Pasisveikinimo ir atsisveikinimo  formulių vertimas į lietuvių kalbą
(pagal  J. Galsworthy romaną „Forsaitų saga“ ir
H. Fielding romaną „Bridžita Džouns: ties proto riba”)

 Aurimas Nausėda, Daiva Varapickaitė
Šiaulių universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas
 
Publikuota: Jaunųjų mokslininkų darbai 2007 m. Nr. 3 (14), p. 6-12. (ISSN 1648-8776)
 
Įvadas
 
Grožinės literatūros teksto vertėjas vertimo procese pasiremia originalaus teksto analize ir stilistine teksto interpretacija. Vertėjas nuolat ieško originalo kalbos leksinių vienetų atitikmenų, siekdamas adekvataus vertimo atlieka vertimo transformacijas, siekia įvaldyti vertimo principus (būtinumą pažinti dialogo ir monologo kalbos ypatybes, grožinės literatūros teksto autoriaus epochos istoriją, buitinių, istorinių realijų ir terminų semantiškai tikslų vertimą ir kt.). Dažnai verčiant tekstą yra sunku pasiekti dviejų šalių kultūrinį suartėjimą tarp originalo ir vertimo kalbos (perteikiant konkrečiai šaliai būdingas kalbėjimo situacijas, vertinimo santykių tipus šnekos aktuose, kalbos etiketo savitumus).
Vertimo proceso sudėtingesni aspektai sietini su lingvistiniais reiškiniais buvo aptarti aibėje lietuvių, rusų, anglų lingvistų knygų ir straipsnių (K. Ambrasas- Sasnava, 1984; А. Д. Швейцер 1988; O. Armalytė, L. Pažūsis, 1980; R.T. Bell, 1994;   D. Masaitienė, 1996 ir kt.).
Kalbos etiketo kaip universalios kalbinės sąvokos, srities, atskleidžiančios ne tik bendravimo, bet ir mąstymo būdą, požiūrio į pasaulį ypatumus lietuvių kalboje yra aptarę lietuvių mokslininkai (A. Kučinskaitė 1985; G. Čepaitienė 2007; A. Gudavičius 2000), anglų kalbos etiketo savitumus – lietuvių (G. Klimovienė 1996), rusų (Л. Ступин , К. Игнатьев, 1980; И.Н. Формановская, 1982), anglų (V. Ovčinikovas, 1982; J. House, 1986, S. Blum–Kulka 1986; J. Morgan 1996) ir kitų Europos šalių mokslininkai (M. Sifianou, 1992).
Kalbos etiketo formulių analizės procese lyginant originalų ir išverstą tekstą svarbu apibrėžti kalbos etiketo lauką, kalbos etiketo vienetus, kalbos etiketo sociolingvistinius aspektus.
Lingvistų yra išskiriamos tokios kalbos etiketo funkcijos: komunikacinė arba bendravimo funkcija; minčių išreiškimo funkcija, fatinė arba kontaktinė funkcija, orientacijos į adresatą funkcija, reguliacinė funkcija, poveikio (imperatyvinė) funkcija, apeliatyvinė funkcija, emocinė funkcija (И.Н. Формановская, 1982, p.27; G. Čepaitienė 2007, p. 43- 44; M. L. Drazdauskienė 1983, p. 66; J. Morgan 1996, p. 176). Kalbos etiketo funkcijų refleksija išversto teksto analizės procese leidžia suprasti kokią vietą konkreti funkcija užima bendravime, kalbos sistemoje ir kaip įtraukia pašnekovus į bendrą komunikacijos kontekstą.     
Kalbinio bendravimo stereotipai – tipiškos, nuolat pasikartojančios konstrukcijos vartojamos buitinėse situacijose, kurios atspindi šalies kultūrines tradicijas, socialinę situaciją, socialines bendravimo funkcijas ir kalbos specifiką (И. Н. Формановская, 1982, p. 4; 34; Л. Ступин, К. Игнатьев, 1980, p.4; Goffman, 1981, p. 47). Tai pat svarbu pažymėti, kad kalbos etiketo formulės yra sietinos lietuvių kalboje su knyginiais stiliaus vienetais, šnekamaisiais stiliaus vienetais, neutraliaisiais kalbos vienetais, kurie sudaro kalbos sistemos centrą (Župerka, 1997, p. 18). Ir anglų ir lietuvių kalboje stilistikos tyrinėtojai pabrėžia, kad stilistinės reikšmės yra susijusios su adresanto ir adresato sociolingvistine charakteristika, bendravimo aplinkos oficialumu arba neoficialumu, rašytinės-sakytinės kalbos forma, pašnekovų santykių tipu (И. Н. Формановская, 1982, p. 32; S. M. Gass, N. Lefkowitz, 1995, p. 19). Todėl perėjimas nuo sociolingvistinės charakteristikos prie stilistinės charakteristikos yra sąlyginis aspektas grožinės literatūros teksto analizėje.
Straipsnio tikslas – aptarti kalbos etiketo formulių (pasisveikinimo, atsisveikinimo formulių) vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą J. Galsworthy romane “Forsaitų Saga I” ir H. Fielding romane “Bridžita Džouns: ties proto riba”.
Tyrimo aktualumas. Britų rašytojo John Galsworthy romane “Forsaitų saga I” (1922) ir britų rašytojos Helen Fielding romane “Bridžita Džouns: ties proto riba” (1999) skaitytojas supažindinamas su įdomiomis britų kasdieninio gyvenimo situacijomis, subtiliu britišku humoru, ironija (G. Baužytė, 1994, p. 165; L.R. Furst, 2006; K.A. Marsh, 2004; J.L. Slooten, 2006). Pažymėtina, kad pasirinktuose analizei romanuose dominuoja dialogai, britiško humoro specifika, glaudus ryšys su anglų kalba. Todėl galima teigti, kad tokio žanro ir pobūdžio grožinės literatūros kūrinius yra sunku versti.
Straipsnis aktualus, nes keliamas tikslas detaliau aptarti anglų kalbos etiketo formulių dviejų romanų vertimuose.
Tyrimo metodas. Pavyzdžių analizei pasirinktas aprašomasis analitinis metodas. Kalbos etiketo formulių vertimo savitumai pastebimi originalo kalbos ir vertimo kalbos tekste, todėl analizuojamos kalbos etiketo teminės grupės (pasisveikinimo, atsisveikinimo formulės), siekiama aptarti sociokultūrinį konteksto aspektus. 
 
Pasisveikinimo formulių vertimas
 
Pasisveikinimas – viena iš svarbiausių kalbos etiketo teminių grupių. Pasisveikinimo formulėmis nustatoma pašnekovų kontaktas bei apibrėžiami santykiai tarp pašnekovų. Todėl pasisveikinimo formulių valdymas - tai svetimumo išraiškos bei nemokėjimas bendrauti išvengimas. Be to, pasisveikinimai suteikia etiketo toną visam pašnekesiui, savo turiniu išreikšdami situaciją, šnekos akto pašnekovų požymių rinkinį aplinkos oficialumą – neoficialumą. Šios teminės grupės formulės duoda signalą pradėti pokalbį ir nurodo kontakto laiką.
Anglų, ir lietuvių kalbos etiketo teorijoje yra išskiriamos panašios teminės pasisveikinimo grupės (A. Kučinskaitė, 1985; G.Klimovienė 1996). Iš šalies šių stereotipų sugretinimas atrodo tapatus, tačiau vertėjui tenka įžvelgti ir stilistines jų ypatybes, registrą, nes šalia stilistiškai neutralių žodžių yra tokių žodžių, kurių vartojimo sfera ribota. Kartais šį nelengvą uždavinį palengvina pati šnektos akto situacija, jos detalės, jau žinomi pašnekovų požymiai, jų tipas. Be to, ieškant kuo tikslesnio ekvivalento, susiduriama su daugiamačiu vertimo pobūdžiu, akcentuojančiu dvilypį vertėjo vaidmenį (adresato ir siuntėjo) kalbos mokėjimo lygmenį, literatūrinę intuiciją ir pan.
Kalbos etiketo formulės išsirinkimas anglų kalbos etikete vyksta žymiai griežčiau nei lietuvių kalboje. Ieškant ekvivalento bet kokį situacinį dialogo fragmentą vertėjui reikia analizuoti atsižvelgiant į visus faktorius, nulemiančius kalbos etiketo formulių pasirinkimą: pažinties laipsnį, praėjusį laiko tarpą tarp susitikimų, socialinę padėtį, amžių, paros laiką.
Kaip buvo minėta, straipsnyje yra analizuojama dviejų romanų kalbos etiketo formulių raiška, todėl pasisveikinimo teminių grupių dydis ir raiška skiriasi ir dėl to, kad J. Galsworthy romanas "Forsaitų Saga" vaizduoja turtingos anglų šeimos gyvenimą 1886-1920 metų laikotarpiu (G. Baužytė 1994, p.164-165) o H. Fielding “Bridžita Džouns: ties proto riba” – XX amžiaus pabaigos moters kasdieninio gyvenimo peripetijas. Iš dalies tai nulemia skirtingų pasisveikinimo formulių raišką – pateikiant pasisveikinimo formulių dažnumo laipsnį pirmojo kūrinio („Forsaitų Saga“) pasisveikinimo stereotipų seka būtų tokia: „How are you?“ (5 formulės), „Hello“ (3 formulės), „Well“ (2 formulės). Stilistiniu atžvilgiu galime įžvelgti stilių įvairovę, einančią nuo formalaus registro prie familiaraus.
Pati dažniausia ir formaliausia pasisveikinimo formulė – „How are you?“. Pastarosios formulės vertimo analizę atliksime ir kalbinimo teminėje grupėje, nes pagrindinis jos reikšmės atspalvis verčia ją priskirti kalbinimo formulėms. Romane „Forsaitų Saga“ kalbos etiketo vienetas "How are you?" yra pagrindinė pasisveikinimo formulė.
B.Piesarsko „Didžiajame Anglų - lietuvių kalbų žodyne“ pateikiamas toks vertimo variantas: „How are you?“ – „Kaip gyvuojate/einasi?“; „Kaip jaučiatės?“ (B. Piesarskas, 1998, p.441). Tačiau vertėja, atsižvelgdama į šios formulės vartojimą kontakto pradžioje bei norėdama pabrėžti komunikacinį ekvivalentiškumo lygmenį formulę „How are you“ sukonkretina ir išverčia ekvivalentu „Sveiki“. Pvz..:
1) „How are you?" Just a minute. Sit down, won't you?“ (J. Galsworthy, 1956, p. 63).
- Sveiki. Tuojau baigsiu. Gal prisėsit? (J. Galsworthy, 1981, p.335).
2) "How are you. Mr. Bosinney?" he said, holding out his hand „You’ve been spending money pretty freely down here, I should say." (J. Galsworthy, 1956, p. 275).
- Sveiki, misteri Bosini, - tarė jis, duodamas ranką. - Matau, kad pinigų apdailai nepagailėta. (J. Galsworthy, 1981, p.179).
Formulės „How are you?“ vertimo ekvivalentas „Sveiki“, atrodo, tiksliai atspindi situaciją, tačiau galime pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: kalbos formulė „How are you?“ priklauso formaliam registrui, o „Sveiki“ - familiariam. Todėl šis vertimo vienetas patiria stilistinius nuostolius.
Kita familiari pasisveikinimo formulė „Hello“ romane „Forsaitų saga“ į lietuvių kalbą perteikiama dvejopai: familiaria pasisveikinimo formule „Sveiki“ ir jaustuku „O“. Šį skirtingą vertimo pobūdį, matyt, sąlygojo nevienoda šnekos akto situacija. Plg. :
1) „"Hello". Warmson, any dinner for me, d'you think?" “ (J. Galsworthy, 1956, p. 69).
- Sveiki. Vormsonai, pietūs jau manęs laukia, ar ne? (J. Galsworthy, 1981, p. 340).
2) „"Hello". Soames! Have a muffin?“ (J. Galsworthy, 1956, p. 69).
- O, Somsas! Nori bandelės? (J. Galsworthy, 1981, p. 301).
Pirmuoju atveju „Hello“ leksinis ekvivalentas „Sveiki“ atspindi pasisveikinimo ritualo pradžią. Stilistiniu atžvilgiu abi formos „Hello“ – „Sveiki“ turi vienodą familiarumo atspalvį. Antruoju atveju formulės „Hello“ vertime pasisveikinimo situaciją nustelbia emocinis nustebimo atspalvis, nulemiantis leksinę vertimo transformaciją. Todėl galime teigti, jog vertėja pabrėžia ekvivalentinį situacijos apibūdinimo lygmenį.
Visiškai skirtinga pasisveikinimo teminė grupė romane „Bridžita Džouns: ties proto riba“. Visų pirma ji yra platesnė ir pasižymi gausesne ir įvairesne raiška, tačiau romane taip pat išsiskiria trys pagrindinės pasisveikinimo formulių grupės: „Hi“ (5 formulės), „Hello“ (4 formulės), „Afternoon“ (l formulė). Kaip buvo paminėta, romane yra vaizduojama šiuolaikinės moters drama, todėl nenuostabu, jog visos trys kalbos etiketo formulės yra familiaraus registro.
Dažniausia romano pasisveikinimo formulė „Hi“ kaip tik priklauso šiam registrui. Todėl vertėjos parinktas stilistiškai familiarus ekvivalentas „labas“ puikiai atspindi kontakto situaciją pašnekovus ir stilių. Štai keletas pavyzdžių:
1) „Bridget, hi! I was just ringing to say in the potty! In the potty!“ (BJ, p. 11).
- Labas, Bridžita! Paskambinau tik pasakyti, kad į puoduką! Į puoduką! (BDŽ, p. 15).
2) „'Hi. hi'“,  she said, kissing us all, sitting down and gesturing to the waiter for glass“ (BJ, p. 44).
- Labutis, labutis, - pasakė mums, visas išbučiuodama, sėsdama prie stalo ir
ženklu rodydama padavėjui atnešti taurę. (BDŽ, p. 20).
Antrajame pavyzdyje, draugiškų pokalbių atmosferoje, du kartus pasikartojančiai pasisveikinimo formulei „Hi, hi“ vertėja parinko ekvivalentą „labas“ su malonine priesaga „-utis“, pabrėžiančia teigiamą emocinį atspalvį bei šiltą, intymų bendravimo pobūdį.
Familiari anglų kalbos pasisveikinimo formulė „Hallo“ („Hello“, „Hullo“) anglų jaunimo tarpe yra laikoma viena tinkamiausių ir labiausiai vartojamų stereotipų susitinkant (Oxford Dictionary of English, 2003, p. 784). Todėl nenuostabu, kad H. Fielding romane ji pasitaiko gana dažnai. Įprasčiausias ir anglų ir lietuvių kalbų žodyne kalbos etiketo vieneto „Hello“ ekvivalentas yra „Sveikas“ (B. Piesarskas, 1998, p. 424). Tačiau romane, esant dvejopoms aplinkoms (oficialios ir neoficialios) ir pašnekovų santykių tipo priešpriešai, vertėja formulę „Hello“ išverčia dvejopai: oficialios aplinkos atveju „Hello“ ekvivalentas yra neutralaus stiliaus pasisveikinimas „Laba diena“, neoficialios – „Sveika“ ir „Labas“. Kad būtų akivaizdžiau, pailiustruosime šį teiginį pavyzdžiais:
1) „"Hello. I'm DI Kirby", he said, without looking at us. He stared at the printouts for a white, then up at me, raising his eyebrows.“ (BJ, p. 356).
- Laba diena. Aš detektyvas inspektorius Kirbis, - pasakė jis, nepakeldamas akių į mus. Kurį laiką jis tyrinėjo lapus, paskui pažvelgė į mane, pakėlęs antakius (BDŽ, p. 337).
2) "Oh, hello, darling, guess what?" My mother. Obviously I had to get at cigarette. (BJ, p. 182).
- O. Sveika. meilute, žinai ką? - pakartojo ji. Akivaizdu, jog tuoj pat teko susirasti cigaretę. (BDŽ, p. 173).
Neutrali anglų kalbos pasisveikinimo formulė „Afternoon“ (sutrumpinta „Good afternoon“ formulė) yra vartojama ir familiaraus stiliaus atveju, ir susitinkant mažai pažįstamus pašnekovus. Nors realiose gyvenimo situacijose, ši pasisveikinimo formulė yra vartojama gana dažnai, tačiau H. Fielding romane rastas tik vienas pavyzdys.
Pasisveikinimo formulės „Afternoon“ pavartojimo atvejis įdomus tuo, kad jo vertimo ekvivalentas neatspindi kalbos etiketo formulėje esančio antros pusės paros laiko reikšmės atspalvio. Vertėjai labiau rūpėjo parodyti draugiškus pašnekovų tarpusavio santykius ir bendrą viso teksto stilistinę, registrinę ir emocinę charakteristiką. Pvz.:
"Afternoon. Bridget!" it was Una appearing as if from nowhere with a plate of boiled egss. (BJ, p. 44).
- Labutis. Bridžita! - tarsi iš niekur pasirodė Una su lėkšte virtų kiaušinių rankose (BDŽ, p. 139).
Pasisveikinimus gali lydėti stereotipai, pabrėžiantys susitikimo su draugais ar senais pažįstamais malonumą. H. Fielding romane taip pat galima išskirti grupę pasisveikinimo formulių, susidedančių iš jaustuko, kreipinio ir po jo ar prieš ji einančio malonumą, nustebimą išreiškiančio stereotipo. Šiuo atveju jaustukai: „Hey“; „So“; „Ah“ gali pakeisti pasisveikinimo formules, nes išreiškia susitikimo nustebimą, džiaugsmą, norą atkreipti dėmesį. Tačiau tokios jaustuko ir kreipinio kombinacijos gali būti vartojamos tarp artimų draugų; senosios kartos adresatui jos skambės vulgariai. Kad būtų aiškiau pailiustruosime ši teiginį pavyzdžiu:
„Vile Richard got to his feet brushing the grass off him. „Hey, good to see you. Bridget“, he said with a grin. (BJ, p.267).
Bjaurybė Ričardas atsistojo ir ėmė valytis nuo kelnių žoles.
- Ei, Bridžita, smagu tave matyti - tarė jis ir nusišiepė (BDŽ, p. 250).
Lietuviškame vertime galime pastebėti sakinio struktūros pakeitimų. Vertėja po jaustuko atkelia kreipinį tuo sustiprindama nustebimo įspūdį, o vienas iš stereotipinės frazės „Good to see you“ leksinių vienetų „Good“ sukonkretinamas lietuvišku atitikmeniu „Smagu“, atskleidžiančių Bridžitos ir Ričardo tarpusavio santykių subtilumą.
Gretinant pasisveikinimo teminės grupės formules H. Fielding ir J. Galsworthy romanuose, paaiškėjo, jog nepaisant nacionalinio mandagumo posakių kolorito, visoms anglų kalbos pasisveikinimo formulėms (jų yra 22) perteikti rasti lietuviški ekvivalentai. Ieškodamos atitikmenų, vertėjos daugiau atsižvelgia į šnekos akto situacijos pobūdį ir pašnekovų santykių tipą nei į denotatines žodžių reikšmes. Todėl angliškų pasisveikinimo formulių vertimuose pastebimi pragmatinės reikšmės nuostoliai: formalaus registro štampai keičiami familiariais arba neutralūs keičiami familiariais. Galime teigti, jog vertėjos stengėsi išlaikyti bendrą romanų stilistinę, registro charakteristiką, orientuotą į draugiško šeimyninio bendravimo aplinką. Šios aplinkos persvara prieš oficialiąją rodo dažniausiai vartojamos pasisveikinimo formulės „Hello“ raiška abiejų romanų šnekos aktų struktūroje.
 
 Atsisveikinimo formulių vertimas
 
Atsisveikinimas - tai baigiamoji bendravimo situacija. Todėl šios situacijos kalbos etiketo priemonių raiška - baigiamosios atsisveikinimo replikos.
Atsisveikinimo formules galima priešinti pasisveikinimo formulėms. Šioms savo leksine reikšme besiskiriančioms formulėms (pasisveikinimams ir atsisveikinimams) būdingos kai kurios bendros (ypač anglų kalbos etikete) formulės.
Atsisveikinimo formulių mikrosistema ženkliai, bet kartu ir netiesiogiai, atspindi socialinius pašnekovų santykius. Pašnekovų, taip pat ir vertėjų atsisveikinimo formulių pasirinkimą labiausiai sąlygoja pašnekovų pažinties laipsnis („tu – jūs“ santykiai) ir oficiali - neoficiali aplinka. Tiek pat svarbūs ir lygiareikšmiai yra kiti atsisveikinimo formulių pasirinkimo faktoriai: lytis, socialinis statusas, amžius, pašnekovų bendravimo tonacija.
Ir anglų, ir lietuvių kalbos etiketo teorijoje atsisveikinimo teminės grupės pasižymi gausia raiška (G. Čepaitienė, 2007, p.114). Šioje teminėje grupėje, kaip ir pasisveikinimuose, dažnai kiekviena formulė žymi tam tikrą (formalų, neutralų, neformalų) registrą, apsunkinanti vertėjo darbą ieškant panašaus registro ar stiliaus ekvivalento. Todėl abiejų romanų atsisveikinimą teminių grupių raiška ir stilių įvairovė skiriasi.
Kaip buvo minėta, J. Galsworthy romanas vaizduoja herojų gyvenimą 1886-1920 metų laikotarpiu, o H. Fielding romanas - šiuolaikinę, kasdieninę, daugiau orientuotą į šnekamąją, buitinės kalbos kasdienybę. Iš dalies tai nulemia skirtingų atsisveikinimo formulių raišką. Pateikiant atsisveikinimo formulių dažnumo laipsni H. Fielding romane atsisveikinimo stereotipų seka būtų tokia: „Bye“, (5 formulės), „Ciao“ (1 formulė), „Good bye“ (1 formulė).
Stilistiniu atžvilgiu galime įžvelgti šnekamojo stiliaus arba neforma1aus registro dominavimą H. Fielding romane formulė „Bye“ yra pagrindinė atsisveikinimo formulė. Anglų kalbos etikete šis stereotipas dažniausiai vartojamas jaunimo. Knygoje „Conversational formulas“ rašoma: „stereotipas 'Bye' gali būti vartojamas šnekant su artimais draugais. Esant pašnekovų asimetrijai ji skambės vulgariai (Conversational formulas; 1995, 17). Iš tikrųjų, romano herojai, vartojantys šią formulę, jauni, artimai bendraujantys pašnekovai. Vertėja, atsižvelgdama į tai, jog formulė „Byee“ priklauso šnekamajam stiliui, bei į emocinį romano epizodą, bendravimo situaciją tiksliai parenka vertimo ekviva1entą „Ikii“ pasižymintį tuo pačiu šnekamuoju stiliumi. Taip išlaikoma bendra viso teksto stilistinė, registrinė charakteristika. Pvz.:
1) „Oh, I don't know, darling. It’s just an idea. Anyway must whizz. Byee!“ (BJ, p. 8).
- Ak, meilute, dar nežinau Kol kas tik svarstom. Na tai ką, turiu bėgti! Ikiiii! (BDŽ, p. 44).
2) „OK, must run. Love you! Byeee! she was saying into her mobile“ ( BJ, p. 44).
- Okei, turiu bėgti. Laimingai! Ikiii - sučiulbo į savo mobilųjį (BDŽ, p. 44).
Tačiau sąlygojant skirtingai šnekos akto situacijai: „pašnekovų asimetrijai“ oficialesnei aplinkai, ta pati atsisveikinimo formulė „Bye“ turi kitą, neutralaus stiliaus ekvivalentą „Sudie“. Šios formulės reikšmė turi išsiskyrimo ilgesniam ar visam laikui reikšmės atspalvį. Pvz.:
 „"Richard". I said grandly. "That, I’m afraid, is like the kettle calling the frying pan dirty bottom. Except that I haven’t got a dirty bottom because I don't take drugs. Not like you. Anyway, I'm not coming back. Bye.“ (BJ, p. 355).
- Ričardai. - didingai ištariau. – Deja, turiu pranešti, jog tai tas pats, kaip puodui šaukti, jog katilas juodas. Tik aš nesu juoda, nes narkotikų nevartoju. Kitaip negu tu. Šiaip ar taip į darbą nebegrįšiu. Sudie (BDŽ, p. 336).
Atsisveikinimo formulės „Bye“ vertimo ekvivalente galime pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: stilistiniu atžvilgiu ženkli (familiari) originalo kalbos formulė pakeičiama neutralia. Vertėja labiau atsižvelgia į situacijos apibūdinimo ekvivalentiškumo lygmenį.
Visiškai kitokia atsisveikinimų teminė grupė romane „Forsaitų saga“. Visų pirma, ji yra platesnė: pasižymi gausesne raiška. Tačiau čia taip pat galime išskirti tris pagrindines atsisveikinimo formulių grupes: „Good-bye“ (8 formulės), „Good-night“ (5 formulės), „Good Morning“ (1 formulė). Priešingai nei H. Fielding romane, šios formulės, išskyrus paskutiniąją „Good Morning“, yra neutralaus stiliaus. Todėl galime teigti, jog kūrinyje dominuoja neutralaus stiliaus formulės, papildomos viena oficialaus stiliaus formule „Good Morning“.
Dažniausia abiejų romanų atsisveikinimo formulė „Goodbye“ tinka bet kokioje (ir oficialioje, ir neoficialioje) situacijoje, susijusioje su atsisveikinimu. Anglų kalbos etikete taip pat pripažįstama, jog „Goodbye“ vartojamos dažniau nei kitos atsisveikinimo formulės. J. Morgan rašo: „'Goodbye' yra priimtinesnė atsisveikinimo formulė nei 'Bye-bye' “ (J. Morgan, 1996, p.85). Kartais stereotipas „Goodbye“ papildomas posakiais, sukonkretinančiais kitą susitikimą. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos formulė „Iki rytojaus“ atitinka anglų kalbos ekvivalentą „Goodbye, until tomorrow“, o formulė „Iki greito susitikimo“ atitinka vertimo ekvivalentą „Till next time“. Prie šios grupės galima priskirti formulę „See you later“ („tomorrow“, „next week“ ir t. t.) nors ji ir turi žemo stiliaus atspalvį. Pvz.:
„Shall I come round tomorrow, no wait. I'm playing five-a-side-Thursday?“
 „Er ... yes“, I said.
„Great, see you about eight o'clock“ (BJ, p. 120).
Klausyk, gal aš rytoj užeisiu, ne, pala, rytoj aš užimtas ... gal ketvirtadienį?
 - Ėėė ... gerai, -atsakiau.
- Puiku, tai apie aštuntą. Iki. (BDŽ, p. 117).
Šis atsisveikinimo vertimo ekvivalentas įdomus tuo, kad po laiką patikslinančios formulės šnekos akto originale nėra atsisveikinimo formulės, atitinkančios formaliąją lietuvių kalbos formulę „Iki“. Todėl galime daryti išvadą, jog vertėja patikslina atsisveikinimo situacijos kontakto nutraukimą ir daro leksinį atsisveikinimo formulės „Iki“ įterpimą.
Nė viena atsisveikinimo formulė nepasižymi tokia gausa vertimo ekvivalentų, kaip formulė „Goodbye“. Aštuoniuose „Goodbye“ formulėse galime išskirti penkis skirtingus vertimo ekvivalentus. Beje, jie orientuoti į dviejų stilių lygmenis: neutralųjį ir familiarųjį. Familiariame stiliuje formulė „Goodbye“ atitinka būdvardžio „Sveikas/a“ junginius: „Lik sveika(s)“, „Likit sveika(s)“. Pastarosios formulės nėra dažnai vartojamos, tačiau yra vartojamos senosios kartos romano herojų. Pvz.:
„ 'Well, then - Sunday,' be murmured: 'Good-bye' She put her cheek fowarwaed for him to kiss.
"Good- bye," he said again (J. Galsworthy, 1956, p. 398).
- Na tai.... iki sekmadienio, - pasakė jis.
- Likit sveika.
Ji atkišo jam skruostą pabučiuoti.
- Likit sveika, - pakartojo jis. (J. Galsworthy, 1981, p. 266).
Neutraliame stiliuje atsisveikinimo formulė „Good-bye“ atitinka keturias skirtingas lietuvių kalbos formules: „Iki pasimatymo“; „Sudie“; „Viso labo“; „Viso gero“. Visos jos geros ir vartotinos. Tačiau atsisveikinimo situacijose paminėta atsisveikinimo formulė atspindi subtilius pašnekovų santykius bei įvairiai susiklosčiusias šnekos aktų aplinkybes. Plg. šiuos pavyzdžius:
1) „"Then, good-bye. " He held out his hand Bossiney didn't take it“ (J. Galsworthy, 1956, p. 276).
- Tai iki pasimatymo. Jis ištiesė ranką, tačiau Bosinis nepaspaudė jos (J. Galsworthy, 1956, p. 80).
2) „Jolyon got up.
"Good-bye," he said curtly. "Good-bye," returned Soames. (J. Galsworthy, 1956, p. 64).
Džolionas atsistojo:
- Viso labo, - sausai ištarė jis.
- Viso labo, - atsakė Somsas (J. Galsworthy, 1956, p. 336).
Pirmasis vertimo ekvivalentas „Iki pasimatymo“, adresuotas pašnekovui, turi tam tikrą šiltumo atspalvį. Antrasis vertimo ekvivalentas „Sudie“ šioje šnekos akto situacijoje vartojamas giminaičių tarpe ir adresuotas senyvo amžiaus tetoms. Ir pagaliau, trečiasis „Viso labo“ pavartotas tarp giminaičių, tačiau turi neigiamą emocinį atspalvį bei atspindi šaltų įtemptų santykių gamą. Remiantis šiais pavyzdžiais, galima daryti išvadą, jog versdama formulę „Goodbye“ vertėja labiausiai atsižvelgia į pašnekovų pažinties laipsnį bei šnekos akto situaciją, ir tai sąlygoja tokią gausią ir įvairialypę vertimo ekvivalentų raišką.
Ir anglų, ir lietuvių kalbos etikete atsisveikinimo formulė „Goodnight“ išreiškia ne vien palinkėjimą einant nakties poilsio, bet ir išsiskyrimą vėlai vakare. Tokiu būdu jie atitinka lietuvių kalbos ekvivalentus: „Labanakt“; „Labos nakties“ arba „Viso“. Pvz.:
'Good-night, my boy'  said James at his bedroom door .
'Good-night, father,' answered Soames (J. Galsworthy, 1956, p. 44).
- Labos nakties, vaikeli, - tarė Džeimsas prie savo miegamojo durų.
- Labos nakties, tėte, - atsiliepė Somsas (J. Galsworthy, 1956, p. 319).
Skirtingai nei lietuvių kalbos etikete, kuriame neegzistuoja vienodų formulių, vartojamų pasisveikinant ir atsisveikinant anglų kalbos etikete yra trys stereotipai: „Good morning“; „Good afternoon“; „Good evening“, vartojami abiejose situacijose. Be to, laiko reikšmės atspalviai taip pat išlieka tie patys kaip ir pasisveikinimo atveju. Kad būtų akivaizdžiau, pailiustruosime ši teiginį pavyzdžiu:
„"Good-morning, then", said old Jolyon, and they parted“ (J. Galsworthy, 1956, p. 202).
-Tada viso labo. - pasakė senasis Džolionas, ir jie išsiskyrė (J. Galsworthy, 1981, p. 21).
Atsisveikinimo formulė „Good morning“ ir kitos šios grupės formulės „Good afternoon“; „Good evening“ yra ekvivalentiškos lietuvių kalbos stereotipams „Viso gero“; „Viso labo“. Vertimo ekvivalentas „Viso labo“ tiksliai atspindi situaciją, tačiau galime pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: kalbos formulė „Good morning“ prik1auso formaliam registrui, o „Viso labo“ – neutraliam. Todėl šis vertimo vienetas išreiškia nežymius stilistinius nuostolius.
Anglų ir lietuvių kalbos etikete atsisveikinimo replikas - reakcijas dažniausiai
atitinka pirmines formules, replikas - stimulus. Pvz.:
„"Good-night, my boy, " said James at bis bedroom door.
"Good-night... father, " answerwed Soames“ (J. Galsworthy, 1956, p. 44).
- Labos nakties, vaikeli, - tarė Džeimsas prie savo miegamojo durų.
- Labos nakties, tėti, -atsiliepė Somsas ((J. Galsworthy, 1981, p. 319).
Ang1ų ir lietuvių kalbos etikete susitikimo malonumą įprasta išreikšti ne vien pasisveikinimo situacijoje, bet ir atsisveikinant. Pvz.:
"Oh, nothing, er, just, um, well, nice to see you!" He hesitated. Well ... nice to see you again". Then he gave an attempt at a smile turned and started to walk off (BJ, p. 215).
- A, nieko, ee ... tik žinai, na, malonu buvo pasimatyti. - Jis padvejojo. - Na tai... dar kartą. malonu buvo pasimatyti, - tada pamėgino nusišypsoti, apsisuko ir pradėjo eiti tolyn (BDŽ, p. 258).
Anglų kalbos etikete šiai atsisveikinimo formulei būdinga pilnoji gramatinė būtojo laiko forma „It was nice to see you“. Kaip matome, būtojo laiko gramatinės raiškos pavyzdžio formulėje nėra. Tačiau šios formulės pavartojimas kontakto pabaigoje verčia vertėją kompensuoti ši gramatinių priemonių stygių įterpiant vertimo ekvivalento vienetuose veiksmažodi „buvo“.
Gretinant abiejų romanų anglų kalbos atsisveikinimo formules ir jų vertimo ekvivalentus, pastebėta, jog nepaisant mandagumo posakių nacionalinio kolorito pasižyminčio anglų kalboje santūrumu, griežtumu ir lakoniškumu, visoms anglų kalbos atsisveikinimo formulėms (jų yra 24) rasti lietuviški ekvivalentai. Perteikiant atsisveikinimo stereotipus į lietuvių kalbą, vertėjos labiausiai atsižvelgia į pašnekovų pažinties laipsnį bei skirtingai susiklosčiusias šnekos akto situacijos aplinkybes. Todėl vertimo ekvivalentuose galime pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: familiaraus ir formalaus registro formulės keičiamos neutraliomis. Kartais vertėjos, sąlygojamos situacijos apibūdinimo ekvivalentiškumo lygmens, patikslina atsisveikinimo situacijos kontakto nutraukimą ir atlieka leksinių elementų įterpimus.
 
Išvados
 
1.             Straipsnyje aptariant atsisveikinimo, atsisveikinimo formulių  vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą analizei J. Galsworthy romane “Forsaitų saga” ir H. Fielding romane “Bridžita Džouns: ties proto riba” buvo pastebėta, kad kalbos etiketo kaip kalbinės universalijos turinys yra kultūriškai specifiškas sietinas su teksto šnekamojo stiliaus išlaikymu.
2.             Gretinant pasisveikinimo teminės grupės originalo ir vertimo formules, buvo pastebėta, kad nepaisant nacionalinio mandagumo posakių kolorito, visoms anglų kalbos pasisveikinimo formulėms (iš viso 22) pateikti rasti lietuviški ekvivalentai. Ieškodamos atitikmenų vertėjos daugiau atsižvelgė į šnekos akto situacijos pobūdį ir pašnekovų santykių tipą nei į denotatines žodžių reikšmes. Todėl angliškų pasisveikinimo formulių vertimuose galima pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: formalaus ir neutralaus registro štampai buvo pakeisti familiariais.
3.             Romanų atsisveikinimo formulėms (iš viso 24) vertėjos sugebėjo rasti vertimo ekvivalentus. Perteikdamos atsisveikinimo stereotipus į lietuvių kalbą, vertėjos labiausiai atsižvelgė į pašnekovų pažinties laipsnį bei skirtingai susiklosčiusias šnekos akto aplinkybes. Todėl vertimo ekvivalentuose galima pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: familiaraus ir formalaus registro formulių pakeitimą neutraliomis. Tai pat pastebėta, kad buvo atlikti leksinių elementų įterpimai dėl atsisveikinimo situacijos kontakto nutraukimo, situacijos apibūdinimo ekvivalentiškumo lygmens.
4.             Pažymėtina, kad kalbos etiketo formulių pateikimo tikslumas priklauso nuo vertėjo/s – jis/ji turi gerai reflektuoti kalbų gramatinius tipus, kultūrinę specifiką, gerai išmanyti abiejose sistemose (anglų ir lietuvių) esantį kalbos stereotipų fondą, mokėti parinkti tikslius ekvivalentus, stengtis kūrybiškai perteikti jų registrinius, stilistinius atspalvius.
 
Literatūra ir šaltiniai
1.       Ambrasas-Sasnava K., 1984, Vertimo tyrinėjimai. Vilnius: Mokslas.
2.       Armalytė O., Pažūsis L., 1990, Vertimo teorijos pradmenys: (mokymo priemonė). Vilnius: Vilniaus universitetas.
3.       Baužytė G., 1994, Džonas Golsvortis. XX amžiaus vakarų literatūra. I dalis. 1900-1945. Vilnius.
4.       BJ - Fielding H., 2000, Bridget Joanes: on the Edge of Reason.
5.       BDŽ- Fielding H., 2002, Bridžita Džouns: ties proto riba. Vertė Rasa Drazdauskienė. Vilnius.
6.       Bell R. T., 1994, Translation and translating: theory and practice. London and New York:Longman.
7.       Conversational formulas. Kaunas. 1995.
8.       Čepaitienė G., 2007, Lietuvių kalbos etiketas: semantika ir pragamatika.Šiauliai.
9.       Drazdauskienė M. L., 1983, Uses of English and Style in Language. Vilnius.
10.    Furst L.R., 2006,The Ironic Little Dark Chasms of Life: Narrative Strategies in John Galsworthy's Forsyte Saga and Thomas Mann's Buddenbrooks. Literature Interpretation Theory, Apr-Jun2006, Vol. 17 Issue 2, p. 157-177.
 
11.    Galsworthy J., 1956, Forsyte saga. Moskva.
12.    Galsworthy J., 1981,  Forsaitų saga I. Vertė Irena Balčiūnienė, Valentina Churginaitė. Vilnius.
13.    Gass S.M., Lefkowitz N., 1995, Varieties of English. The University of Michigan Press.
14.    Goffman E., 1981, Forms of Talk. Oxford.
15.    Gudavičius A., 2000, Etnolingvistika. Šiaulių universitetas.
16.    House J., Blum – Kulka S., 1986, Introduction. Interlingual and Intercultural Communication. Eds. J. House and S. Blum - Kulka. Tuebingen,
17.    Klimovienė G., 1996, Anglų kalbos etiketas. Kaunas.
18.    Kučinskaitė A., 1985, Lietuvių kalbos etiketas. Vilnius.
19.    Masaitienė D., 1996, Apie vertimo ekvivalentiškumą. Darbai ir dienos. Nr.2 (11).
20.    Marsh, K. A, 2004. Contextualizing Bridget Jones.   http://bridgetarchive.altervista.org/contextualizing.htm. Prieiga per internetą. 2007- 08-26.
21.    Morgan J., 1996. Debrett's New Guide to Etiquette and Modem Manners. London.
22.    Ovčinikovas, V. V., 1982. Ąžuolo šaknys: Įspūdžiai ir mintys apie Ang1iją ir ang1us. Vilnius.
23.    Oxford Dictionary of English, 2003, Oxford University Press.
24.    Piesarskas B., 1998, Didysis anglų – lietuvių kalbų žodynas.Vilnius: Alma littera.
25.    Sifianou M., 1992, Politeness Phenomena in England and Greece. Oxford.
26.    Slooten, J. L., 2006, A Truth Universally (Un)Acknowledged: Ally McBeal, Bridget Jones's Diary and the Conflict between Romantic Love and Feminism. http://bridgetarchive.altervista.org/unacknowledged_truth.htm. Prieiga per internetą. 2007- 08-26.   Župerka K., 1997. Stilistika. Šiauliai.
27.    Ступин Л., Игнатьев К., 1980,Современный английский этикет. Ленинград.
28.    Формановская Н.И.,Русский речевой этикет: Лингвистический и методический аспекты.Москва, 1982.
29.    Швейцер А. Д., 1988, Языковые и внеязыковые аспекты перевода. Москва: Наука.
 
 
 
Translation of greetings' and parting formulas inTO the lithuanian language (according to  J. Galsworthy's novel “The Forsyte Saga” and H. Fielding's novel “Bridget Jones: on the edge of Reason“)
 
Aurimas Nausėda, Daiva Varapickaitė
 
Summary
 
Translation of language etiquette formulas is a complicated process because of the country’s cultural tradition, social situations, peculiarities of social communication functions.
The article discusses translation of greetings’ and  parting formulas from English to Lithuanian in the J. Galsworthy's novel “The Forsyte Saga“ and H. Fielding’s novel “Bridget Joanes: on the Edge of Reason“.
It has been noticed that despite national politeness terms’ colouring, the translators found the Lithuanian equivalents for all English greeting formulas. While searching for the equivalents of greetings’ formulas, the translators paid more attention to the nature of the speech act situation and intelocutors relations’ type than to the denotational meanings of the words in both novels. Therefore in the translation of the English greeting formulas the pragmatic meanings’ change can be noticed: the formal and neutral register stamps have been changed to formal ones.
In the translation of the parting formulas’ equivalents, the loss of pragmatic meaning has been noticed due to interlocutors relations’ levels in the texts of the chosen for analysis novels in. In the translation of the novel “Bridget Joanes: on the Edge of Reason“ parting formulas were chosen according to the same colloquial style.
It is claimed that translation of language etiquette formulas in the fiction text is related to translator’s ability to feel the language etiquette; understand stereotypes’ fund, existing in the Lithuanian and English languages’ system, ability to choose the appropriate equivalents and to seek creatively convey their register, stylistic undertones.  
 
Keywords: language etiquette formulas, greetings, parting
Kalbos etiketo formulių vertimas J. Galsworthy romano „Forsaitų saga“ ir H.Fielding romano „Bridžita Džouns: ties proto riba” vertimuose į lietuvių kalbą
 
Aurimas Nausėda, Daiva Varapickaitė
 
Santrauka
 
Kalbos etiketo formulių vertimas yra sudėtingas procesas dėl šalies kultūrinės tradicijos, socialinių situacijų, socialinių bendravimo funkcijų savitumo.
Straipsnyje aptariami pasisveikinimo, atsisveikinimo formulių vertimai iš anglų kalbos į lietuvių kalbą J. Galsworthy romane “Forsaitų saga ” ir H. Fielding romane “Ties proto riba”.
Buvo pastebėta, kad nepaisant nacionalinio mandagumo posakių kolorito, visoms anglų kalbos pasisveikinimo formulėms rasti lietuviški ekvivalentai. Ieškodamos atitikmenų vertėjos daugiau atsižvelgė į šnekos akto situacijos pobūdį ir pašnekovų santykių tipą nei į denotatines žodžių reikšmes abiejuose romanuose. Todėl angliškų pasisveikinimo formulių vertimuose galima pastebėti pragmatinės reikšmės nuostolius: formalaus ir neutralaus registro štampai buvo pakeisti familiariais.
Atsisveikinimo formulių vertimo ekvivalentuose buvo pastebėtos pragmatinės reikšmės nuostoliai dėl pašnekovų pažinties laipsnio pasirinktų analizei romanų tekstuose. Romano “Ties proto riba” vertime atsisveikinimo formulės buvo parinktos panaudojant adekvatų šnekamosios kalbos stilių.  
Teigiama, kad kalbos etiketo formulių vertimas grožinės literatūros tekste yra sietinas su vertėjo sugebėjimu jausti kalbos etiketą, gerai išmanyti anglų ir lietuvių kalbų sistemose esantį kalbos stereotipų fondą, sugebėjimu parinkti tikslius ekvivalentus, stengtis kūrybiškai perteikti jų registrinius, stilistinius atspalvius.
 
Reikšminiai žodžiai: kalbos etiketo formulės, pasisveikinimai, atsisveikinimai

Nariams

Naujienlaiškis