ŠV. JERONIMO PREMIJOS  LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJUI IR UŽSIENIO LITERATŪROS VERTĖJUI  NUOSTATAI
 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui ir užsienio literatūros vertėjui (toliau kartu – premijos) nuostatai reglamentuoja premijų skyrimo tikslus, dydį, pretendentų atrankos komisijų  (toliau - komisijos) darbo organizavimo tvarką, šių premijų skyrimo tvarką.

2. Premija lietuvių literatūros vertėjui skiriama kasmet už profesionalius ir meniškus lietuvių literatūros grožinių bei humanitarinių kūrinių vertimus iš lietuvių kalbos, už indėlį į tarptautinius kultūros mainus bei literatūros sklaidą ir populiarinimą kitose šalyse.

3. Premija užsienio literatūros vertėjui skiriama kasmet už profesionalius ir meniškus užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertimus į lietuvių kalbą, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai bei vertėjų ugdymui. 

4. Premijas steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

5. Kandidatus premijoms gali pristatyti meno kūrėjų asociacijos ir kūrybinės organizacijos, švietimo įstaigos, kultūros ir kultūros sklaidos institucijos, leidyklos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

6. Apie paraiškų priėmimą kasmet kovo mėnesį skelbiama Kultūros ministerijos,  Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ir kitose  literatūros institucijų bei asociacijų interneto svetainėse.

7. Premijos mokamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

8. Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui ir užsienio literatūros vertėjui dydis – po 40 bazinių socialinių išmokų (BSI).

 

II SKYRIUS

KOMISIJŲ DARBO TVARKA

9. Pretendentus premijoms gauti atrenka kiekvienais metais Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos sudaromos dvi komisijos: pretendentų Šv. Jeronimo premijai lietuvių literatūros vertėjui atrinkti komisija ir pretendentų Šv. Jeronimo premijai užsienio literatūros vertėjui atrinkti komisija (toliau kartu – komisijos). Komisijas sudaro po penkis narius: po vieną Kultūros ministerijos ir po keturis Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos paskirtus atstovus. Komisijos nariais negali būti tų metų pretendentai premijoms gauti.

10. Komisijų posėdžius kviečia ir jų darbui vadovauja komisijų pirmininkai, kuriuos pirmojo posėdžio metu kasmet išrenka komisijų nariai paprasta balsų dauguma.

11. Komisijų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip trys komisijos nariai.

12. Pareiškėjai komisijoms iki Kultūros ministerijos interneto svetainėje skelbime nurodytos datos pateikia pretendento profesinės veiklos aprašymą bei išverstų knygų sąrašą. Komisijos turi teisę paprašyti pateikti šias knygas.

13. Komisijos, svarstydamos pateiktas paraiškas, vertina pretendentų veiklą, jų darbo rezultatus bei reikšmę ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministrui siūlymą dėl premijų skyrimo.

14. Komisijų sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir forminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo komisijų pirmininkai ir posėdžių sekretoriai.

 

III SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

15. Premijas skiria kultūros ministras atsižvelgdamas į komisijų teikimus.

16. Premijos tam pačiam asmeniui gali būti skirtos tik vieną kartą.

17. Kandidatai premijoms gauti išrenkami kasmet iki rugsėjo 10 d., premijos teikiamos kasmet rugsėjo 30 d. minint Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną.

18. Kartu su premijomis įteikiami diplomai.

19. Premijų teikimą organizuoja Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-303
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. ĮV-1146 redakcija)

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2018 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis