Meninio vertimo problemos: Straipsnių rinkinys / Sudarė Eugenijus Matuzevičius, Arvydas Valionis. Vilnius: Vaga, 1980. - 502 p.

TURINYS
 
Pratarmė                                                                                                                                                              5
 
I
 
VYTAUTAS VISOCKAS. Vertimų medžio šaknys ir metūgės                                                                                 7
KAZYS AMBRASAS-SASNAVA. Lietuvių vertimo teorijos užuo­mazgos                                                                63
HENRIKAS ZABULIS. Antikos ypatumai lietuviškuose vertimuose>>                                                                 85
DALIA VABALIENĖ. Eilėdara vertimo problematikoje >>                                                                                   111
VALDAS PETRAUSKAS. Teksto analizė ir sintezė >>                                                                                         131
IRENA BALČIŪNIENĖ. Citatos ir aliuzijos vertimuose (Iš ang­lų kalbos) >>                                                       147
EUGENIJUS MATUZEVIČIUS. Pirmieji ledai pralaužti... (Apie literatūrą vertimo klausimais lietuvių kalba)>>    159
 
II
 
ELZĖ GALNAITYTĖ. Raiškusis V. Lenino raštų žodis lietuviškai                                                                           168
ZITA ŠIMĖNAITĖ. Žvilgsnis į „Pakeltos velėnos" frazeologizmų vertimus>>                                                      183
TATJANA ROSTOVAITĖ. Žibutės tiglyje, arba hibridiniai vaisiai (Apie rusų tarybinės poezijos vertimą) >>      200
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Jurgis Baltrušaitis gimtąja kalba                                                                                  226
ARVYDAS VALIONIS. Poetinės „Žvaigždyno" platumos>>                                                                                 233
ANTANAS MASIONIS, LILIJA KUDIRKIENĖ. Dauguvos krašto poezija (Apie „Varpų" antologiją)                       245
KĘSTUTIS NASTOPKA. Aleksandras Čakas lietuviškai                                                                                         252
HALINA KOBECKAITĖ. Nacionalinis koloritas ar balastas? (Ver­timai iš tiurkų kalbų) >>                                      257
JUOZAS PIKČILINGIS. V. Šukšino apsakymai lietuvių kalba >>                                                                          268
DANUTĖ KRIŠTOPAITĖ. Apie rusų liaudies pasakų vertimus                                                                               280
 
III
 
VYTAUTAS KUBILIUS. Du nusilenkimai persų lyrikai (Omaro Chajamo „Rubajatai" ir Hafizo „Gazelės")              298
VALDAS PETRAUSKAS. Trys pažintys su Stendaliu („Raudona ir juoda")                                                           308
ALGIS KALĖDA. Kelias į skaitytojo vaizduotę (A. Mickevičiaus kūrybos vertimai)                                               329
RAMINTA GAMZIUKAITĖ-MAŽIULIENĖ. „Užburto kalno" atbūrimas>>                                                              344
LAIMA RAPŠYTĖ. Frazeologizmų vertimo bėdos (Iš prancūzų kalbos) >>                                                         367
TATJANA ROSTOVAITĖ. Kriokliai ir lapų šlamėjimas (P. Nerudos poezija) >>                                                   376
STASYS SKRODENIS. Kaip „Kalevala" prabilo lietuviškai                                                                                     384
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Poezija - viltis ir meilė (V. Nezvalo poezija)                                                                 392
 
IV
 
MOTIEJUS MIŠKINIS. Susižavėjimas ir supratimas (Apie rusų klasikos vertimus) >>                                         399
EUGENIJUS MATUZEVlČlUS. Poetinio vertimo pamokos (A. Venclovos „Artimi balsai")                                       406
BIRUTĖ MASIONIENĖ. Salomėja Nėris - rusų klasikinės prozos vertėja >>                                                       413
DOMINYKAS URBAS. Iš vertėjo patirties (F. Rable vertimas)                                                                            426
EDVARDAS VISKANTA. „Karas ir taika" lietuviškai >>                                                                                        434
VLADAS ŠIMKUS. Kukli, bet įnoringa mūza (Apie poezijos vertimą) >>                                                              439
SIGITAS GEDA. Kaip prišaukti svetimą dvasią (Apie poezijos vertimą)                                                               448
MARINA BAUBLIENĖ. Pirmosios meilės teise... (Vertėjas A. Churginas) >>                                                      451
ALEKSANDRAS ŽlRGULYS. Didelis įnašas į verstinę literatūrą (Vertėjas P. Povilaitis)>>                                    461
Pavardžių rodyklė                                                                                                                                               481
Содержание                                                                                                                                                      499
Contents                                                                                                                                                             501
_________________
 
 
RECENZIJOS apie knygą:
 
Sabonis, Stasys. Knyga apie vertimo meną. Pergalė 1981 m. Nr. 8, p. 167-170.
 
Ambrasas-Sasnava, Kazys. Išaugo vertimų medis. Literatūra ir menas 1981-07-18, p. 4.

Nariams

Naujienlaiškis