Laimantas Jonušys

VERTIMO MĮSLĖ – LEIDYBOS MĮSLĖ

Orwell G. GYVULIŲ ŪKIS. Vertė Edita Mažonienė. – K.: Jotema, 2005.

Publikuota: Literatūra ir menas 2006-07-07 Nr. 3103

 

George’o Orwello romanas "Gyvulių ūkis" Sovietų Sąjungoje buvo griežtai uždraustų knygų sąraše. Buvo pernelyg akivaizdu, kad satyra apie gyvulių revoliuciją ir jų sukurtą naują santvarką daugeliu aspektų primena Lenino, Trockio ir Stalino kurtą valstybę. Suprantama, atgavus žodžio laisvę, šį romaną buvo galima publikuoti ir lietuviškai. Dar 1989 m. jis pasirodė almanache "Proskyna", o 1991-aisiais jį išeido "Vyturio" leidykla kartu su kita garsia to paties autoriaus antiutopija – "1984-ieji". Pastarąjį romaną išvertė Virgilijus Čepliejus, o "Gyvulių ūkį" – Arvydas Sabonis.

Ir štai dabar vėl pasirodė "Gyvulių ūkis" – naujo leidimo tikrai reikėjo, tik nesuvokiama, kam reikėjo naujo vertimo. Būtų suprantama, jeigu ankstesnysis vertimas būtų buvęs prastas, bet jis buvo geras, gal tik reikėjo vieną kitą detalę patobulinti.

Žinoma, turint po ranka ankstesnį vertimą ir verčiant iš naujo visada galima surasti, ką pagerinti. Kaip jau rodo romano pavadinimas, čia nemažai kalbama apie gyvulius ir ūkį – specifinę leksiką gana gyvai lietuviškai perteikė Edita Mažonienė, pavartodama retesnių žodžių (pvz., arklio "laukas snukis"). Abejotinas patobulinimas – kitoks kai kurių gyvulių vardų vertimas. Išversta, regis, tiksliau, bet čia tikslumas nėra savaime prasmingas laimėjimas – svarbu, kad jie natūraliai skambėtų lietuviškai, o dabar, lygindami abu vertimus, matome painiavą: arklys Dobilas virto Boksininku, o Kamanė – Dobile.

Regis, "Seven Commandments" naujame vertime išversta geriau: "septyni įsakymai" (A. Sabonio buvo "septynetas priesakų"), nes čia galima asociacija su bibliniais Dievo įsakymais. Vienas kitas sakinys skamba sklandžiau. Pavyzdžiui, ankstesnėje knygoje buvo: "Kad ir kaip ten būtų, visus sunkumus, kuriuos gyvuliams teko pakelti, iš dalies atlygino tai, kad (…)". Naujame vertime pasakyta tiksliau ir glausčiau: "Kad ir kildavo kokių negandų, jas iš dalies lengvino faktas, jog (…)" (p. 105). Bet čia kliūva tas "faktas". Angliškai the fact yra labai dažnas neutralus žodis, bet geram lietuviškam stiliui jis tokiose vietose netinka – tą neakcentuotą "faktiškumą" geriau išreiškia žodelis "tai".

Tačiau daugiau yra tokių atvejų, kur antrasis vertimas blogesnis už pirmąjį. Nevykusios knygos leidimo aplinkybės lėmė versti būtinai kitaip, negu buvo. Kai kur improvizuota neįsigilinant ir klystant. "Ar tai dėl to, kad mūsų žemė tokia skurdi, jog negali išlaikyti padorių gyvulių?" (p. 20). Decent life čia yra ne "gyvuliai", o padorus, sotus pragyvenimas (kaip ir angl. decent, liet. "padorus" gali reikšti tinkamą, pakankamai gerą, pvz., "padorus uždarbis"). Foxhounds yra ne "lapės" (p. 22), o lapes medžiojantys šunys (A. Sabonio vertime buvo gerai – "skalikai"). Charge yra ginklo užtaisas, o ne "apkaba", pellets – šratai, o ne "kulkos" (26, 48); fleas (blusos) kažkodėl virto "musėmis" (103).

Kai kur poreikis padaryti kitoniškai, nors ir nežmoniškai, davė komiškų rezultatų. Štai ankstesniame vertime buvo elementariai tiksliai: "kastruodavo paršus ir ėriukus (lambs)"; dabar: "kastruodavo kiaules ir avis" (31). Elementarios frazės kurioziškai pakeistos: buvo "surengė antpuolį" (launched an attack), o čia – "paleido ataką" (48); arklių "žalvariniai žvangučiai" (horse-brasses) virto "variokais" (50); yra nebe arklio "karčiai", o "gūnia" (52) (coat gali reikšti gyvulio kailį, karčius ir pan., bet ne gūnią); "bukų giraitė" (beech spinney) virto "beržų atžalynu" (77). Žodyne spinney – "giraitė, atžalynas"; pastaroji reikšmė, matyt, tiesiog klaidinga, bet ir šiaip aišku, kad geri rąstai, sukrauti iškirtus tą giraitę (arba guotą), negalėjo rastis iš atžalyno medelių. Dar vienas suveltas sakinys: "jaunimo auklėjimas svarbiau už bet ką, ką dar galėtų padaryti suaugusieji" (43) (could be done for those who were already grown up [pabraukta – L.J.] – "ką būtų galima padaryti suaugusiesiems", t.y. svarbiau auklėti ne suaugusiuosius, o jaunimą).

To exercise one’s faculty – naudoti savo sugebėjimus, o ne "lavinti" (42): čia pasakoma, kad asilas Benjaminas mokėjo skaityti (could read), bet neskaitė, nes "nėra nieko verta skaityti". Atsirado kalbos logiką neigiantis sakinys: "Žvieglys net sugebėtų nuginčyti, kad juoda yra balta" (28) – "nuginčyti" reiškia ginčijant paneigti, o juk čia šis personažas pristatomas kaip įžūlus demagogas, galintis "įrodyti", kad juoda yra balta (turn black into white).

Atsirado ir stilistiškai netinkamai, nenatūraliai pavartotų lietuviškų žodžių ar idiomų: "sugužėjo (…) pastatų link" (33); arklys "kanopa grabaliojo (t.y. baksnojo)" (49) tysantį arklininką; "pasileido raityti kulnus" (52). Klaidingai pavartotas junginys "interesų konfliktas": "Tarp kiaulių ir žmonių nėra ir neturėtų būti jokių interesų konfliktų" (123) (was not (…) any clash of interests – interesai nesikirto).

Štai keblesnis sakinys: "Hunters refused their fences and shot their riders on to the other side". Kaip nurodyta anglų–lietuvių žodyne, hunter, be (žmogaus) medžiotojo, dar gali reikšti medžioklinį šunį arba medžioklinį arklį, bet ir nepažiūrėjus į geresnį aiškinamąjį žodyną, kur teigiama, kad šia reikšme "šuo" būdingas amerikiečių vartosenai, o "arklys" – britų, iš konteksto galima suprasti, kad čia kalbama apie arklius, kurie staiga sustodavo prie kliūčių ir permesdavo raitelius į kitą pusę. Senajame vertime taip ir yra, o čia išversta: "medžiokliniai šunys nepaisydavo tvorų ir lakstydavo kitoje pusėje" (47).

Sakinys "Kiekvienam žmogui tiesiog tikėjimo dalykas buvo laukti, kad ūkis (…) žlugs" (68) yra tiesmukas vertinys; o štai čia taip pat, be to, nesuderinti laikai: "Jei ji būtų išsakiusi savo mintis, jos nuskambėtų apie tai, kad (…)" (85). Iš knygų byra varžtai ir panašiai: "Mechaninių detalių jis sėmėsi daugiausia iš trijų knygų" (54); sename vertime: "nusižiūrėjo iš knygų".

O čia jau tiesiog nesuprantama: "sprendimo neužsiimti prekyba ir nesinaudoti pinigais niekas ir nepažeidė ar net kaip tik pasiūlė" (67). Iš tikrųjų, keičiantis gyvulių valdžios ekonominei politikai, Žvieglys apstulbusius gyvūlius įtikinėja, kad niekada nebuvo nuspręsta drausti prekiauti arba naudotis pinigais, to net nebuvo pasiūlyta (the resolution against engaging in trade and using money had never been passed, or even suggested).

Iš netikslumų atsiranda nesklandžių ir neaiškių frazių: "Jis buvo visiškai nepasikeitęs, vis tiek nieko nedirbo ir tuo pačiu motyvu šnekėjo apie Ledinukų kalną" (107). A. Sabonio vertime buvo sklandu ir aišku: "Jis buvo beveik nepasikeitęs, kaip ir anksčiau vengė darbo ir taip pat karštai kalbėjo apie Saldėsių kalną".

Galima padaryti išvadą, kad naujasis vertimas apskritai yra prastesnis už ankstesnįjį. Kodėl reikėjo iš naujo versti? Didelė mįslė: eilinis skaitytojas turbūt turėtų manyti, kad kilo problema su vertėju A. Saboniu, kuriam priklauso ankstesniojo vertimo autorinės teisės. Bet A. Sabonis teigia, kad į jį leidykla dėl naujo leidimo apskritai nesikreipė. Mįslė išlieka, bet tai, matyt, ne vertimo, o leidybos mįslė. Tai ne pirmas toks keistas atvejis – išėjo nežinia kam reikalingi nauji V. Nabokovo "Lolitos" ir E. Jelinek "Pianistės" vertimai.

 

Naujasis "Gyvulių ūkio" leidimas papildytas įvairiais priedais, suteikiančiais gana įdomių žinių apie knygos pasirodymo aplinkybes, to meto politinę atmosferą Britanijoje ir šio romano reikšmę. Bet ir čia kyšo vertimo bėdos. Pradžioje pateikta žinomo anglų rašytojo ir kritiko Malcolmo Bradbury’o įžanga, kurios intelektualus stilius su daugybe politinių realijų vertėjai anaiptol ne visur pakluso, kai kurios frazės skamba nenatūraliai, nestilingai arba klaidingai: "Rašymas ir politika turi atgauti šviežią intymumą", "bendroji inteligentija" (?), "Bendrieji Britanijos rinkimai" (General Election – visuotiniai, t.y. parlamento rinkimai), "neretai giliai idiosinkretiškai" (yra toks žodis idiosyncratic – savitas, išskirtinis).

Truputį geriau pavyko išversti dvi paties Orwello pratarmes, čia pateiktas knygos pabaigoje. Yra ir daugiau priedelių, juose pavardės transkribuojamos, tik skliausteliuose paliekant originalo rašybą: Ian Angus 127 p. yra Ajenas Angiusas, o 157 p. – Ajnas Angusas (vardas abiem atvejais transkribuotas klaidingai). Ir jau visai prastai atrodo pabaigoje pateiktas Malcolmo Bradbury’o pristatymas. Regis, viskas nemąstant ir daug ko nesuprantant perkelta iš kokio nors angliško teksto, be reikalo vardijama daugybė pavadinimų, mūsų skaitytojui nieko nereiškiančių. Čia ir visai elementari klaida: short stories – "trumpi apsakymai"; pavadinimas Cold Comfort Farm išverstas "Šaltojo komforto ūkis" (cold comfort – menka paguoda); romanas "Rates of Exchange" – "Mainų greičiai", o derėjo pasižiūrėti į "Visuotinės lietuvių enciklopedijos" III tomą (išleistą 2003 m.), kur šio romano pavadinimas – "Valiutų keitimo kursai".

 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą "Vertimo kritikos gaivinimas" remia Kultūros ir sporto rėmimo fondas

Nariams

Naujienlaiškis