"Noriu versti" 2011. SENOSIOS GRAIKŲ k. vertimai

EKSPERTO IŠVADOS

Pasiūlytas išversti fragmentas iš Lukiano "Ilgaamžių" nepasižymi ryškesniais šio satyriko stiliaus bruožais, matomais kituose jo kūriniuose. Tekstas įdomus, nes suteikia vertingų biografinių žinių apie kai kuriuos garsiausius senovės graikų dramaturgus ir poetus. Todėl kaip tik šiai šios ištraukos ypatybei ir derėjo skirti daugiau dėmesio. Iš vertimų laukta pirmiausia tikslumo, aiškumo ir paprastumo.
 
Pateiktieji vertimai daro neblogą įspūdį. Visi tekstai rodo, kad vertėjai originalą suprato ir pasistengė pakankamai tiksliai, teisingai ir aiškiai perteikti jo turinį. Vertinant kiekvieną darbą atskirai, būtina nurodyti kuriuos ne kuriuos skirtumus. SGR 5 vertimui galima prikišti nepakankamai aiškiai ir teisingai perteiktą fragmento pradžią, kai kuriuos objektyvų, santūrų stilių "ardančius" stipriau stilistiškai pažymėtus žodžius ("gausiai ir stipriai besijuokdamas prisakė duoti asilui prisprogti dar ir neskiesto vyno"), taip pat rašybos ir skyrybos riktus. SGR 1 ir SGR 2 vertimams galima švelniai papriekaištauti dėl nepakankamai tiksliai, kiek per laisvai perteiktų kai kurių sąvokų, vardų ir realijų pavadinimų (SGR 1: "užduso, užspringęs vynuogės kauliuku" - ne kauliuku, bet uoga; Jofontas - geriau Iofontas ar Ijofontas; "Edipas Kolone" - "Oidipas Kolone" arba "Oidipodas Kolone"; "Vyno butelis" - tiesiog "Butelis" arba "Pitinė"; SGR 2: "dėl valgymo" - "dėl gyvenimo būdo", "gerai valgė" - "laikėsi naudingiausio sveikatai gyvenimo būdo", "vynuogės kauliuką" - "vynuogės uogą", "iki devyniasdešimt tik keturi metai" - "devyniasdešimt ketverių metų", "Anakreontas, melodijų kūrėjas" - melinės poezijos ar lyrikos kūrėjas ir pan.). Mažiau pastabų dėl vertimo galima padaryti SGR 4 ir SGR 3 tekstams. SGR 4 vertime kelia abejonių "ant krėslo" (guolio!) gulintis Filemonas, taip pat Simonidas Kejosietis (iš Kėjo!). Iš SGR 3 vertimo susidaro įspūdis, kad komediografas Filemonas guolyje prie stalo praleido visus devyniasdešimt septynerius savo ilgo gyvenimo metus. Šios pastabos nieku būdu nereiškia, kad visi šie debiutai - nepavykę. Priešingai - jie teikia vilčių, nes rodo visus vertėjus jau stovint kelio link meistriškumo aukštumų pradžioje.
 
Sigitas Narbutas
___________________

ORIGINALAS >>

VERTIMAI
______________
SGR1

Lukianas 

Ilgaamžiai 

Tačiau čia kalbama apie ilgaamžes žmonių padermes ir tautas, kurios išgyvenę ilgiausiai, vieni sako, dėl žemės ir oro, kiti – dėl gyvenimo būdo, dar kiti – dėl abiejų. O aš, manau, išties suteikčiau tau šviesios vilties, papasakojęs, kad visose žemėse ir prie visokio oro ilgaamžiai tapo tinkamai besimankštinantys ir sveikiausio gyvenimo būdo besilaikantys žmonės.
Sofoklis, tragedijų kūrėjas, nugyvenęs devyniasdešimt penkerius metus, užduso, užspringęs vynuogės kauliuku. Į gyvenimo pabaigą jis, kaltinamas sūnaus Jofonto pamišimu, perskaitė teisėjams „Edipą Kolone“, šiuo veikalu įrodydamas, esąs sveikiausio proto, ir teisėjai juo didžiai susižavėjo, o sūnų paskelbė bepročiu. Kratinas gi, komedijų kūrėjas, nugyveno devyniasdešimt ketverius metus ir, į gyvenimo pabaigą pristatęs „Vyno butelį“ bei laimėjęs, numirė. Ir Filemonas, panašiai kaip Kratinas, sulaukęs devyniasdešimt septynerių metų, gulėjo ramiai ant gulto, išvydęs asilą šlamščiant jam paruoštas figas, pratrūko juoku, pašaukęs tarną ir, vis nepaliaudamas smarkiai juoktis, liepęs duoti asilui srėbti nemiešto vyno, užduso nuo juoko ir numirė. Ir Epicharmas, komedijų kūrėjas, ir jis, sako, gyvenęs devyniasdešimt septynerius metus. Anakreontas gi, giesmių kūrėjas, gyveno aštuoniasdešimt penkerius metus ir dainius Stesichoras tiek pat, o Simonidas iš Kėjo – virš devyniasdešimt. 
______________
SGR2
 
Lukiano
 
ILGAAMŽIAI
 
[6]Tačiau tiek apie ilgaamžes gentis ir tautas, kurios, sakoma, gyveno daugybę metų - ar dėl žemės ir oro savybių, ar dėl valgymo, ar dėl abiejų dalykų. O aš gi įrodysiu tau, kad tavo viltį galima nesunkiai išpildyti, papasakojęs, kad bet kokiame krašte gyvendami ir bet kokiu oru kvėpuodami vyrai tapo ilgaamžiais, jei tik tinkamai mankštinosi ir gerai [7] valgė, tuo sveikatą stiprindami.
 
[24]Tragikas Sofoklis, prarijęs vynuogės kauliuką, nuo jo užduso devyniasdešimt penkerius metus nugyvenęs. Jis, prieš gyvenimo pabaigą sūnaus Iofonto pamišimu kaltinamas ir prieš teismą stojęs, garsiai perskaitė savo „Oidipą Kolone“ ir tuo įrodė šviesaus proto tebesąs, o teisėjai juo labai susižavėjo ir bepročiu paskelbė jo sūnų. O Kratinas, komedijų kūrėjas, kuriam iki devyniasdešimties tik [25] keturi metai buvo likę, gyvenimo pabaigoje sukūręs savo „Pitiną“ ir laimėjęs [poetų varžybose], neilgai trukus mirė. O Filemonas, komikas kaip ir Kratinas, devyniasdešimt septynerių metų būdamas, ilsėjosi lovoje, o pamatęs asilą, kuris ėdė jam paruoštas figas, prapliupo kvatotis ir, pakvietęs tarną bei vis dar tebesijuokdamas, liepė asilui dar ir šlakelį neskiesto vyno įpilti, ir, iš juoko uždusęs, pasimirė. O ir apie Epicharmą, komedijų kūrėjas, ir apie jį kalbama, kad devyniasdešimt septynerius metus gyvenęs. O Anakreontas, melodijų [26] kūrėjas, gyveno aštuoniasdešimt penkerius metus, ir lyrikas Stesichoras tiek pat, o Simonidas iš Kio virš devyniasdešimties.

______________
SGR3

Lukianas

 

Ilgaamžiai

 

O štai šis pasakojimas apie ilgaamžių gimines, ir tautas, kurios, kaip buvo teigiama gyveno ilgiausiai, vienos dėl geros žemės ir oro, kitos dėl tinkamo gyvenimo būdo, o trečios ir dėl vieno, ir dėl kito. Aš, kaip pridera, suteiksiu tau tikrą viltį pasakęs, kad skersai visą žemę ir išilgai visą pasaulį ilgiausiai gyvena tie žmonės, kurie lankosi gimnasijuose ir yra pasirinkę naudingiausią sveikatai gyvenimo būdą.

Tragikas Sofoklis mirė, kai paspringo vynuoge, sulaukęs devyniasdešimt penkerių metų. Gyvenimo pabaigoje sūnaus Iofonto pašauktas į teismą dėl pamišimo, patraukė teisėjus savo pusėn perskaitęs „Oidipą Kolone“, savo kūriniu parodydamas, koks skaidrus yra jo protas, ir taip nustebino teisėjus , kad tie nusprendė, jog pamišęs yra jo sūnus. Komediografas Kratinas nugyveno devyniasdešimt ketverius metus, o gyvenimo pabaigoje sukūręs komediją „Pitinė“, ir, nugalėjęs, neilgai trukus mirė. Ir komedijų aktorius Filemonas, gyveno tiek pat metų kaip ir Kratinas, devyniasdešimt septynerius metus praleido guolyje prie stalo gulėdamas ir ilsėdamasis, o pamatęs asilą, jam (Filemonui) padėtas figas ėdantį, pakvietęs vergą ir smarkiai juokdamasis paliepė, kad tas asilui duotų dar ir neskiesto vyno užgerti, ir, paspringęs juoku, mirė. Ir Epicharmas, tasai komedijų kūrėjas, kalbama, kad nugyvenęs devyniasdešimt septynerius metus. Eilių kūrėjas Anakreontas gyveno aštuoniasdešimt penkerius metus, tiek pat ir melikas Stesichoras, o Simonidas iš Kėjo salos - devyniasdešimt metų.


______________
SGR4

 
Lukiano „Ilgaamžiai“
 
Tačiau šitai ir apie ilgaamžes kiltis, ir tautas, kurių, kaip sakoma, vienos daugiausia laiko išgyveno dėl žemės ir klimato, kitos – gyvenimo būdo, o dar kitos – dėl abiejų dalykų. O aš tau pateisinamos vilties dorai teikčiau papasakojęs, kad visokioje žemėje ir visokiame klimate ilgaamžiais tapo vyrai, prideramą mankštą ir gyvenimo būdą, tinkamiausią sveikatai, praktikavę.
Sofoklis, tragedijų kūrėjas, vynuogę nuo kekės nurijęs užspringo devyniasdešimt penkerius išgyvenęs metus. Šis, sūnaus Ijofonto palei gyvenimo galą silpnaprotyste kaltinamas, atpasakojo teisėjams Edipą Kolonietį, parodydamas tuo kūriniu, kad protas jo guvus; teisėjai juo susižavėjo, o kliedint paskelbė patį sūnų. Kratinas, komedijos žanro rašytojas, devyniasdešimt ketvirtus metus gyveno, ir prieš gyvenimo pabaigą sukūręs „Butelį"* ir nugalėjęs, po to neilgai trukus mirė. O Filemonas, komedijų kūrėjas, panašiai kaip ir Kratinas, devyniasdešimt septynerius metus nugyvenęs, kartą ant krėslo gulėjo ilsėdamasis; pastebėjęs asilą, suruoštas jam figas ryjantį, prapliupo juokais, pasišaukęs tarną griausmingai iš širdies kvatodamasis prisakė patiekti asilui svaigiojo** pasiurbčioti, juoko užsmaugtas numirė. O štai Epicharmas, komedijų autorius, ir pats, kalbama, devyniasdešimt septynerius metus nugyvenęs. Anakreontas, lyrikos kūrėjas, metų gyveno aštuoniasdešimt penkerius, Stesichoras, lyrikas, – tiek pat, o va Simonidas Kejosietis – virš devyniasdešimt.

*„Butelis“ (gr. Pytinē) – žymiausia Kratino komedija. Ji 423 m. pr. Kr. užėmė pirmąją vietą per Didžiųjų Dionisijų šventę Atėnuose.
**turimas omeny vynas.
 
______________
SGR5

 
Lukianas. Ilgaamžiai
 
6. Bet juk tai apie ilgaamžes gimines ir tautas, kurios tik, sakoma, gyvena ilgiausiai ar dėl žemės ir oro sąlygų, ar dėl gyvenimo būdo, ar dėl šių abiejų. Teisingai galėčiau tau kvėpti lengvą viltį ištyręs, kad visose žemėse ir nepaisant oro sąlygų tie žmonės, kurie mankštinasi ir pasirinko sveikatai tinkamiausią gyvenimo būdą, buvo ilgaamžiai.
24. Tragikas Sofoklis, nugyvenęs devyniasdešimt penkeris metus, užspringo prarijęs vynuogę. Gyvenimui artėjant į pabaigą jis, sūnaus Ijofonto apkaltintas silpnaprotyste, padeklamavo teisėjams Oidipą Kolone, iš šitaip šiuo veikalu įrodė esąs sveiko proto, kad net teisėjai didžiai stebėjosi, o jo sunų paskelbė bepročiu. 25. Ir poetas komikas Kratinas nugyveno devyniasdešimt ketverius metus, gyvenimo pabaigoje sukūrė Butelį ir nugalėjęs [varžybose] neilgai trukus mirė. Ir komikas Filemonas, panašiai kaip Kratinas, nugyvenęs devyniasdešimt septynerius metus, gulėjo ant gulto besiilsįs ir išvydęs asilą, ėdantį jam paruoštas figas, prapliupo juokais, pasišaukė namiškį, gausiai ir stipriai besijuokdamas prisakė duoti asilui prisprogti dar ir neskiesto vyno, o pats užspringęs juokais ėmė ir numirė. Sakoma, kad ir poetas komikas Epicharmas nugyveno devyniasdešimt septynerius metus. 26. Ir lyrinių giesmių poetas Anakreonas aštuoniasdešimt penkerius metus, tiek pat ir dainius Steisichoras, o Simonidas iš Kėjo – daugiau nei devyniasdešimt.

 

EKSPERTO KOMENTARAS

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2019 m. verstinės humanitarinės literatūros knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis