METŲ VERTĖJO KRĖSLO PREMIJOS
NUOSTATAI 


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metų vertėjo krėslo premijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Metų vertėjo krėslo premijos (toliau – premija) skyrimo tikslą, dydį, siūlomų pretendentų premijai gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijos skyrimo tvarką.
2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija). Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
3. Premijos tikslas – paskatinti geriausiai dirbančius grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertėjus į lietuvių kalbą. Premija skiriama kasmet už grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertimus į lietuvių kalbą.
4. Premija yra 40 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio.

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Apie paraiškų premijai gauti priėmimo laiką ir vietą kasmet gruodžio mėnesį skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje (www.lrkm.lt).
6. Paraiškas premijai turi teisę teikti fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai).
7. Pareiškėjai asociacijai „Lietuvių PEN centras“ (toliau – asociacija) pateikia pretendento į lietuvių kalbą išverstus ir per pastaruosius vienerius kalendorinius metus išleistus kūrinius bei šiuos dokumentus:
7.1. pretendentą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją;
7.2. pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą;
7.3. svarbiausių darbų sąrašą;
7.4. papildomai galima pateikti leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią pretendento darbų reikšmę bei išskirtinumą.
8. Pretendentų kūriniai ir dokumentai turi būti pateikti asociacijai kasmet ne vėliau kaip iki sausio 12 d.

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

9. Asociacijai pateiktus kūrinius ir dokumentus vertina kasmet vieneriems metams asociacijos sudaroma Metų vertėjo krėslo premijos komisija (toliau - komisija). Į komisiją 1 atstovą deleguoja Kultūros ministerija ir 4 atstovus skiria asociacija. Komisijoje negali dalyvauti pareiškėjų siūlomi pretendentai į premiją.
10. Jei pateikti ne visi šių nuostatų 7 punkte nurodyti dokumentai, pretendento kandidatūra komisijos posėdyje nesvarstoma.
11. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą.
12. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
13. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
14. Komisija pagal pateiktus dokumentus svarsto pretendentų veiklą, jų darbo rezultatus bei reikšmę ir išrenka pretendentą premijai gauti vadovaudamasi šiais kriterijais:
14.1. adekvatus vertimo ir originalaus kūrinio teksto atitikimas;
14.2. adekvatus vertimo stiliaus ir originalaus kūrinio stiliaus atitikimas (nuotaika, kūrinio tonas, minčių reiškimo būdas);
14.3. adekvatus originalaus kūrinio kultūrinio kolorito, realijų, istorinių faktų perteikimas;
14.4. adekvatus ekspresyviųjų originalaus kūrinio ypatybių (frazeologizmai, metaforos, žodžių žaismas) realizavimas;
14.5. adekvati įvairių kalbos stilių, dialektų, socialektų, veikėjų kalbinės charakteristikos raiška;
14.6. išmoningas lietuvių kalbos leksikos ir sintaksinės raiškos galimybių naudojimas, vertimo kalbos gyvumas, sklandumas ir deramas vaizdingumas.
15. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
16. Premiją skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministras, atsižvelgdamas į komisijos teikimą.
17. Premija skiriama kiekvienais metais vasario mėnesį. Premijos teikimą organizuoja asociacija.
18. Premija skiriama tam tikram asmeniui nepriklausomai nuo kitų jo gautų premijų.
19. Premija tam pačiam asmeniui gali būti teikiama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo premijos gavimo.
____________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV- 303
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV- 553 redakcija)

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2018 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis