Kitose ligoninėse viskas taip pat. Arba kalėjimuose, kai pamąstai. Stengtis, jog viskas būtų po senovei, tai svarbiausia (–Svarbiausia – stengtis, kad viskas būtų po senovei) 438.

 

Netinkamomis reikšmėmis vartojami žodžiai: dėl to buvo kalti visokie medikamentai (–vaistai) ir jų pašaliniai efektai (=šalutinis poveikis) 517; Vienas galiausiai sugebėjo sustabdyti kraujavimą iš kojos, suveržė ją tvarsčiu, kol (–o) kitas jai į ranką statė (=prie rankos jungė) plazmos lašinę (=lašelinę) 576; tikėdamasis, kad po kelių sekundžių stos momentas (=ateis metas), kai jam taps aišku, ką turėtų daryti (arba: po kelių sekundžių paaiškės) 543; Napoleonas savo pergalėmis perkūrė (=perbraižė) Europos žemėlapį 133; Liusi atsikvėpė, po to atpasakojo (=papasakojo), kaip grįžo į praktikančių bendrabutį 272; Ji užėmė (–ėjo) teisėjos pareigas 28; Plyta po plytos sudėliok nusikaltimo atvaizdą (=vaizdą) 275; Visų dalykų kontekste (–Turint omeny visą padėtį) tai reiškė, kad kruvini marškinėliai turi būti palikti ten, kur yra 338; Mes gyvename vienas nuo kito nepriklausančiuose (=atskiruose) pastatuose, išdėstytuose ligoninės teritorijoje [...] Kiekviename pastate tas pats (–tas pat). Vienas po kito (–Visi kaip vienas?), jie visi vienodi. [...] Tarp pastatų nėra beveik jokių kontaktų 230 (gal: pastatų gyventojai beveik nebendrauja?).

 

Susidaro įspūdis, kad vertėja nežino, ką reiškia tam tikras: Francis išgirdo tam tikros (=kažkokios) sunkios mašinos, dirbančios sunkiai ir greitai, keliamą triukšmą 519; Aš buvau tam tikro siaubingo kovos lauko viduryje 556; tam tikros vietos už galybės mylių girdėjau šauksmus ir smarkų beldimą 592.

 

Kartais pavartojamas žodis, netinkamas konkrečiu atveju: Jie keliavo vadovaudamiesi jausmais ir lytėjimu [...] Jį užplūdo jausmas, kad jie keliauja dvigubai lėčiau, kaip vėžliai 569 (jie šiame epizode požemiuose vejasi žudiką); Apgraibomis skyniausi kelią, stumdydamas į šonus taką užgriozdinusias kliūtis, traukdamas mus abu į priekį, nors nežinodamas, ar keliauju teisinga kryptimi. Jaučiau, kad sulig kiekviena nukeliauta pėda Piteris arčiau saugumo 583 (epizodo tęsinys).

 

Trūksta tikslesnio žodžio: Rankos pirštų sąnariai, kurių trūko, – paskubomis atsakė Francis (kalbama apie nupjautas kūno dalis) 149; Ar kitų žmogžudysčių atveju buvo kokių nors įrodymų, jog iš aukų buvo dar kas nors paimta, išskyrus pirštų sąnarius (=pirštikaulius) 330; Vyras pakėlė kumštį ir pakišo Franciui po žandikauliu (=smakru) 373; tarsi visi pojūčiai – regėjimas, klausa, kvapas (=uoslė), skonis ir lytėjimas 255; pajutau, kad dvokia sudegusia mėsa ir puvimu (=puvėsiais) 523; Kitas dalykas, kurį pajuto, buvo tai, jog kažkoks geležinis pavidalas (=daiktas) pralėkė pro jį 575; Jos eidavo į Mažosios lygos žaidimus (=rungtynes) 305 (neprošal būtų buvę lietuvių skaitytojui bent jau paaiškinti, kad kalbama apie beisbolą – amerikiečių skaitytojui tai aišku iš žodžių Mažoji lyga); nešūkavau penktadienio vakaro futbolo žaidime (=rungtynėse) 305.

 

Vartojamos netinkamos žodžių formos, kalbos dalys: Apsauga Kleo kūną išgabeno iš Amersto pastato tuo pat metu, kai Didysis Juodukas ir jo brolis suvarinėjo (=varė) pacientus į valgomąjį pusryčiauti 485; pakilo ir nuėjo per kambarį, nei Mažajam Juodukui, nei panelei Įmantrybei nespėjus reaguoti (=sureaguoti) 490; Išskyrus sekmadieniais, kai berniukai pabirdavo iš namų, vilkintys (=vilkėdami) mėlynus nertinius (arba: Iš namų pabirdavo berniukai, vilkintys....) 304; pasipūtusiai (=pasipūtusi) tarė Liusi 505.

 

Pabaigoje – šiek tiek keistokų, keistų, labai keistų, juokingų ir net absurdiškų žodžių derinių ir sakinių. Kaip sakoma, be komentarų: Liusi Džons mėgo mintyse rūšiuoti ir skirstyti, mėgo kruopščiai tyrinėti detales, todėl tuo momentu nematė šilumos, saulės šviesos ir naujo augimo aplink, šias paprastas pastabas pakeitė nuolatiniu jai iškilusių kliūčių gvildenimu 281; O apsaugos patrulis vaikšto reguliariais tarpais, kurių visai nesunku išvengti, jei labai linktum tai padaryti 220; Susigūžiau į kaip galėdamas mažesnį ir nežymesnį ryšulėlį592; pastarąjį sakinį jis ištarė truputį nusijuokdamas, lyg sakytų pokštą211; Mums tik reikia suteikti tau truputį airiškos tarmės, įtaisyti daug didesnį pilvą ir papūstus raudonus skruostus 274; Pajuto pavojaus antplūdį ir aštriai įkvėpė335; ji pasižymėjo maniakiška energija, kuri, kai truputį kontroliuojama, būdavo labai smagi 507; Taigi jų persekiojimo kontekstas buvo kitoks, negu tas, kokį staiga patyriau apsupant mane 335; kai įsitikino, kad visi aplinkui buvo nugrimzdę į tą neramų, nelygų miegą, kokį tegalėjo gauti, jis lėtai pakilo 537; Šios žmogžudystės, pagalvojo ji, keistu būdu tarsi nuneigdavo savo charakteristiką 281; tu vis dar patiri tvirtas haliucinacijas, įsivaizduoji įvykius 344; Ji vis dar kažką burbėjo, tačiau žygiavo į priekį su tikslingumu, kuris, rodės, prieštaravo dienos tingumui 456; Jos mintys slystelėjo prie galvojimo apie Piterį Gaisrininką 388; labai nedaug žmonių šiame pastate iš tiesų norėjo to sutrukdymo, kuriam atstovavo Liusi 229; Nuaidėjo dar viena beldimo serija 186; Negaliu pakęsti, kad tenka tave čia palikti 528; tačiau išgirsti tai į akis pervėrė mane lyg peiliu 431; Burna buvo truputį iškreipta ir teikė veidui šokiruotą išraišką 471; Keli vyrai pradėjo verkti, kiti nusisuko, lyg nežiūrėdami galėtų kaip nors išvengti supratimo, kas atsitiko119; ar tas vyras suprato, jog jie apieško kambarį, ar ne [...] Žinoma, tikėtina, kad jų veiksmai visiškai ignoruojami ir pasinėrę beveik visiškame nejautrume, supančiame tą žmogų 303; vėliau policija rado įkalčių jo lovos plote 150; Jis traukė kiek galėdamas stipriau, dėdamas visas savo jėgas įvykdyti norą išlaisvinti Piterį iš po Angelo figūros580; pasileido pirmyn su didžiausiu puolimo šūksniu 561.

 

Čia surašyti tik būdingiausi vertimo trūkumai, o iš tiesų knygoje vertimo klaidų ir lietuvių kalbos darkymo pavyzdžių gerokai daugiau. Užvertus knygą nejučia kilo klausimas: ar lietuvių skaitytojai nusipelnė tokio vertimo?

 

 

 

 

 

Jeronimas Stričkus 

Nariams

Naujienlaiškis